چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

فرايند فعاليت شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه


فرايند كلي فعاليت «شوراي گسترش»، به صورت زير است:
1. ارسال تقاضاي تأسيس مدرسه و مركز و رشته تخصصي، توسط متقاضي به دبيرخانه؛
2. ثبت و بررسي اوليه تقاضا، توسط دبيرخانه؛
3. ارائه تقاضا به مراكز مديريت حوزه علميه(برادران يا خواهران)، جهت اخذ نظر كارشناسي؛
4. جمع‌بندي نظرات كارشناسي و تصويب اوليه آن، توسط كميته‌هاي تخصصي مربوط؛
5. ارائه نظر كارشناسي كميته‌هاي تخصصي، به دبير شورا؛
6. طرح‌شدن تقاضا در جلسه شوراي گسترش؛
7. ارائه متن مصوبه به دبير شوراي عالي حوزه، جهت امضاي آن يا طرح‌شدن در شوراي عالي، به فراخور نوع مصوبه.(1)

 

لازم به ذكر است مصوبات شوراي گسترش در رابطه با تأسيس مدارس حوزوي، مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي، در سه مرحله صورت مي‌پذيرد:
1. موافقت اصولي
2. مجوز موقت
3. مجوز دائم

 

همچنين مصوبات شوراي گسترش در رابطه با رشته‌هاي تخصصي، در دو مرحله صورت مي‌پذيرد:
1. تصويب ضرورت، كليات و جداول دروس
2. تصويب سرفصل دروس و منابع

 

 

راه‌هاي ارتباط با «دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه»
 

 

پي‌نوشت:
(1): بر اساس مصوبه 572 مورخ 7/4/1387شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مصوبات «شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
الف) موارد ذيل، از وظايف شوراي گسترش است كه پس از تصويب در شوراي گسترش، مي‌بايست در جلسه شوراي عالي، طرح و تصويب گردد:
1. تعيين راهبردها و سياستها و ضوابط توسعه آموزش حوزه‌هاي علميه در تمامي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي، متناسب با رسالتها، اهداف، سياستها و برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت حوزه‌هاي علميه؛
2. تعيين راهبردها و سياستها و ضوابط توسعه فضاهاي آموزشي و پژوهشي مراكز حوزوي در سطح ملي و منطقه‌اي، و نحوه توزيع جغرافيايي آموزش؛
3. تعيين شرايط و موارد صدور مدارك تحصيلي كه توسط مراكز حوزوي يا ستادهاي منطقه‌اي حوزه، انجام مي‌پذيرد؛
4. بررسي و تصويب ايجاد و يا توسعه رشته‌هاي تحصيلي در مقاطع مختلف؛
5. بررسي و تصويب طرحهاي جامع مراكز حوزوي؛
6. بررسي ضوابط كلي مربوط به انحلال مراكز حوزوي؛
7. بررسي ضوابط حاكم بر اساس‌نامه‌هاي مراكز حوزوي.
ب) در موارد ذيل از وظايف شوراي گسترش، نياز به طرح مجدد در جلسه شوراي عالي نيست و پس از تصويب در شوراي گسترش -بدون طرح در جلسه شوراي عالي- پس از امضاي دبير شورا، به مراجع ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد:
1. بررسي، تصويب و صدور هر نوع مجوز، اعم از دائمي يا موقت، در خصوص تأسيس يا تجهيز و توسعه كليه مراكز حوزوي و واحدهاي تابعه؛
2. بررسي و تصويب ضوابط تعيين ظرفيت پذيرش مراكز حوزوي؛
3. بررسي و تصويب اساس‌نامه مراكز حوزوي كه با مجوز شوراي گسترش، ايجاد و يا از طريق ساير مراجع قانوني ذي‌ربط، تصويب اساس‌نامه آنها به شوراي عالي و يا شوراي گسترش، محول مي‌شود؛
4. اتخاذ تصميم در مورد جلوگيري از ارائه و ادامه فعاليت و يا انحلال مراكز حوزوي و واحدهاي تابعه آنها؛
5. بررسي و نظارت بر ايجاد و توسعه مراكز حوزوي، تا مرحله صدور مجوز قطعي؛
6. تشكيل كميته‌هاي تخصصي مورد نياز و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي.