شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 814 - قانون تاسيس مديريت‌هاي حوزه علميه استاني خواهران


جلسه 239، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه 1390/11/25

مقدمه:
به منظور ساماندهي حوزه‌هاي علميه استاني خواهران، توزيع مطلوب آموزش حوزوي، توسعه نظارت بر واحدهاي حوزوي خواهران، رفع مشكلات ناشي از پراكندگي واحدهاي حوزوي و استفاده بهينه از فرصت­هاي به وجود آمده در سراسر كشور، «مديريت‌هاي حوزه علميه استاني خواهران» براساس اين قانون ايجاد مي­شود.
ماده 1. در اين قانون اصطلاحات با تعاريف زير به كار رفته است:
الف) حوزه علميه استاني خواهران: به مجموعه‌اي از واحدهاي حوزوي كه براساس مصوبات شوراي عالي، در استان تأسيس و اداره مي‌شوند، اطلاق مي‌گردد .
ب) مديريت حوزه علميه استاني خواهران: به واحد مديريتي تابعه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران كه به منظور اعمال اختيارات، اداره امور حوزوي و انجام وظايف مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران در استانها ‌تشكيل مي‌شود، اطلاق مي‌گردد .
ماده 2. شوراي عالي حوزه‌هاي علميه به عنوان نهاد سياستگذار و ناظر عالي در رأس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه ـ كه نهاد برنامه‌ريز محسوب مي‌شود ـ قرار دارد. مديريت حوزه علميه استاني خواهران به عنوان نهاد اجرايي زير نظر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران و در چارچوب مصوبات شوراي عالي انجام وظيفه مي‌نمايد و بين اين سه نهاد، اصل سلسله مراتب اداري حاكم خواهد بود .
ماده 3. مديريت‌‌هاي حوزه علميه استاني خواهران داراي دو نوع ارتباط با مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران خواهند بود:
الف) ارتباط دستوري كه منحصراً‌ از طريق مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران اعمال خواهد شد.
ب) ارتباط وظيفه‌اي كه از طريق قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها، ‌بخش‌نامه‌‌ها و فرآيندهاي انجام كار توسط معاونين مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران اعمال خواهد شد .
تبصره: ارتباط مركز با واحدهاي حوزوي استاني از طريق مديريت‌هاي استاني انجام مي‌گيرد و كليه مديران واحدهاي حوزوي استاني موظف به پاسخگويي در مقابل مدير حوزه علميه استان مربوطه خواهند بود.
ماده 4. هر يك از مديريت‌هاي حوزه علميه استاني خواهران داراي يك مدير خواهند بود كه نحوه انتخاب، شرح وظايف، اختيارات و صلاحيت وي بر اساس آيين نامه مديريت مربوطه تعيين خواهد شد .
ماده 5. شرح وظايف مربوط به مديريت‌هاي استاني و نوع هر يك از آنها با پيشنهاد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران به تصويب شوراي عالي مي‌رسد .
ماده 6. تبديل وضعيت مديريتهاي استاني خواهران از نوعي به نوع ديگر بر اساس آيين نامۀ مصوب شوراي عالي خواهد بود .
تبصره: موارد مربوط به تبديل وضعيت هر يك از مديريت‌هاي استاني خواهران بايستي به تأييد شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه نيز برسد .
ماده 7. مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران مي‌تواند با مراعات مصالح و ضرورت‌ها پس از تأييد شوراي عالي، امور حوزه‌هاي علميه دو يا چند استان را تحت اشراف يك مديريت استاني مركزي اداره نموده و به انجام رساند.
ماده 8. اين قانون در 8 ماده و 2 تبصره در تاريخ 16/11/1390 به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي