شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 771 - آيين‌نامه آزمون عمومي و تخصصي استخدام كارمندان واحدهاي حوزوي


جلسه 48 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 11/3/1390

 

مقدمه: در اجراي ماده 6 قانون استخدام كارمندان حوزه‌هاي علميه و به منظور رعايت عدالت استخدامي و انتخاب اصلح و با رويكرد حذف استخدام‌هاي خارج از فضاي رقابتي، آيين‌نامه آزمون عمومي و تخصصي استخدام كارمندان واحدهاي حوزوي، به شرح زير تدوين شد.
ماده 1. آزمون عمومي: آزموني است كتبي كه به منظور سنجش اطلاعات و معلومات پايه و استعدادهاي ذهني و توانمندي‌هاي عمومي برگزار مي‌شود.
تبصره: قبولي در آزمون عمومي، شرط لازم براي تصحيح اوراق آزمون تخصصي يا برگزاري آزمون عملي و مصاحبه تخصصي است.
ماده 2. آزمون تخصصي: آزموني است كه به منظور سنجش دانش فني مورد نياز در رشته شغلي مربوط و به صورت كتبي، هم‌زمان با آزمون عمومي برگزار مي‌شود.
ماده 3. آزمون عملي: آزموني مهارتي است كه براي سنجش توانمندي‌هاي فيزيكي و مهارت‌هاي فني مورد نياز در رشته شغلي مربوط، به جاي آزمون تخصصي برگزار مي‌شود.
ماده 4. مصاحبه تخصصي: مصاحبه‌اي است كه در برخي از رشته‌هاي شغلي، به جاي آزمون تخصصي يا آزمون عملي برگزار مي‌شود.
ماده 5. كميته مركزي(راهبري): كميته‌اي است كه به منظور هدايت و راهبري آزمون‌هاي استخدامي، با شرح وظايف زير و در مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، تأسيس مي‌گردد:
1. تصويب سياست‌هاي برگزاري و اجراي آزمون‌هاي استخدامي
2. تعيين نحوه تنظيم آگهي و زمان آزمون و انتخاب روزنامه جهت درج آگهي
3. تأييد نهايي مواد و محتواي آزمون استخدامي
4. تعيين روش و ضرايب مواد آزمون و تعيين حد نصاب قبولي آزمون‌هاي استخدامي
5. تعيين شرايط مورد نياز جهت شركت در آزمون‌هاي استخدامي
6. تعيين مشخصات هر يك از رشته‌هاي شغلي مورد نياز
7. تعيين شاخص‌هاي مربوط به آزمون عملي و مصاحبه تخصصي
8. تعيين نحوه برگزاري آزمون استخدامي(متمركز يا استاني)
9. تعيين ناظران كميته مركزي در تمام مراحل آزمون‌ استخدامي
10. نظارت بر حسن اجراي آزمون استخدامي
ماده 6. اعضاي كميته مركزي عبارت‌اند از:
1. معاون اداري مالي مراكز مديريت(رئيس)
2. معاون امور حوزه‌هاي علميه در مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و معاون امور شهرستان‌ها در مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
3. معاون آمار و بررسي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و واحد سازماني مربوط در مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
4. مدير دفتر برنامه‌ريزي و نظارت مراكز
5. نماينده مديران مراكز
ماده 7. برگزاري آزمون استخدامي منوط به صدور مجوز استخدام از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، براي حداقل 30 پست سازماني است.
تبصره: در صورتي كه مجوز استخدامي صادرشده از سوي شوراي عالي، به حد نصاب مذكور در اين ماده نرسد، آزمون استخدامي تا تكميل نصاب مذكور، برگزار نخواهدشد.
ماده 8. معاونت اداري مالي مراكز مديريت و واحد سازماني اداري مالي در مديريت‌هاي استاني، برگزاري آزمون استخدامي را با نظارت واحد سازماني آمار و بررسي و كميته مركزي، بر عهده خواهدداشت.
ماده 9. معاونت اداري مالي مراكز مديريت موظف‌اند نسبت به ايجاد سامانه اطلاع‌رساني ثبت‌نام آزمون استخدامي تحت وب، اقدام‌كنند.
ماده 10. هر يك از واحدهاي حوزوي موظف‌اند پس از اخذ مجوز استخدام از شوراي عالي، برگه تعيين مشخصات شغلي و پيش‌نويس آگهي استخدام را بر اساس نمونه اعلام‌شده از سوي كميته مركزي، تنظيم‌كنند و پس از اخذ تأييد از كميته مربوط، براي اطلاع‌رساني عمومي از طريق رسانه‌هاي حوزوي اقدام نمايند.
ماده 11. واحد سازماني اداري مالي، پس از انتشار آگهي و در مهلت‌هاي تعيين‌شده، مدارك ثبت‌نامي داوطلبان استخدام را دريافت مي‌كند و اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
1. تشكيل پرونده و درج شماره پرونده با اقلام اطلاعاتي نمونه پيوست، به صورت الكترونيكي در محيط بانك اطلاعاتي
2. بررسي مدارك و اعلام مغايرت‌هاي احتمالي
3. تخصيص شماره واحد براي هر داوطلب واجد شرايط، براي درج آن بر روي كارت ورود به جلسه و صندلي و پاسخ‌نامه
4. صدور كارت ورود به جلسه براي داوطلبان واجد شرايط
5. آماده‌سازي محل برگزاري آزمون استخدامي از نظر چيدمان صندلي‌ها، نور، گرمايش و سرمايش، و سيستم‌هاي صوتي مطابق با استانداردها
6. درج راهنماي دسترسي در معابر ورودي محل آزمون
7. دريافت سؤالات عمومي و تخصصي و تكثير آن با رعايت حفاظت‌هاي لازم
8. برگزاري آزمون استخدامي با استفاده از نيروي انساني مناسب و كافي، شامل مراقبان، ناظران، رابطان و نيروهاي خدماتي
9. تنظيم صورت‌جلسه با تعيين تعداد حاضران و شماره داوطلبان غايب، در پايان برگزاري آزمون استخدامي
10. پلمب پاسخ‌نامه‌ها و تحويل آن به ناظران كميته مركزي
11. بازگشايي و قرائت پاسخ‌نامه‌ها و كليدها به صورت الكترونيكي، در حضور نماينده آمار و بررسي هر واحد و ناظران كميته مركزي
12. تصحيح و بررسي و استخراج نتايج آزمون استخدامي، با حضور ناظران كميته مركزي و رعايت ضوابط و اولويت‌هاي قانوني
13. ارسال نتايج كل داوطلبان حاضر به همراه فهرست پذيرفته‌شدگان 2 يا 3 برابر حسب مورد، در لوح فشرده براي تأييد كميته مركزي در محيط بانك اطلاعاتي
14. اعلام نتايج تأييدشده در سامانه آزمون استخدامي
15. دعوت از پذيرفته‌شدگان براي آزمون عملي يا مصاحبه تخصصي يا گزينش
16. بررسي و پاسخ‌گويي به شكايات داوطلبان در مراحل مختلف آزمون
تبصره 1: واحد سازماني آمار و بررسي و كميته مركزي، مسئوليت نظارت بر مراحل مختلف آزمون و تهيه گزارش نهايي مربوط به آزمون را بر عهده خواهندداشت.
تبصره 2: با توجه به لزوم استفاده از فناوري‌هاي جديد، هر يك از مراحل فوق را مي‌توان به صورت الكترونيكي اجرا كرد.
ماده 12. كارنامه الكترونيكي داوطلباني كه در آزمون عمومي، حد نصاب نمره قبولي را كسب‌كنند، در سامانه آزمون استخدامي قرار مي‌گيرد و كارنامه صادرشده، حداقل بايد مشتمل بر اطلاعاتي مانند شماره ملي، مشخصات شناسنامه‌اي و تحصيلي داوطلب، نمره كل آزمون، و رتبه داوطلب در مقايسه با ساير داوطلبان و حد نصاب تعيين‌شده باشد.
ماده 13. مواد آزمون عمومي، شامل دروس معارف اسلامي، رياضي و آمار مقدماتي، زبان عربي، اطلاعات سياسي و اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، و مهارت‌هاي عمومي استفاده از رايانه است و تعداد سؤالات آزمون عمومي، حداقل 90 و حداكثر 120 سؤال خواهدبود كه به صورت سؤالات چهارگزينه‌اي طراحي خواهدشد.
تبصره: مواد آزمون تخصصي، متناسب با رشته شغلي مورد نظر، توسط كميته مركزي تعيين خواهدشد.
ماده 14. حد نصاب لازم براي قبولي در آزمون عمومي، 60 درصد كل نمره آزمون است. در موارد خاص، تعيين حد نصاب كمتر از اين درصد، بنا به پيشنهاد واحد حوزوي و تأييد كميته مركزي، امكان‌پذير خواهدبود.
ماده 15. در صورتي كه علاوه بر آزمون عمومي، انجام‌شدن مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي متناسب با رشته‌هاي شغلي، به جاي آزمون تخصصي ضروري باشد، لازم است به ميزان 3 برابر افراد مورد نياز -كه در آزمون عمومي قبول شده‌اند- براي مصاحبه يا آزمون عملي معرفي شوند.
ماده 16. واحدهاي حوزوي موظف‌اند با در نظر گرفتن اولويت‌هاي قانوني، از ميان پذيرفته‌شدگان آزمون عمومي و تخصصي يا مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي، به ترتيب نمرات برتر، به ميزان 2 برابر افراد مورد نياز با تعيين افراد اصلي و ذخيره، براي معرفي به هسته‌هاي گزينش، ظرف مدت 15 روز از تاريخ تأييد كميته مركزي اقدام‌كنند.
ماده 17. در صورتي كه تعداد قبول‌شدگان در مراحل نهايي آزمون استخدامي، به 2 برابر افراد مورد نياز نرسد، واحد حوزوي موظف است تمامي قبول‌شدگان را به هسته گزينش معرفي‌كند.
ماده 18. در صورتي كه پس از طي مراحل گزينش، نيروي انساني مورد نياز واحد حوزوي تأمين نگردد، واحد حوزوي مي‌تواند از ميان ساير قبول‌شدگان آزمون استخدامي، به ترتيب مقرر در ماده 16، به هسته گزينش معرفي‌كند تا مراحل گزينش بر اساس ضوابط مربوط صورت‌پذيرد.
ماده 19. واحد سازماني اداري مالي موظف است فهرست نهايي پذيرفته‌شدگان را از طريق سامانه آزمون استخدامي و ابلاغ كتبي، به داوطلب اعلام‌كند.
ماده 20. پذيرفته‌شدگان نهايي موظف‌اند حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيرش، به واحد حوزوي مراجعه نمايند. واحد مزبور موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه، نسبت به صدور حكم كارگزيني يا استخدام پذيرفته‌شدگان اقدام‌كند.
تبصره 1: پذيرفته‌شدگان موظف‌اند قبل از صدور حكم كارگزيني، گواهي‌نامه مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي مرتبط با شغل، دوره‌هاي آموزشي قبل از خدمت و دوره توجيهي را بر اساس ضوابطي كه توسط واحد حوزوي مربوط ابلاغ مي‌شود، ارائه‌كنند.
تبصره 2: در صورت عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان، نسبت به استخدام افراد ذخيره اقدام خواهدشد.
ماده 21. چنانچه در هر يك از مراحل ورود به خدمت يا بعد از آن، مشخص شود داوطلب، مدارك خلاف واقع ارائه داده‌است، از ادامه مراحل استخدام يا فعاليت، محروم خواهدشد.
ماده 22. به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي مربوط به آزمون استخدامي، واحدهاي حوزوي موظف‌اند از داوطلبان شركت در آزمون استخدامي، هزينه‌هايي را دريافت نمايند كه ميزان آن، توسط كميته مركزي تعيين مي‌گردد.
ماده 23. استخدام براي مشاغل كليدي و حساس يا موارد خاص، با درخواست واحد حوزوي و تصويب شوراي عالي، بدون رعايت تشريفات اين آيين‌نامه، امكان‌پذير است.
ماده 24. ميزان حق‌الزحمه افرادي كه در مراحل مختلف برگزاري آزمون فعاليت داشته‌اند، بر اساس آيين‌نامه جامع نرخ‌ها و دستمزدها تعيين خواهدشد.
ماده 25. رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت مواد اين آيين‌نامه، بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهدبود.
ماده 26. اين آيين‌نامه، در 26 ماده و 7 تبصره، در تاريخ 11/3/1390، به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي