چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

اساس‌نامه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه


ماده 1) تعريف

در اين اساس‌نامه، به منظور رعايت اختصار، به كليه «مراكز آموزشي و پژوهشي حوزه‏هاي علميه»، «مراكز حوزوي» و به «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، «شوراي عالي» و به «شوراي گسترش حوزه‏هاي علميه»، «شوراي گسترش» اطلاق مي‏شود.

 

ماده 2) هدف

به موجب اين اساس‌نامه، «شوراي گسترش» با هدف رشد، بسط و ارتقاي سطح و توان آموزش و پژوهش در زمينه علوم و معارف اسلامي در حوزه‏هاي علميه، و ايجاد هماهنگي در تهيه ضوابط صدور مدارك تحصيلي آنان، توسط «شوراي عالي» تأسيس مي‏شود.

 

ماده 3) وظايف و اختيارات

«شوراي گسترش»، بالاترين مرجع تصميم‏گيري در زمينه ايجاد و يا صدور اجازه تأسيس، توسعه، انحلال و صدور مدارك تحصيلي مراكز حوزوي در سطح كشور است كه به آموزش يا پژوهش حوزوي تحت نظر «شوراي عالي» مبادرت مي‏نمايد.

وظايف و اختيارات «شوراي گسترش»، به ترتيب ذيل است:

1. تعيين راهبردها، سياستها و ضوابط توسعه آموزش حوزه‏هاي علميه در تمامي رشته‏ها و مقاطع تحصيلي، متناسب با رسالتها، اهداف، سياستها و برنامه‏هاي بلندمدت و كوتاه‏مدت حوزه‏هاي علميه؛

2. تعيين راهبردها، سياستها و ضوابط توسعه فضاهاي آموزشي و پژوهشي مراكز حوزوي در سطح ملي و منطقه‏اي، تعيين قطبهاي علمي و نحوه توزيع جغرافيايي آموزش؛

3. بررسي، تصويب و صدور هر نوع مجوز، اعم از دائمي يا موقت، در خصوص تأسيس يا تجهيز و توسعه كليه مراكز حوزوي و واحدهاي تابعه؛

4. بررسي و تصويب ضوابط تعيين ظرفيت پذيرش مراكز حوزوي؛

5. بررسي و تصويب ايجاد و يا توسعه رشته‏هاي تحصيلي در مقاطع مختلف؛

6. تعيين شرايط و موارد صدور مدارك تحصيلي كه توسط مراكز حوزوي يا ستادهاي منطقه‏اي حوزه، انجام مي‏پذيرد؛

7. اتخاذ تصميم در مورد جلوگيري از ارائه و ادامه فعاليت و يا انحلال مراكز حوزوي و واحدهاي تابعه آنها؛

8. بررسي و تصويب اساس‌نامه مراكز حوزوي كه با مجوز «شوراي گسترش» ايجاد و يا از طريق ساير مراجع قانوني ذي‌ربط، تصويب اساس‌نامه آنها به «شوراي عالي» و يا «شوراي گسترش» محول مي‏شود؛

9. بررسي و تصويب طرحهاي جامع مراكز حوزوي؛

10. بررسي و نظارت بر ايجاد و توسعه مراكز حوزوي تا مرحله صدور مجوز قطعي؛

11. تشكيل كميته‏هاي تخصصي مورد نياز و تصويب آيين‏نامه‏هاي داخلي.

تبصره) كليه تصميمات «شوراي گسترش» پس از تصويب در «شوراي عالي» قابل اجرا خواهدبود.

 

ماده 4) تركيب «شوراي گسترش»

اعضاي «شوراي گسترش» عبارت‌اند از:

1. مدير حوزه علميه قم

2. مدير حوزه‏هاي علميه خواهران

3. معاونين آموزشي مراكز مديريت برادران و خواهران

4. معاونين پژوهشي مراكز مديريت برادران و خواهران

5. معاونين امور شهرستانهاي مراكز مديريت برادران و خواهران

6. مسئول دبيرخانه «شوراي عالي»؛

7. مسئول طرح و برنامه دبيرخانه «شوراي عالي»؛

8. دو نفر از شخصيتهاي برجسته علمي حوزوي(با اولويت اعضاي «شوراي عالي») به انتخاب «شوراي عالي».

تبصره 1) «شوراي گسترش» مي‏تواند حسب مورد و در صورت لزوم، از اشخاص ذي‌صلاح براي اظهار نظر(بدون حق رأي) براي شركت در جلسات، دعوت نمايد.

تبصره 2) نحوه تشكيل جلسات، رسيدگي به تقاضاها و امور داخلي «شوراي گسترش»، از طريق آيين‏نامه‏هايي كه به تصويب «شوراي گسترش» مي‏رسد، تعيين مي‏شود.

تبصره 3) مدير حوزه علميه قم(برادران) به عنوان رئيس، و مدير حوزه‏هاي علميه خواهران به عنوان نائب‌رئيس «شوراي گسترش» خواهندبود و يك نفر را از بين خود، به عنوان دبير جلسه بر مي‏گزينند.

 

ماده 5) «شوراي گسترش» موارد و تقاضاهاي دريافتي از سوي افراد يا مراكز حوزوي را بر حسب موضوع و نوع تقاضا، جهت تحقيق، بررسي و اظهار نظر كارشناسي، به هر يك از مراكز مديريت حوزه‏هاي علميه برادران يا خواهران، ارجاع خواهدداد و بديهي است كليه موارد و تقاضاها، پس از اظهار نظر كارشناسي، در «شوراي گسترش» قابل طرح خواهدبود.

 

ماده 6) جلسات «شوراي گسترش» با حضور رئيس يا نائب‌رئيس شورا و دوسوم اعضا، رسميت مي‏يابد و تصميمهاي آن، با رأي موافق اكثريت نسبي حاضرين در جلسه، اتخاذ مي‏شود.

تبصره) تصميمهاي موافق، بايد حداقل 6 رأي را دارا باشند.

 

ماده 7) «شوراي گسترش» از نظر امور اداري و امور مالي، زير نظر دبيرخانه «شوراي عالي» است.

 

 

اين اساس‌نامه در 7 ماده و 5 تبصره، به تصويب «شوراي عالي» رسيد و از تاريخ تصويب، لازم‏الاجرا است.