جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 772 - آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات نقليه در واحدهاي حوزوي


جلسه 49 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 18/3/1390

 

مقدمه: به منظور ارتقاي سطح كيفي و توسعه خدمات نقليه در واحدهاي حوزوي، نظام‌مند كردن سيستم ارائه خدمات و كاهش هزينه‌هاي تصديگري واحدهاي حوزوي در امور نقليه و مديريت بهينه امكانات، آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات نقليه، به شرح زير تدوين شد.
ماده 1. خدمات نقليه، در موارد زير قابل ارائه است:
1. اياب و ذهاب: كه صرفاً در ساعات شروع و پايان وقت اداري، ارائه مي‌گردد.
2. مسافرت درون‌شهري و برون‌شهري: كه در قالب مأموريت اداري يا تشخيص افراد موضوع ماده 3، انجام مي‌پذيرد.
3. حمل بار: كه به انتقال كالا و اثاث و ملزومات اداري، اختصاص مي‌يابد.
ماده 2. استفاده از خدمات نقليه براي اياب و ذهاب، صرفاً براي اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مديران مراكز مديريت و مديريت‌هاي استاني، معاونان ستادي و سطوح هم‌طراز، امكان‌پذير است.
تبصره 1: ارائه خدمات نقليه براي اياب و ذهاب كارمندان خواهر، توسط وسايل نقليه جمعي، بلامانع است.
تبصره 2: ارائه خدمات نقليه براي اياب و ذهاب، در صورتي مجاز است كه فاصله مقصد از محدوده قانوني شهري، كمتر از 30 كيلومتر باشد.
تبصره 3: پرداخت كمك‌هزينه اياب و ذهاب به كساني كه از خدمات اياب و ذهاب استفاده مي‌كنند، ممنوع است.
ماده 3. درخواست خدمات نقليه براي مسافرت‌هاي اداري، صرفاً توسط افراد زير، امكان‌پذير است:
1. اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و مديران مراكز مديريت
2. مديران استاني، معاونان ستادي و سطوح هم‌طراز
تبصره: هر يك از افراد فوق مي‌توانند درخواست خدمات نقليه را به مديران كل زيرمجموعه خود، تفويض نمايند.
ماده 4. ارائه خدمات نقليه به منظور حمل بار، صرفاً براي انتقال اموال، كالا، اثاث و ملزومات اداري و با درخواست افراد موضوع ماده 3، امكان‌پذير است و ترجيحاً از طريق بخش خصوصي تأمين مي‌شود.
ماده 5. تحويل خودرو به متقاضيان خدمات نقليه، بدون راننده، ممنوع است.
ماده 6. استفاده از وسايل نقليه واحدهاي حوزوي براي انجام‌دادن امور شخصي و غير اداري و سواركردن افرادي كه نام آنها در فرم درخواست نيامده، ممنوع است.
ماده 7. كليه رانندگان وسايل نقليه و سرنشينان، موظف به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي هستند و مسئوليت جرائم و خسارات واردشده، بر عهده ايشان خواهدبود. موارد تخلف، در پرونده كاري رانندگان نيز، درج خواهدشد.
ماده 8. رانندگان بخش خصوصي بايد از نظر صلاحيت‌هاي عمومي به تأييد معاونت آمار و بررسي، و از نظر توانمندي‌هاي شغلي به تأييد واحد سازماني اداري مالي رسيده‌باشند و واحد سازماني اداري مالي موظف است بر حسن اجراي اين ماده، نظارت‌كند.
ماده 9. رانندگي مستمر و پيوسته بيش از ده ساعت، ممنوع است و ادامه مسافرت، منوط به استراحت حداكثر سه ساعت خواهدبود. انجام‌دادن بيش از 15 مورد يا 20 روز مسافرت برون‌شهري در يك ماه، ممنوع است.
تبصره: انجام‌دادن دو مسافرت برون‌شهري با حداقل چهارصد كيلومتر مسافت به وسيله يك راننده، در صورتي ممكن است كه راننده در فاصله دو مسافرت، استراحت كافي كرده‌باشد. تشخيص اين امر، بر عهده مسئول مستقيم واحد مربوط است.
ماده 10. كليه خدمات تعميرات، از طريق بخش خصوصي و با نظارت واحد سازماني اداري مالي انجام خواهدشد.
تبصره: ايجاد و استقرار پست سازماني تعميرات در واحدهاي حوزوي، ممنوع است.
ماده 11. واحد سازماني اداري مالي موظف است تا حد امكان، براي مسافرت‌هاي درون‌شهري از خودروي پرايد، و براي مسافرت‌هاي برون‌شهري از خودروي پژو يا سمند، استفاده‌كند.
ماده 12. واحد سازماني اداري مالي موظف است سلامت فني و برخورداري از تجهيزات ايمني و رفاهي و انواع بيمه خودروهاي مورد استفاده در خدمات نقليه، اعم از ملكي يا استيجاري را بررسي و احراز نمايد. مسئوليت تخلف از اين ماده، بر عهده مسئول مستقيم واحد مربوط است و مسئوليت نگهداري و مواظبت از خودرو ،بر عهده راننده است.
ماده 13. نحوه تقاضاي وسيله نقليه براي خدمات نقليه موضوع ماده 1، بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي واحد سازماني اداري مالي تعيين مي‌شود.
ماده 14. واحد سازماني اداري مالي موظف به ارائه خدمات نقليه با استفاده كامل از ظرفيت و امكانات موجود و در چهارچوب ضوابط اين آيين‌نامه، با اولويت استفاده از امكانات بخش خصوصي است.
ماده 15. اين آيين‌نامه، در 15 ماده و 6 تبصره، در تاريخ 18/3/1390، به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد و از تاريخ تصويب، لازم‌الإجراء است.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي