چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

معرفي شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه


 

«شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» با هدف رشد، بسط و ارتقاي سطح و توان آموزش و پژوهش در زمينه علوم و معارف اسلامي در حوزه‏هاي علميه، و ايجاد هماهنگي در تهيه ضوابط صدور مدارك تحصيلي آنان، طي مصوبه شماره 427، مورخ 6/10/1382 توسط «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، تأسيس شده است.

 

اعضاي «شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» عبارت‌اند از:

1. مدير حوزه علميه قم

2. مدير حوزه‏هاي علميه خواهران

3. معاونان آموزشي مراكز مديريت برادران و خواهران

4. معاونان پژوهشي مراكز مديريت برادران و خواهران

5. معاونان امور شهرستانهاي مراكز مديريت برادران و خواهران

6. مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

7. مسئول طرح و برنامه دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

8. دو نفر از شخصيتهاي برجسته علمي حوزوي(با اولويت اعضاي شوراي عالي حوزه) به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

 

«شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» بالاترين مرجع تصميم‏گيري در زمينه ايجاد و يا صدور اجازه تأسيس، توسعه، انحلال و صدور مدارك تحصيلي مراكز حوزوي در سطح كشور است كه به آموزش يا پژوهش حوزوي تحت نظر «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» اقدام مي‏كند.

 

اهداف، وظايف و اختيارات «شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» را در اساس‌نامه اين شورا مطالعه كنيد.

 

 

«شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه»، داراي دبيرخانه و چهار كميته تخصصي است كه وظيفه پشتيباني از فعاليتهاي اين شورا را بر عهده دارند.

 

«دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه»:
دبيرخانه، مسئول انجام‌دادن امور اجرايي و دفتري شوراي گسترش است. بر اين اساس، اموري مانند تنظيم دستورجلسات و صورت‌جلسات، بايگاني اسناد و مدارك شورا، تنظيم و ابلاغ مصوبات، هماهنگي‌هاي لازم براي برگزاري جلسات و امور كارشناسي خاص، بر عهده «دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» است.

 

«كميته‌هاي تخصصي شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه»:
«شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» در حال حاضر، چهار كميته تخصصي دارد:
1. كميته آموزش
2. کمیته امور مدارس
3. كميته امور واحدهای آموزشی تخصصی
4. کمیته راهبردی
در صورت نياز، امكان تشكيل كميته‌هاي جديد نيز وجود دارد.

يكي از وظايف كميته‌هاي فوق، بررسي تقاضاها -از جمله تقاضاهاي تأسيس مدارس و مراكز حوزوي و راه‌اندازي و اجراي رشته‌هاي تخصصي- و تصويب اوليه آنهاست. كميته‌هاي تخصصي مي‌توانند جهت كارشناسي موضوعات، كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل دهند.

شرح وظايف اين كميته‌ها را در «آيين‌نامه كميته‌هاي تخصصي شوراي گسترش»، مطالعه كنيد.

 

فرايند فعاليت «شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه»:
فرايند كلي فعاليت «شوراي گسترش» را در صفحه «فرايند فعاليت شورا» مطالعه كنيد.

 
راه‌هاي ارتباط با «دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه»