جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 760 - آيين‌نامه جشنواره علامه حلي(ره)


جلسه 3 «كميته بررسي و تصويب رشته‌هاي سطح سه» شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 31/1/1390

 

مقدمه
به منظور تقويت انگيزه پژوهش و شناسايي نخبگان و تلاش علمي طلاب جوان حوزه‌هاي علميه و تشويق آنان، آيين‌نامه جشنواره علامه حلي(ره) به شرح ذيل، تدوين مي‌گردد.
ماده 1. جشنواره علامه حلي(ره) -كه در اين آيين‌نامه، «جشنواره» ناميده مي‌شود- همه‌ساله توسط معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه برگزار مي‌گردد.
ماده 2. پژوهشگراني كه مي‌توانند در جشنواره علامه حلي شركت نمايند، طلاب زير 31 سال مشغول به تحصيل در حوزه‌هاي علميه سراسر كشور هستند.

 
فصل اول: اهداف و سياست‌ها
ماده 3.
اهداف برگزاري جشنواره، عبارت است از:
1. تقويت نشاط علمي و گسترش روحيه پژوهش در بين طلاب
2. شناسايي نخبگان و استعدادهاي علمي برتر طلاب و حمايت از آنان
3. تقويت فرهنگ پژوهش و نگارش آثار علمي
4. افزايش سطح مشاركت و رقابت طلاب در عرصه‌هاي علمي-پژوهشي
5. زمينه‌سازي و هدايت طلاب مستعد، به گرايش‌هاي تخصصي علوم حوزوي
6. جهت‌دهي فعاليت‌هاي پژوهشي طلاب، به سمت نيازهاي پژوهشي حوزه و نظام اسلامي
7. كمك به كاربردي‌كردن علوم اسلامي از طريق شناسايي مسائل و نيازهاي حوزه‌هاي علميه و جامعه و نظام اسلامي
ماده 4. سياست‌هاي كلان جشنواره، عبارت است از:
1. ارتباط فعال و اثربخش با واحدهاي آموزشي و پژوهشي، در راستاي اهداف جشنواره
2. جلب مشاركت اساتيد، مديران، طلاب و فضلا، در فرايند برگزاري جشنواره
3. توجه به سطوح مختلف طلاب و توانايي‌هاي آنان
4. اهتمام به نيازهاي علمي و پرداختن به موضوعات روزآمد و تخصصي متناسب با سطح علمي جشنواره

 
فصل دوم: تشكيلات و شرح وظايف
ماده 5.
اركان جشنواره، عبارت است از:
1. شوراي سياست‌گذاري
2. رئيس
3. دبير
4. شوراي علمي جشنواره
ماده 6. شوراي سياست‌گذاري، بالاترين ركن سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در برنامه‌هاي كلان جشنواره است. اعضاي اين شورا، عبارت‌اند از:
1. معاون پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه(رئيس شورا)
2. معاون پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران(نايب‌رئيس)
3. معاون آموزش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، يا نماينده وي
4. معاون امور حوزه‌هاي علميه، يا نماينده وي
5. مدير كل امور پژوهشي معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
6. مدير سازمان‌دهي و تحقيقات معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
7. دبير جشنواره(كه همان، دبير شورا است.)
8. يك نفر از پژوهشگران حوزه، با پيشنهاد مدير كل امور پژوهشي و تأييد و حكم رئيس شورا
9. مدير دفتر امور نخبگان و استعدادهاي برتر
تبصره: جلسات شورا، با حضور اكثريت اعضا تشكيل مي‌شود و مصوبات آن، با رأي اكثريت مطلق حاضران، به تصويب مي‌رسد.
ماده 7. وظايف و اختيارات شوراي سياست‌گذاري، عبارت است از:
1. تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي جشنواره
2. تصويب آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، معيارها و مقررات جشنواره
3. بررسي فعاليت‌هاي علمي و اجرايي دبيرخانه، در پايان هر دوره جشنواره
4. تعيين نوع و ميزان جوايز
5. انتخاب رؤساي هيئت‌هاي داوري
ماده 8. وظايف رئيس شوراي سياست‌گذاري كه رياست جشنواره را بر عهده دارد، عبارت است از:
1. تشكيل و اداره جلسات شورا
2. نصب و عزل دبير جشنواره
3. نظارت بر حسن اجراي وظايف و مقررات در دبيرخانه جشنواره
ماده 9. شوراي علمي جشنواره، بالاترين مرجع علمي جشنواره است؛ اعضاي اين شورا، عبارت‌اند از:
1. معاون پژوهش(رئيس شورا)
2. دبير جشنواره
3. رؤساي هيئت‌هاي داوري، حسب مورد
4. سه تا پنج نفر از اساتيد برجسته و صاحب‌نظر، به پيشنهاد معاون پژوهش و تصويب شوراي سياست‌گذاري
ماده 10. وظايف و اختيارات شوراي علمي، عبارت است از:
1. تدوين آيين‌نامه‌هاي داوري جشنواره و معيارهاي ارزشيابي آثار، و پيشنهاد آن به شوراي سياست‌گذاري جهت تصويب
2. انتخاب و انتصاب اعضاي هيئت‌هاي داوري، از بين اساتيد و صاحب‌نظران مربوط، براي هر يك از شاخه‌هاي علمي جشنواره
3. نظارت بر عملكرد هيئت‌هاي داوري و تأييد فرايند داوري
4. ارائه گزارش عملكرد، به شورا
5. تعيين برگزيدگان نهايي جشنواره
ماده 11. دبير جشنواره، دبير شوراي علمي نيز هست و وظيفه هماهنگي جلسات شورا، ارسال دعوت‌نامه‌ها و دستورجلسات براي اعضا را به عهده دارد.
ماده 12. مسئوليت برنامه‌ريزي و امور اجرايي جشنواره، با دبيرخانه جشنواره است.
تبصره: دبيرخانه جشنواره، در محل معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه مستقر خواهدبود.
ماده 13. دبير جشنواره، يكي از محققان حوزه علميه است كه داراي توان مديريتي و سابقه اجرايي مؤثري باشد؛ وي به پيشنهاد معاون پژوهش و تأييد شوراي سياست‌گذاري و حكم رئيس شورا، براي يك دوره منصوب مي‌شود.
ماده 14. وظايف دبير جشنواره، عبارت است از:
1. اداره دبيرخانه جشنواره، در چهارچوب شرح وظايف و مصوبات و ابلاغيه‌ها
2. پيشنهاد آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، مقررات و اصلاحيه‌هاي مورد نياز، به شوراي سياست‌گذاري
3. نصب و عزل عوامل اجرايي جشنواره، با هماهنگي مدير كل امور پژوهشي
4. ارتباط و همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي، در زمينه برگزاري بهينه جشنواره، بر اساس ضوابط و مقررات اداري-مالي و مكاتباتي حوزه
5. ارائه گزارش عملكرد دبيرخانه، به رئيس شوراي سياست‌گذاري
6. پيشنهاد برنامه، بودجه و تقويم اجرايي جشنواره و ارائه گزارش مالي، به معاونت پژوهش
7. پيشنهاد متن فراخوان جشنواره، به مدير كل امور پژوهشي
8. ثبت و ضبط اسناد، مكاتبات و شرح مذاكرات و مصوبات شوراي سياست‌گذاري
9. هماهنگي جلسات، ارسال دعوت‌نامه‌ها و دستورجلسات براي اعضاي شوراي سياست‌گذاري
10. پيگيري اجراي مصوبات شورا و گزارش آن به رئيس
11. انجام‌دادن ساير امور محوله جشنواره
ماده 15. بودجه مورد نياز دبيرخانه جهت برگزاري جشنواره، در بودجه ساليانه معاونت پژوهش لحاظ مي‌گردد.
ماده 16. هيئت‌هاي داوري جشنواره، در موضوعات علمي زير، تشكيل مي‌شوند:
1. تفسير و علوم قرآني
2. علوم حديث و درايه
3. كلام
4. اخلاق و تربيت
5. فقه و حقوق اسلامي
6. فلسفه و منطق
7. اصول فقه
8. تاريخ اسلام و تشيع
9. ادبيات
10. علوم انساني(مرتبط با حوزه دين)
تبصره: تعداد و عناوين هيئت‌هاي داوري در هر دوره جشنواره، بر اساس نياز و در قالب هيئت‌هاي فوق، به پيشنهاد شوراي علمي و تصويب شوراي سياست‌گذاري، قابل تعيين است.
ماده 17. هيئت‌هاي داوري، با 3 تا 5 نفر عضو تشكيل مي‌شوند كه از ميان اساتيد و محققان صاحب‌نظر در هر يك از شاخه‌هاي علمي مذكور در ماده 16، به پيشنهاد رئيس هيئت داوري و تأييد شوراي علمي انتخاب مي‌شوند.
ماده 18. وظايف هيئت‌هاي داوري، عبارت است از:
1. بررسي اوليه آثار رسيده به هيئت
2. بررسي و نهايي‌سازي كاربرگ‌هاي ويژه ارزيابي
3. تعيين ارزيابان
4. نظارت بر فرايند ارزيابي
5. معرفي آثار برگزيده، جهت طرح در شوراي علمي جشنواره
تبصره: هر هيئت داوري، مي‌تواند اعضاي مدعو داشته‌باشد.

 
فصل سوم: مواد متفرقه
ماده 19.
جوايز و لوح‌هاي تقدير از برگزيدگان جشنواره، توسط معاون پژوهش امضا مي‌شود.
ماده 20. هيچ پژوهشگري نمي‌تواند براي دو سال پياپي برگزيده شود؛ ولي انتخاب پژوهشگر به صورت متناوب، بلامانع است.
تبصره: مشاركت مجدد آثاري كه در دوره‌هاي قبل شركت كرده و پذيرفته نشده‌اند، يك‌بار و منوط به تغييرات اساسي، بلامانع است.
ماده 21. اين آيين‌نامه، در 21 ماده و 5 تبصره، در تاريخ 31/1/1390، به تصويب «كميته بررسي و تصويب رشته‌هاي سطح سه» شوراي‌ عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي