شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 815 - دستورالعمل مكاتبات ذيحساب و امناي مالي


جلسه 55، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ، مورخ 1390/11/25

مقدمه:
در اجراي بخشي از مفاد ماده 56 مصوبه 743 موضوع آيين‌نامه مكاتبات اداري واحدهاي حوزوي، دستورالعمل مكاتبات ذيحساب و امناي مالي به شرح ذيل تدوين گرديد.
ماده 1. ذيحساب شوراي عالي مي‌تواند با مديران مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه و مديريت‌هاي حوزه علميه استاني در چارچوب وظايف مقرر، مكاتبه نمايد.
ماده 2. مديران مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه و مديريت‌هاي حوزه علميه استاني مي‌توانند در امور مربوط به ذيحسابي مستقيماً با ذيحساب شوراي عالي مكاتبه نمايند.
ماده 3. مكاتبات برون سازماني ذيحساب شوراي عالي در چارچوب وظايف مقرر با اطلاع رئيس دستگاه بودجه شوراي عالي و ارسال رونوشت مكاتبه مزبور به وي مجاز مي‌باشد.
ماده 4. امناي مالي واحدهاي حوزوي مي‌توانند با رئيس واحد حوزوي مربوطه يا مقام مجاز از طرف ايشان در امور مربوط به وظايف خويش مكاتبه نمايند.
ماده 5. امناي مالي واحدهاي حوزوي مي‌توانند مستقيماً با ذيحساب شوراي عالي مكاتبه نمايند.
ماده 6. مكاتبات برون سازماني امناي مالي واحدهاي حوزوي با اخذ مجوز از ذيحساب و ارسال رونوشت مكاتبه مزبور به وي مجاز مي‌باشد.
ماده 7. ذيحساب و امناي مالي به غير از ضوابط مندرج در اين دستورالعمل در ساير مقررات، تابع آيين‌نامه مكاتبات اداري واحدهاي حوزوي خواهند بود.
ماده 8. ذيحساب و امناي مالي در صورتي تابع مقررات فوق الذكر هستند كه مكاتبه كاملاً در چارچوب وظايف مقرر براي آنها انجام گرفته باشد اما در ساير مكاتباتي كه خارج از وظايف مربوطه صورت پذيرد ـ هر چند در ارتباط با امور حوزه‌هاي علميه انجام گرفته‌باشد ـ ملزم به رعايت قواعد و سلسله مراتب مندرج در آيين‌نامه مكاتبات اداري واحدهاي حوزوي خواهند بود.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي