جمعه، 23 آذر 1397 | 5 ربيع الثاني 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مجموعه مصوبات


aks mosavabat 96

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1396 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1396 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
bc4e57b2-8080-4157-kk

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1395 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1395 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
1394

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1394 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1394 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
aks_ mosavvabat_93

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1393 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1393 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
aks_ mosavvabat_92

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1392 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1392 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
shorayeaali1391

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي

در اين بخش، آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1391 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
shorayeaali1390

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1390 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1390 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
ShorayeAli-89

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1389 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1389 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
ShorayeAli-88

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1388 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1388 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
shorayegostaresh1391

آخرين مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي

در اين بخش، آخرين مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در سال 1391 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf