چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آيين‌نامه كميته‌هاي تخصصي شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه


مقدمه:
در اجراي بند 11 اساس‌نامه «شوراي گسترش»، كميته‌هاي تخصصي اين شورا، جهت كارشناسي و اظهار نظر در موضوعات مختلف مورد نياز شوراي گسترش، تشكيل و به عنوان زيرمجموعه دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه -که از اين پس به اختصار، «شورا» خوانده مي‌شود- انجام وظيفه مي‌كنند.

ماده 1. كميته‌هاي تخصصي، عبارت‌اند از:
1. كميته آموزش
2. کميته امور مدارس
3. كميته امور واحدهاي آموزشي تخصصي
4. کميته راهبردي
تبصره: در صورت نياز به تشكيل كميته جديد، پس از تصويب شورا، اقدام خواهد شد.

ماده 2. ترکيب اعضا و شرح وظايف کميته‌ها، به شرح زير است:
1- کميته آموزش:
الف) ترکيب اعضا:
1. نماينده معاونت آموزش مرکز مديريت حوزه علميه قم
2. نماينده معاونت آموزش مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
3. نماينده دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4. يک نفر از مديران مراکز تخصصي، به انتخاب شوراي گسترش
5. يک نفر کارشناس، به پيشنهاد معاون پژوهش حوزه علميه قم و تأييد رئيس شورا
6. يک نفر کارشناس، به پيشنهاد معاون پژوهش حوزه‌هاي علميه خواهران و تأييد رئيس شورا
7. يک نفر کارشناس امور آموزشي
ب) شرح وظايف:
1. بررسي پيشنهادهاي تأسيس رشته‌هاي تحصيلي در مقاطع مختلف، و احراز شرايط لازم؛
2. پيشنهاد شرايط و موارد صدور مدارك تحصيلي كه توسط مراكز حوزوي يا ستادهاي منطقه‌اي حوزه، انجام مي‌شود؛
3. تدوين آيين‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و شرايط مورد نياز جهت انجام وظايف کميته.

2- کميته امور مدارس:
الف) ترکيب اعضا:
1. نماينده معاونت مدارس و مراکز آموزشي مرکز مديريت حوزه علميه
2. مسئول اداره نظارت مدارس و مراکز آموزشي مرکز مديريت حوزه علميه
3. نماينده معاونت شهرستانهاي مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
4. مدير تأسيس و توسعه مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
5. نماينده دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
6. دو نفر کارشناس
ب) شرح وظايف:
1. بررسي و پيشنهاد اعطاي موافقت اصولي يا قطعي، در خصوص تأسيس يا توسعه مدارس علميه؛
2. پيشنهاد توقف فعاليت و يا انحلال مدارس علميه؛
3. بررسي اساس‌نامه مدارس علميه كه با مجوز شوراي گسترش، تأسيس و يا از طريق ساير مراجع قانوني ذي‌ربط، تصويب اساس‌نامه آنها به شوراي عالي و يا شوراي گسترش، محول مي‌شود؛
4. تدوين آيين‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و شرايط مورد نياز جهت انجام وظايف کميته.

3- کميته امور واحدهاي آموزشي تخصصي:
الف) ترکيب اعضا:
1. نماينده معاونت مدارس و مراکز آموزشي مرکز مديريت حوزه علميه
2. نماينده مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
3. نماينده دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4. دو نفر از مديران واحدهاي آموزش تخصصي، به انتخاب شوراي گسترش
5. دو نفر کارشناس
ب) شرح وظايف:
1. بررسي و پيشنهاد اعطاي موافقت اصولي يا قطعي، در خصوص تأسيس يا توسعه مراكز تخصصي، مدارس تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي؛
2. پيشنهاد توقف فعاليت و يا انحلال مراكز تخصصي، مدارس تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي؛
3. بررسي اساس‌نامه مراكز تخصصي، مدارس تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي كه با مجوز شوراي گسترش، تأسيس و يا از طريق ساير مراجع قانوني ذي‌ربط، تصويب اساس‌نامه آنها به شوراي عالي و يا شوراي گسترش، محول مي‌شود؛
4. احراز شرايط لازم جهت اجراي رشته‌ها و گرايشهاي تحصيلي، در مراكز تخصصي، مدارس تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي در مقاطع مختلف؛
5. تدوين آيين‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و شرايط مورد نياز جهت انجام وظايف کميته.

4- کميته راهبردي:
الف) ترکيب اعضا:
1. نماينده معاونت آموزش مرکز مديريت حوزه علميه قم
2. نماينده معاونت آموزش مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
3. نماينده معاونت مدارس و مراکز آموزشي مرکز مديريت حوزه علميه
4. نماينده معاونت شهرستانهاي مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
5. نماينده دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
6. مدير دفتر مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مرکز مديريت حوزه‌ علميه قم
7. مدير دفتر برنامه‌ريزي و نظارت مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
8. دو نفر کارشناس امر پژوهش و آموزش
ب)شرح وظايف:
1. بررسي و پيشنهاد راهبردها و سياستهاي توسعه آموزش حوزه‌هاي علميه در تمامي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي، متناسب با رسالتها، اهداف، سياستها و برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت حوزه‌هاي علميه؛
2. بررسي و پيشنهاد راهبردها و سياستهاي توسعه فضاهاي آموزشي و پژوهشي مراكز حوزوي در سطح ملي و منطقه‌اي، و تعيين قطبهاي علمي و نحوه توزيع جغرافيايي آموزش؛
3. تدوين آيين‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها و شرايط مورد نياز جهت انجام وظايف کميته.
تبصره: اعضاي حقيقي هر کميته، با پيشنهاد دبير و تأييد رئيس شورا، انتخاب مي‌شوند.

ماده 3. هر کميته، داراي دبيري است که از ميان اعضاي کميته، به پيشنهاد دبير و تأييد رئيس شورا، انتخاب مي‌شود و مسئوليت اداره کميته و جلسات آن را در چارچوب برنامه ابلاغي دبير شورا، بر عهده دارد.
وظايف و اختيارات دبير کميته:
1. اداره امور کميته و جلسات آن؛
2. تعيين اولويت موارد و موضوعات، جهت طرح در کميته؛
3. ارائه گزارش فعاليت کميته به دبير شورا، هر سه ماه يکبار؛
4. ارجاع موارد و دستورجلسات کميته به افراد يا مراجع ذي‌صلاح، جهت نظرخواهي؛
5. تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي جهت بررسي دستورجلسات، پيش از طرح در کميته، در صورت نياز؛
6. تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه‌ها و ضوابط مورد نياز و ارائه به کميته، جهت تصويب؛
7. تنظيم برنامه زماني برگزاري جلسات کميته، با هماهنگي اعضاي کميته؛
8. پيشنهاد الغاء عضويت اعضا، به دبير شورا.
تبصره: دبيران کميته‌ها، در صورت نياز مي‌توانند با دعوت از كارشناسان در كميته‌هاي مذكور، از نظرات آنان استفاده كنند؛ كارشناسان مدعو، حق رأي ندارند.

ماده 4. جلسات کميته، با حضور دبير کميته و با حضور دو سوم اعضا، رسميت مي‌يابد و براي تصميمات، رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر، ضروري است.
تبصره 1: حضور اعضا در همه جلسات، ضروري است و هر يك از اعضا كه نتواند در جلسه شركت نمايد، لازم است عدم حضور خود را حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه، به اطلاع برساند.
تبصره 2: كليه موارد و طرحهاي بررسي‌شده در كميته، جهت اقدام مقتضي، به دبير شورا ارجاع داده مي‌شود.

ماده 5. دستور کار جلسات کميته پس از ارجاع دبير شورا، توسط دبير کميته، تنظيم و به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

ماده 6. كميته‌ها مي‌توانند علاوه بر رسيدگي به موضوعات ارجاعي،‌ كليات طرحهايي را براي تصويب به دبير شورا، پيشنهاد كنند.

ماده 7. در موارد لزوم و به تشخيص رئيس يا دبير شورا، اعضاي كميته‌ها مي‌توانند در جلسه شورا، بدون حق رأي، شركت نمايند.

ماده 8. اين آيين‌نامه، در 8 ماده و 5 تبصره، در تاريخ 27/8/1387 در جلسه شماره بيست و نهم شوراي گسترش، طرح و به تصويب رسيد؛ اين مصوبه، جايگزين مصوبه شماره 5 گرديد. هر گونه تغيير در اين آيين‌نامه، با تصويب اين شورا، امکان‌پذير است.