شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 823 - آيين‌نامه تشكيل شوراي فن‌آوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه


جلسه 246، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ، مورخ 1390/12/24

به منظور سياست‌گذاري، تدوين راهبردهاي فن‌آوري اطلاعات، ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد فناوري اطلاعات واحدهاي حوزوي و همچنين بهره‌مندي هدفمند و اخلاق‌گرايانه از فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطات و اطلاعات، مصوبه 562 شوراي عالي موضوع شوراي فن‌آوري اطلاعات، اصلاح و تحت عنوان آيين‌نامه تشكيل شوراي فن‌آوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياست‌هاي كلي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه به شرح ذيل تصويب گرديد.

ماده 1. ضرورت بهره‌گيري از فناوري اطلاعات
1. افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع حوزه‌هاي علميه
2. لزوم دانش‌افزايي طلاب به خاطر حضور فناوري اطلاعات در تمامي عرصه‌هاي زندگي
3. لزوم بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در فرايندهاي آموزشي
4. اهميت تسريع در دسترسي، ساماندهي و انتشار اطلاعات در فرايندهاي پژوهشي
5. ضرورت تسلط مبلغين ديني به ابزارهاي فناوري اطلاعات و لزوم استفاده از فضاي سايبري در امر تبليغ با توجه به تبديل شدن اين ابزار به يك رسانه
6. اهميت توليد محتواي رقومي براي عرضه دين و معارف الهي در قالبهاي مختلف نرم‌افزاري
7. ايجاد سهولت و بهبود ارتباط ميان طلاب، مراكز، مدارس و مؤسسات مرتبط

ماده 2.
اهداف
1. زمينه‌سازي براي استفاده بهينه از فناوري اطلاعات در حوزه‌هاي علميه
2. انسجام بخشي در استفاده از فناوري اطلاعات
3. پرهيز از دوباره‌كاري، موازي‌كاري و صرف هزينه‌هاي غيرضروري
4. جلوگيري از اعمال سليقه فردي، گسترش بي‌رويه، غيرضروري، تقليدي و مسائل پيراموني آن
5. پشتيباني اجرايي و حمايت‌هاي مالي از فناوري اطلاعات

ماده 3.
شرح وظايف
1. تدوين سند راهبردي و چشم‌انداز فناوري اطلاعات در حوزه‌هاي علميه در راستاي سند چشم‌انداز حوزه‌هاي علميه و ارائه به شوراي عالي جهت تصويب و نظارت بر حسن اجراي آن
2. تنظيم و تصويب نظام جامع فناوري اطلاعات و تدوين مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوطه جهت تصويب در شوراي عالي و نظارت بر حسن اجراي آن
3. تصويب طرح‌هاي كلان فناوري اطلاعات در حيطه‌هاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي، خدماتي، اداري و...
4. تعامل و هماهنگي با كليه نهادهاي حوزوي و غيرحوزوي در تلاش‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات
5. سياستگذاري در خصوص آموزش دانش فناوري اطلاعات به طلاب و فضلاء
6. تعيين معيارها و ضوابط محتوايي و بصري وبگاه‌هاي مراكز تحت اشراف
7. تهيه و تصويب چارچوب مباحث امنيت اطلاعات
8. بررسي برنامه‌ها و بودجه‌هاي مراكز فناوري اطلاعات جهت ارائه به شوراي عالي
9. نظارت و ارزيابي فعاليتهاي فناوري اطلاعات واحدهاي حوزوي به منظور انطباق آن با برنامه‌هاي سالانه در راستاي نظام جامع فناوري اطلاعات

ماده 4. اعضاي شوراي فناوري اطلاعات عبارت است از:
1. يك نفر از اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
2. مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه (رئيس شورا)
3. مدير كل دفتر طرح و برنامه دبيرخانه شوراي عالي
4. مدير مركز / دفتر فناوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه برادران
5. مدير مركز / دفتر فناوري اطلاعات مركز مديريت حوزه‌ها علميه خواهران
6. دبير شوراي فن‌آوري اطلاعات
تبصره: دبير شورا از ميان كارشناسان فناوري اطلاعات واحدهاي حوزوي كه رابطه استخدامي اعم از رسمي و ساعتي با واحدهاي حوزوي دارد؛ با اولويت روحاني‌بودن توسط رئيس شوراي فناوري اطلاعات پس از مشورت با اعضاي شوراي فناوري اطلاعات به مدت 2 سال تعيين مي‌گردد.
7. يك نفر كارشناس فن‌آوري اطلاعات، به انتخاب دبير محترم شوراي عالي حوزه، با اولويت روحاني‌بودن
تبصره: كارشناس مزبور در بند هفت، به مدت 2 سال به عضويت شورا انتخاب مي‌شود و تمديد عضويت وي، بلامانع است.

ماده 5.
وظايف دبير شوراي فناوري اطلاعات عبارت است از:
1. برنامه‌ريزي و فراهم آوردن تمهيدات لازم به منظور تحقق وظايف و مأموريتهاي شورا
2. ارايه گزارش و طبقه‌بندي طرحها و امور پژوهشي به رئيس و اعضاء شورا
3. برنامه‌ريزي و هماهنگي لازم به منظور برگزاري جلسات شورا
4. تهيه و تنظيم دستور جلسات، مشروح مذاكرات و تنظيم و ابلاغ صورتجلسات و مصوبات شورا و پيگيري اجراي آنها
5. تهيه و تنظيم و ارايه گزارشهاي ادواري از فعاليتهاي شورا به رئيس شورا
6. پيگيري امور محوله و دريافت گزارش پيشرفت كار از كارگروهها و كميته‌هاي تخصصي
7. ارسال، دريافت و نگهداري نامه‌هاي اداري شورا

ماده 6.
جلسات شوراي فناوري اطلاعات با حضور 5 نفر از 7 نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن حداقل با 4 رأي در صورت موافقت عضو شوراي عالي در حكم مصوبات شوراي عالي مي‌باشد.
تبصره 1: در صورت مخالفت عضو شوراي عالي، مصوبات جلسات جهت تصويب خواهي به شوراي عالي ارسال خواهد شد.
تبصره 2: حضور عضو شوراي عالي يا رئيس شوراي فناوري اطلاعات جهت رسميت يافتن جلسات ضروري است.
تبصره 3: در صورت نياز و تصويب اعضاء شورا مي‌توان از كارشناسان خبره بدون حق رأي دعوت كرد.

ماده 7. رئيس شوراي فناوري اطلاعات هر ساله گزارشي از كار اين شورا تهيه و به شوراي عالي ارسال خواهد كرد.

ماده 8. آيين‌نامه داخلي شوراي فناوري اطلاعات توسط دبير شورا تهيه شده و به تصويب اعضاء خواهد رسيد.

ماده 9. جلسات شوراي فناوري اطلاعات هر يك ماه يكبار برگزار خواهد شد؛ برگزاري جلسات فوق العاده با صلاحديد رئيس شوراي فناوري اطلاعات بلامانع مي‌باشد.

ماده 10. اين آيين‌نامه در 10 ماده و 5 تبصره در تاريخ 21/12/1390 به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي