شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 813 - شرح وظايف معاونت آموزش مديريت حوزه‌علميه استاني


جلسه 238، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ، مورخ 1390/11/20

1. اجراي سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين و مقررات ابلاغي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نظارت بر حسن اجراي آن در واحدهاي آموزشي استان و هماهنگ‌سازي آنها و ارائه بازخورد و پيشنهادات اصلاحي به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه
2. اجراي دوره‌هاي آموزشي مصوب به صورت مستقيم يا از طريق واحدهاي آموزشي حوزه علميه استان
3. ارزيابي واحدهاي آموزشي و نظارت بر فعاليتهاي آنها و ارائه گزارش‌هاي جمع‌بندي شده دوره‌اي و موردي به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه و زمينه‌سازي براي ارزشيابي آموزشي در حوزه علميه استان براساس آيين‌نامه‌هاي مصوب و نظارت بر حسن اجراي آن
4. ارزيابي متون و منابع آموزشي، برنامه‌هاي درسي، رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي اجرا شده در واحدهاي آموزشي تحت پوشش حوزه علميه استان
5. انجام امور مربوط به سنجش و پذيرش در حوزه علميه استان در چارچوب قوانين و مقررات مصوب
6. گزينش علمي اساتيد، نظارت بر فرآيند به كارگيري و ارزيابي عملكرد ايشان در چارچوب ضوابط مصوب
7. شناسايي نيازهاي آموزشي اساتيد و پيشنهاد دوره‌هاي دانش افزايي و مهارتي به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه و برگزاري دوره‌هاي مصوب
8. تعيين ميزان نياز واحدهاي آموزشي استان به اساتيد ثابت جهت ارائه به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه
9. بررسي موفقيت تحصيلي طلاب در دوره‌هاي آموزشي و صدور مدارك براساس مصوبات ابلاغي
10. نظارت بر روند اجراي تحقيقات پاياني، پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي علمي طلاب در واحدهاي آموزشي و حمايت از آنها در چارچوب مقررات
11. استفاده از فناوري‌هاي نو در خدمت‌رساني آموزشي به طلاب
12. رسيدگي به شكايات و اعتراضات آموزشي طلاب و اساتيد در چارچوب قوانين و مقررات مصوب
13. به روز رساني بانك اطلاعات آموزشي حوزه علميه استان در چارچوب مقررات
14. همكاري با معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه در زمينه:
    الف) تهيه و پيشنهاد سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت آموزشي حوزه‌هاي علميه 
    ب) تهيه و پيشنهاد نظام جامع آموزش حوزه‌هاي علميه 
    ج) تهيه و پيشنهاد نظام سنجش و پذيرش حوزه‌هاي علميه 
    د) تهيه و پيشنهاد دوره‌ها و مقاطع آموزشي حوزوي
15. همكاري با مركز نخبگان و استعدادهاي برتر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه متناسب با مأموريت‌هاي آن مركز
16. همكاري آموزشي با ساير سازمانها و نهادهاي استان در چارچوب ضوابط مصوب
17. پيشنهاد توسعه دوره‌ها و رشته‌هاي تحصيلي و دروس خاص مورد نياز حوزه علميه استان
18. پيشنهاد نيازها و اولويتهاي آموزشي حوزه علميه استان
19. بررسي پيشنهادهاي آموزشي واحدهاي آموزشي و ارائه جمع‌بندي نهايي به معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه
20. پيشنهاد برنامه و بودجه معاونت آموزش به مديريت حوزه علميه استان
21. برگزاري جلسات شوراي آموزشي حوزه علميه استان
22. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير حوزه علميه استان
23. انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير حوزه علميه استان

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي