جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 816 - آيين‌نامه مديريت حوزه‌هاي علميه استاني خواهران


جلسه 241، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ، مورخ 1390/12/2

مقدمه
به منظور اجراي ماده 4 مصوبه 814 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، آيين‌نامه مديريت حوزه‌هاي علميه استاني خواهران به شرح ذيل تدوين گرديد.
ماده 1. مدير حوزه علميه استاني توسط معاونت شهرستانهاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران به مدير مركز پيشنهاد ميشود و پس از طي مراحل و تأييد نهايي توسط شوراي عالي حوزه‌هاي علميه با حكم مدير مركز، حداقل به مدت يك سال و حداكثر به مدت سه سال منصوب ميگردد. 
تبصره 1: انتخاب مجدد مديران در حوزه‌هاي علميه استاني بلامانع است.
تبصره 2: در صورت لزوم، به‌كارگيري طلاب خواهر واجد شرايط به عنوان مدير حوزه علميه استاني بلامانع است.
ماده 2. مدير حوزه علميه استاني خواهران و معاونان ايشان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
     1. برخوردار از حسن شهرت و دارا بودن صلاحيتهاي اعتقادي، اخلاقي و سياسي؛
     2. اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي؛
     3. داشتن حداقل مدرك تحصيلي سطح سه؛ 
        تبصره 1: در صورتي كه فرد پيشنهادي، مدرك تحصيلي سطح سه نداشته باشد، مراتب علمي وي بايد از سوي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران حداقل معادل با مدرك تحصيلي سطح سه، تشخيص داده شود. 
       تبصره 2: در صورت ضرورت، به‌كارگيري معاون با تحصيلات سطح دو و داشتن تجربه و تخصص كافي بلامانع است. 
       تبصره 3: دارابودن تحصيلات حوزوي براي معاون اداري ـ مالي الزامي نمي‌باشد.
   4. داشتن حداقل سه سال سابقۀ موفق مديريت؛
   5. تلبس به لباس مقدس روحانيت (مختص برادران)؛ 
   6. توانمندي در انجام وظايف محوله؛
   7. داشتن حداقل 40 سال سن براي مدير حوزه علميه استاني و 35 سال سن براي معاونان؛
     تبصره: در صورتي كه مدير يا معاونان از بين خواهران انتخاب شوند، داشتن حداقل سن به ترتيب 35 و 30 سال الزامي است.
   8. تأهل
ماده 3. وظايف و اختيارت مدير حوزه علميه استاني عبارت است از: 
   1. هدايت، حمايت و نظارت بر كليه واحدهاي حوزوي تابعه در چارچوب سياستها و ضوابط مصوب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه؛
   2. اجراي كليۀ مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران؛
   3. ابلاغ آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران؛
   4. پيشنهاد معاونان حوزۀ علميۀ استان به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران جهت تأييد؛
   5. شناسايي و صدور حكم مديران واحدهاي حوزوي تابعه پس از تأييد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران و ارزيابي و نظارت بر عملكرد آنها براساس آيين‌نامه‌‌هاي مصوب؛ 
   6. مسئوليت امور مالي، قبول تعهدات،‌ پرداخت ديون و اسناد مالي در چارچوب آئين‌نامه مالي و معاملاتي و نظارت بر حسن اجراي آن؛
   7. امضاي كليه قراردادها و اوراق بهادار در چارچوب ضوابط و آئين‌نامه مالي و معاملاتي؛
   8. ارائۀ گزارش عملكرد مديريت حوزۀ علميۀ استان به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران؛
   9. برقراري ارتباط مؤثر با مديريتهاي مرتبط در استان در چارچوب مصوبات؛ 
   10. امضاي مدارك تحصيلي طلاب كه صدور آنها طبق آيين‌نامه‌‌هاي مصوب در اختيار مديريت حوزۀ علميۀ استان قرار مي‌گيرد؛ 
   11. انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران .
ماده 4. مدير حوزۀ علميۀ استان نمايندۀ حقوقي حوزه در مراجع ذيصلاح در چارچوب وظايف مقرر مي‌باشد .
ماده 5. كليه اعتبارات مربوط به اداره حوزه علميه در هر استان، در اختيار مدير استاني مربوطه قرار مي‌گيرد تا در چارچوب ضوابط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران هزينه گردد.
ماده 6. مديران حوزه‌هاي علميه استاني موظفند مسئولان دفاتر خود را با رعايت تناسب جنسيت انتخاب نمايند.
ماده 7. معاونان حوزه علميه استان پس از تأييد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران با حكم مدير حوزه علميه استان به مدت دو سال منصوب مي‌شوند. 
     تبصره 1: در صورت تأييد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران مدت فوق قابل تمديد است.
    تبصره 2: مدير حوزه علميه استان بايد حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم مديريت، معاونان خود را معرفي نمايد . 
    تبصره 3: در صورت عدم امكان معرفي فرد واجد شرايط مذكور براي تصدي معاونت، مدير حوزه علميه استاني مي‌تواند فردي را حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست معاونت مربوطه، منصوب نمايد.
    تبصره 4: در صورت عدم تأييد فرد پيشنهادي، مدير حوزه علميه استان بايد حداكثر تا يك ماه بعد، فرد جايگزين را معرفي نمايد.
ماده 8. معاونان آموزش، پژوهش، فرهنگي ـ تربيتي و همكاران ايشان بايد از ميان شايسته‌ترين طلاب خواهر انتخاب گردند. 
    تبصره 1: در صورت عدم دسترسي به طلاب خواهر واجد شرايط در برخي موارد فوق، چنانچه فارغ از سطوح مديريتي كاركنان، حداقل سه نفر از كاركنان مديريت از خواهران باشند، به‌كارگيري طلاب برادر به صورت موقت و تا زمان رفع مشكل بلامانع است. 
    تبصره 2: همكاران مديريت‌هاي حوزه علميه استاني بايد علاوه بر دارابودن شايستگي‌هاي لازم، متأهل باشند.
ماده 9. تعداد و تنوع معاونتها در مديريتهاي حوزه‌ علميه استاني خواهران بر اساس آيين‌نامۀ رتبه‌بندي مديريت‌هاي مذكور تعيين مي‌گردد.
ماده 10.اين آيين‌نامه در 10 ماده و 12 تبصره در مورخه 30/11/1390 به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي