جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 830 - ماده واحده مربوط به كاهش ساعت كاري كارمندان خواهر متأهل شاغل در واحدهاي حوزوي


جلسه 63، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ، مورخ 1391/1/27

در راستاي اجراي فرامين رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالي) مبني بر حمايت از زنان شاغل جهت ايفاي هر چه بهتر وظيفه مادري و خانه‌داري و همچنين تحكيم بنيان خانواده، ماده واحده مربوط به كاهش ساعت كاري كارمندان خواهر متأهل شاغل در واحدهاي حوزوي به شرح ذيل تصويب گرديد.
ماده واحده: ساعت كار كارمندان خواهر متأهل شاغل در واحدهاي حوزوي، روزانه يك ساعت كمتر از ساعت مقرر براي كارمندان مرد تعيين مي‌گردد؛ كارمندان خواهر مي‌توانند با هماهنگي مسئول مستقيم خود مجموعاً يك ساعت با تأخير در ورود يا تعجيل در خروج از اين ظرفيت استفاده نمايند.
تبصره 1: كاهش ساعت كاري مذكور قابل ذخيره براي استفاده در ساير روزها و يا خريد نمي‌باشد.
تبصره 2: در صورت عدم استفاده كارمند از كاهش ساعت كاري مذكور، حضور وي در همان ساعت، به عنوان اضافه كار محسوب نمي‌گردد.
تبصره 3: در صورتي كه كارمند موظف به اضافه كاري شود، مقدار زمان استفاده نشده از ساعت كاري مذكور، به عنوان اضافه كار آن روز محسوب نمي‌گردد.
تبصره 4: كارمنداني كه از ظرفيت اين ماده استفاده مي‌كنند مشمول تبصره 2 ماده 17 مصوبه 667 و بند الف و ب ماده 4 مصوبه 732 شوراي عالي نخواهند بود و موظفند زمان دقيق تأخير در ورود و تعجيل در خروج موضوع اين ماده را با هماهنگي واحد سازماني اداري مالي مشخص نمايند.
تبصره 5: هزينه اياب و ذهاب كارمنداني كه از اين ماده استفاده مي‌كنند در صورتي كه امكان استفاده ايشان از سرويس‌هاي واحدهاي حوزوي كه بدين منظور تهيه شده نباشد به صورت جداگانه پرداخت خواهد شد.


دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي