شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 761 - آيين‌نامه همايش كتاب سال حوزه


جلسه 3 «كميته بررسي و تصويب رشته‌هاي سطح سه» شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 31/1/1390

 

مقدمه
در اجراي بندهاي 7 و 8 و 14 مصوبه 646 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، موضوع شرح وظايف معاونت پژوهش، آيين‌نامه همايش كتاب سال حوزه، به شرح ذيل تدوين مي‌گردد.
ماده 1. همايش كتاب سال حوزه -كه در اين آيين‌نامه، «همايش» ناميده مي‌شود- همه‌ساله توسط معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه برگزار مي‌گردد.
ماده 2. كتاب‌هايي مي‌توانند در اين همايش شركت داده‌شوند كه در زمينه علوم اسلامي يا انساني مرتبط با حوزه دين، توسط فضلا و علماي حوزوي داخل و خارج كشور، تأليف، ترجمه، تحقيق و تصحيح شده‌باشند.

 
فصل اول: اهداف و سياست‌ها
ماده 3.
اهداف همايش، به شرح زير است:
1. شناسايي كتب و نويسندگان برتر حوزوي و معرفي آنها به جامعه علمي
2. تشويق و حمايت از نويسندگان كتب برتر حوزه
3. تقويت روحيه و انگيزه‌هاي تحقيق و پژوهش در حوزه
4. ارتقاي سطح پژوهش‌هاي ديني و حوزوي
5. ترويج فرهنگ پژوهش در ميان حوزويان
6. گسترش فرهنگ نگارش و توليد كتاب استاندارد و احياي تراث اسلامي
7. تبيين نقش و سهم حوزه و حوزويان در توليد و گسترش مرزهاي دانش
8. شناسايي ظرفيت‌ها و توانمندي‌ پژوهشي حوزويان، به منظور رفع نيازهاي پژوهشي حوزه‌هاي علميه و جامعه و نظام اسلامي
ماده 4. سياست‌هاي برگزاري همايش، عبارت است از:
1. جهت‌دهي پژوهش‌هاي حوزوي به سوي نيازهاي پژوهشي
2. اهتمام به نوآوري در توليدات علمي حوزويان
3. تقويت فرهنگ رقابت علمي سالم در ميان پژوهشگران حوزه
4. ارتباط و تعامل اثربخش با پژوهشگران و واحدهاي پژوهشي

 
فصل دوم: تشكيلات و شرح وظايف
ماده 5.
اركان همايش، عبارت است از:
1. شوراي سياست‌گذاري
2. رئيس
3. دبير
4. شوراي علمي همايش
تبصره: دبيرخانه همايش به لحاظ ساختاري، زيرمجموعه اداره كل امور پژوهشي است و بر اساس چهارچوب و سياست‌هاي آن و مصوبات شوراي سياست‌گذاري، مديريت مي‌شود.
ماده 6. شوراي سياست‌گذاري، بالاترين ركن سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در برنامه‌هاي كلان همايش است. اعضاي اين شورا، عبارت‌اند از:
1. مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه(رئيس)
2. معاون پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه(نايب‌رئيس)
3. مدير كل امور پژوهشي معاونت
4. معاون پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
5. مدير كل مطالعات پژوهشي معاونت
6. دبير همايش(دبير شورا)
7. نماينده مسئولان انجمن‌هاي علمي
8. يكي از مسئولان مراكز پژوهشي
9. يك نفر از صاحب‌نظران امر پژوهش
تبصره 1: اشخاص موضوع بندهاي 8 و 9، با معرفي معاون پژوهش و حكم رئيس شورا، براي يك دوره منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان، بلامانع است.
تبصره 2: جلسات شوراي سياست‌گذاري، با حضور اكثريت اعضا تشكيل مي‌شود و مصوبات آن، با رأي اكثريت حاضران به تصويب مي‌رسد.
ماده 7. وظايف و اختيارات شوراي سياست‌گذاري، عبارت است از:
1. تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي همايش
2. تصويب آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها و معيارهاي پيشنهادي دبيرخانه
3. بررسي و تصويب اصلاحات آيين‌نامه، جهت پيشنهاد به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4. بررسي فعاليت‌هاي علمي و اجرايي دبيرخانه، در پايان هر دوره همايش
5. تعيين نوع و ميزان جوايز
6. انتخاب رؤساي هيئت‌هاي داوري
ماده 8. وظايف و اختيارات رئيس شوراي سياست‌گذاري كه رياست همايش را بر عهده دارد، عبارت است از:
1. رياست عالي همايش
2. تشكيل و اداره جلسات شورا
3. نظارت بر حسن اجراي امور همايش و فعاليت‌هاي دبيرخانه
ماده 9. شوراي علمي همايش، بالاترين مرجع علمي همايش است كه اعضاي اين شورا، عبارت‌اند از:
1. معاون پژوهش(رئيس)
2. دبير همايش
3. رؤساي هيئت‌هاي داوري، حسب مورد
4. سه تا پنج نفر از اساتيد برجسته و صاحب‌نظر، به پيشنهاد معاون پژوهش و تصويب شوراي سياست‌گذاري
ماده 10. وظايف و اختيارات شوراي علمي، عبارت است از:
1. تدوين آيين‌نامه‌هاي داوري همايش و معيارهاي ارزشيابي آثار، و پيشنهاد آن به شوراي سياست‌گذاري جهت تصويب
2. انتخاب و انتصاب اعضاي هيئت‌هاي داوري از بين اساتيد و صاحب‌نظران مربوط، براي هر يك از شاخه‌هاي علمي همايش
3. نظارت بر عملكرد هيئت‌هاي داوري و تأييد فرايند داوري
4. ارائه گزارش عملكرد به شوراي سياست‌گذاري
5. تعيين برگزيدگان نهايي و موارد ويژه همايش
تبصره: منظور از موارد ويژه، موارد مندرج در ماده 18 اين آيين‌نامه است.
ماده 11. دبير همايش، دبير شوراي علمي همايش نيز هست و وظيفه هماهنگي جلسات شورا، ارسال دعوت‌نامه‌ها و دستورجلسات براي اعضا را به عهده دارد.
ماده 12. مسئوليت برنامه‌ريزي و امور اجرايي همايش، با دبيرخانه همايش است.
تبصره 1: دبيرخانه همايش، در محل معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه مستقر خواهدشد.
تبصره 2: دبير همايش، يكي از محققان حوزه علميه است كه داراي توان مديريتي و سابقه اجرايي مؤثر باشد؛ وي با معرفي معاون پژوهش و تأييد شوراي سياست‌گذاري و با حكم رئيس شورا، براي يك دوره منصوب مي‌گردد و نصب مجدد وي، بلامانع است.
ماده 13. وظايف دبير همايش، عبارت است از:
1. اداره امور دبيرخانه
2. تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌ها و اصلاحيه‌هاي مورد نياز، به شوراي سياست‌گذاري
3. نصب و عزل عوامل اجرايي دبيرخانه، با هماهنگي مدير كل امور پژوهشي
4. هدايت فرايند علمي و اجرايي همايش و نظارت بر آن
5. ارائه گزارش عملكرد دبيرخانه به رئيس شوراي سياست‌گذاري
6. پيشنهاد برنامه، بودجه و تقويم اجرايي همايش و ارائه گزارش مالي به معاونت پژوهش
7. برقراري ارتباط با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه برگزاري بهينه همايش، در چهارچوب ضوابط و مقررات اداري، مالي و مكاتباتي
8. اعلام و انتشار برنامه‌هاي مصوب و نتايج علمي‌ همايش
9. هماهنگي جلسات، ارسال دعوت‌نامه‌ها و دستورجلسات براي اعضاي شورا، و ثبت و ضبط اسناد، مكاتبات و شرح مذاكرات و مصوبات شورا
10. پيگيري اجراي مصوبات شوراي سياست‌گذاري و گزارش آن به رئيس شورا
11. انجام‌دادن ساير امور محوله همايش
ماده 14. بودجه مورد نياز دبيرخانه جهت برگزاري همايش، در بودجه ساليانه معاونت پژوهش لحاظ مي‌گردد.
ماده 15. هيئت‌هاي داوري همايش، در موضوعات علمي زير تشكيل مي‌شوند:
1. تفسير و علوم قرآن
2. حديث، درايه و رجال
3. فلسفه و كلام
4. اخلاق و عرفان
5. تاريخ و سيره
6. فقه و اصول
7. كتب مرجع
8. ادبيات و هنر
9. علوم اجتماعي
10. اقتصاد و مديريت
11. حقوق و علوم سياسي
12. علوم تربيتي و روان‌شناسي
13. تصحيح و تحقيق
14. ترجمه
15. تكنولوژي آموزشي
تبصره: تعداد و عناوين هيئت‌هاي داوري در هر دوره همايش، بر اساس نياز و در قالب هيئت‌هاي فوق، به پيشنهاد شوراي علمي و تصويب شوراي سياست‌گذاري، قابل تعيين است.
ماده 16. هيئت‌هاي داوري، با 3 تا 5 نفر عضو تشكيل مي‌شوند كه از ميان اساتيد و محققان صاحب‌نظر در هر يك از شاخه‌هاي علمي مذكور در ماده 15، به پيشنهاد رئيس هيئت داوري و تأييد شوراي علمي انتخاب مي‌شوند.
ماده 17. وظايف هيئت‌هاي داوري، عبارت است از:
1. بررسي اوليه آثار رسيده به همايش
2. بررسي و نهايي‌سازي كاربرگ‌هاي ويژه ارزيابي
3. تعيين ارزيابان
4. نظارت بر فرايند ارزيابي
5. معرفي آثار برگزيده جهت طرح و انتخاب نهايي در شوراي علمي همايش

 
فصل سوم: مواد متفرقه
ماده 18.
در كنار بخش اصلي همايش، بخش ويژه در زمينه فعاليت‌هاي برجسته پژوهشي، نظير مراكز پژوهشي، كتابخانه‌ها، و شخصيت‌هاي پيشرو در حوزه پژوهش‌هاي اسلامي، با تشخيص شوراي سياست‌گذاري اجرا مي‌گردد.
ماده 19. آثار مورد بررسي در همايش كتاب سال، بايستي در سال قبل منتشر شده‌باشند.
ماده 20. جوايز و لوح‌هاي تقدير از برگزيدگان همايش، توسط مدير حوزه‌هاي علميه امضا مي‌شود.
ماده 21. اين آيين‌نامه، در 21 ماده و 7 تبصره، در تاريخ 31/1/1390، به تصويب «كميته بررسي و تصويب رشته‌هاي سطح سه» شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي