شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 733 - آيين‌نامه انتقال و مأموريت كارمندان واحدهاي حوزوي


جلسه 35 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 20/11/1389

 

مقدمه
در راستاي اجراي ماده 31 قانون استخدام كارمندان حوزه‌هاي علميه و به منظور سامان‌دهي امر انتقال و مأموريت در واحدهاي حوزوي با هدف جذب و استفاده از نيروهاي متخصص و تسهيل جابه‌جايي كارمندان، آيين‌نامه انتقال و مأموريت كارمندان واحدهاي حوزوي، به شرح ذيل تدوين گرديد.

 
فصل اول: كليات و تعاريف
ماده 1.
در اين آيين‌نامه، عبارات اختصاري زير، جاي‌گزين عبارات كامل آنها مي‌گردد:
الف) «واحد حوزوي»: كليه سازمانها و نهادهايي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي، ايجاد و اداره مي‌شود و در اين آيين‌نامه، شامل مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه برادران و خواهران، دبيرخانه شوراي عالي، مديريتهاي استاني و واحدهاي حوزوي ايجادشده توسط شوراي عالي، مي‌شود.
ب) «واحد غير حوزوي»: كليه مؤسسات و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري، نهادها، سازمانها، ‌مؤسسات و شركتهاي عمومي دولتي و غير دولتي، انتفاعي و غير انتفاعي و دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
ج) «قانون استخدام»: قانون استخدام كارمندان حوزه‌هاي علميه، موضوع مصوبه شماره 667 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
د) «آيين‌نامه»: آيين‌نامه انتقال و مأموريت كارمندان واحدهاي حوزوي
ماده 2. انتقال، عبارت است از جابه‌جايي كارمند، به صورت دائمي و غير موقت، بدون قطع جريان خدمت و با حفظ پيشينه خدمت بر اساس آيين‌نامه حقوق و مزايا، بين واحدهاي حوزوي يا غير حوزوي كه يك طرف آن، واحد حوزوي است.
ماده 3. مأموريت، ‌عبارت است از اعزام يا پذيرفتن موقتي كارمند براي انجام‌دادن وظيفه خاص، كه مي‌تواند بين واحدهاي حوزوي يا غير حوزوي كه يك طرف آن، واحد حوزوي است، صورت پذيرد.
ماده 4. آيين‌نامه انتقال و مأموريت، در مورد كارمندان رسمي(قطعي و آزمايشي)، ساعتي داراي پست، انتقالي و پيماني مأمور از واحدهاي غير حوزوي، اجرا مي‌شود.
ماده 5. انتقال كارمند، با شرايط ذيل صورت مي‌پذيرد:
1. برخورداري كارمند، از شرايط احراز شغل در مقصد
2. درخواست واحد مقصد
3. موافقت واحد مبدأ
4. رضايت كارمند به انتقال

 
فصل دوم: انتقال درون‌سازماني
ماده 6.
مدير واحد سازماني، مرجع تشخيص و اعلام نياز به خدمات كارمند جديد، جهت انتقال است كه پس از تأييد مدير واحد سازماني، درخواست رسمي، توسط معاونت اداري مالي يا واحد سازماني اداري مالي، تنظيم و به واحد مبدأ، ارسال مي‌گردد.
ماده 7. انتقال كارمندان مراكز مديريت، دبيرخانه شوراي عالي، مديريتهاي استاني و واحدهايي كه مستقيماً از طريق شوراي عالي ايجاد مي‌شوند، با اعلام نياز واحد مقصد و صدور حكم يا ابلاغ رسمي انتقال، از سوي واحد مبدأ، صورت مي‌پذيرد.
تبصره: انتقال از يك واحد آموزشي يا سازماني، به واحد آموزشي يا سازماني ديگر در داخل يك واحد حوزوي، تغيير محل خدمت محسوب مي‌شود و از شمول ضوابط مربوط به انتقال، مستثنا است.
ماده 8. با اتمام مراحل انتقال كارمند، حقوق و فوق‌العاده‌ها و همچنين حق بيمه و كسور بازنشستگي وي، از اعتبارات واحد مقصد پرداخت خواهدشد و مبالغ مربوط به حق سنوات وي تا زمان انتقال، از طرف واحد مبدأ، به حساب واحد حوزوي مقصد، واريز خواهدشد.
تبصره: ارتقاي شغلي كارمندان انتقال‌يافته، بدون هيچ خللي، بر اساس آيين‌نامه حقوق و مزايا، ادامه خواهديافت.
ماده 9. با اتمام مراحل انتقال، پست سازماني كارمند در واحد مبدأ، حفظ نخواهدشد و واحد سازماني اداري مالي در هر يك از واحدهاي حوزوي، موظف است هر شش ماه يك‌بار، يك نسخه از احكام كارمندان مزبور را به معاونت اداري مالي مراكز مديريت، ارسال نمايد.

 
فصل سوم: انتقال برون‌سازماني
ماده 10.
جواز انتقال كارمندان واحدهاي حوزوي به واحدهاي غير حوزوي و بالعكس، تابع قانون واحد مبدأ خواهدبود و پس از اتمام مراحل انتقال، قانون واحد مقصد، اجرا مي‌گردد.
ماده 11. با انتقال كارمند به واحد حوزوي، اگر كارمند، صندوق بيمه كارمندان واحد حوزوي مربوطه را انتخاب‌كند، كليه كسورات ذخيره‌شده وي، به اين صندوق منتقل خواهدشد و در صورتي كه صندوق بيمه ديگري را برگزيند، سهم واحد حوزوي براي خدمات بيمه‌اي، حداكثر به ميزان سهم ساير كارمندان خود خواهدبود كه به صندوق بيمه، واريز مي‌كنند و در صورت نياز، واحد حوزوي، مابه‌التفاوت را از محل حقوق كارمند، كسر و واريز خواهدكرد؛ ‌اين قبيل كارمندان، از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كار افتادگي و نظاير آن، مشمول صندوقي كه انتخاب‌كرده‌اند، خواهندبود.
تبصره: تغيير صندوق در طول مدت خدمت، فقط يك بار، امكان‌پذير است.
ماده 12. مبالغ مربوط به حق سنوات كارمند، به حساب واحد مقصد، واريز مي‌شود و در صورتي كه ميزان حق سنوات كارمند انتقال‌يافته به واحد حوزوي، بيش از ميزاني باشد كه واحد حوزوي براي مدت مشابه پرداخت مي‌كند، مازاد، به كارمند عودت داده مي‌شود و در صورت كمتر بودن، مبلغ كسري، از كارمند دريافت مي‌گردد.
ماده 13. در صورتي كه كارمند، از واحد غير حوزوي، تسويه حساب كند و سنوات خود را دريافت نمايد، در صورت پذيرش در واحد حوزوي، همانند كارمند جديدالاستخدام، مسير ارتقاي شغلي را از ابتدا طي خواهدنمود و سوابق وي، در ارتقاي شغلي لحاظ نخواهدشد.
ماده 14. كارمندان پيماني و رسمي آزمايشي كه به واحدهاي حوزوي منتقل مي‌شوند، بايد شرايط استخدام رسمي حوزه‌هاي علميه را داشته‌باشند و با آنان، به عنوان كارمند رسمي آزمايشي، رفتار خواهدشد.

 
فصل چهارم: مأموريت درون‌سازماني
ماده 15.
مأموريت كارمندان رسمي‌ حوزوي به واحدهاي حوزوي ديگر، با حفظ پست سازماني در واحد مبدأ، حداكثر به مدت شش ماه، مجاز است و مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها، واحد مبدأ خواهدبود.
تبصره: در صورتي كه مأموريت كارمند رسمي‌ از يك واحد حوزوي به واحد حوزوي ديگر، بيش از شش ماه به طول بينجامد، پست سازماني وي در واحد مبدأ، حفظ نخواهدشد و مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي وي، حسب توافق واحدهاي ذي‌ربط خواهدبود. اين قبيل مأموريتها، در مقاطع زماني حداكثر يك ساله، با توافق واحدهاي مبدأ و مقصد، قابل تمديد است. پرداخت كمك‌هزينه‌هايي نظير اضافه‌كار و هزينه‌هاي رفاهي كه به دليل تغيير محل جغرافيايي در مقصد، حاصل مي‌شود و همچنين پاداش و عيدي پايان سال، به عهده واحد مقصد است. گواهي اين پرداختها، در مقاطع سه ماهه، جهت ثبت در پرونده كارگزيني مأمور، به واحد مبدأ وي، ارسال مي‌شود.
ماده 16. كارمندان واحدهاي حوزوي كه مأموريت آنها خاتمه يافته و تمديد نشده‌است، مكلف‌اند خود را براي اداي وظيفه يا تعيين تكليف استخدامي، ‌به واحد مبدأ معرفي نمايند. در صورتي كه پس از خاتمه مأموريت، در واحد مبدأ، پست مناسبي براي انتصاب آنان وجود نداشته‌باشد، با رعايت مقررات قانون استخدام، تا زمان ايجاد پست سازماني جديد و يا خالي‌شدن پست سازماني سابق مأمور، بر اساس قانون استخدام، آماده به خدمت خواهندشد. پس از اتمام مدت مذكور، در صورت عدم اشتغال در يكي از واحدهاي حوزوي، در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در صورت درخواست، بر اساس ضوابط مصوب، بازخريد خواهندشد.
ماده 17. مأموريت پاره‌وقت(حداقل يك يا دو روز در هفته) كارمندان واحدهاي حوزوي به ساير واحدهاي حوزوي، در صورت عدم خلل در وظايف محوله ايشان در واحد سازماني مبدأ، با موافقت بالاترين رده حوزوي و حداكثر به مدت يك سال، مجاز است.
تبصره: مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها، صرفاً واحد مبدأ خواهدبود.
ماده 18. مدت مأموريت كارمندان واحدهاي حوزوي، از لحاظ امتيازات شغلي و عناوين مشابه و بيمه و بازنشستگي، جزء سابقه خدمت در واحد مبدأ، محسوب مي‌شود.
ماده 19. مأموريت آموزشي كارمندان واحدهاي حوزوي براي طي دوره‌هاي آموزشي در داخل كشور -كه در راستاي اهداف و مأموريتهاي حوزه‌هاي علميه باشد و منجر به اخذ مدرك حوزوي يا دانشگاهي گردد- بر اساس آيين‌نامه مربوطه، مجاز است.
تبصره: مأموريت آموزشي براي طي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت يا كارآموزي مهارتي در مراكز رسمي و معتبر، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير ضوابط و مقررات، با حفظ پست سازماني، حداكثر تا يك سال، مجاز است.

 
فصل پنجم: مأموريت برون‌سازماني
ماده 20.
مأموريت كارمند رسمي ‌از يك واحد حوزوي به واحدهاي غير حوزوي، در مقاطع زماني بيش از شش ماه، در صورتي مجاز خواهدبود كه حقوق و فوق‌العاده‌هاي وي، از اعتبار دستگاه مقصد، پرداخت گردد؛ در هر حال، مجموع اين قبيل مأموريتها، نبايد از 3 سال به صورت متوالي يا 10 سال به صورت متناوب، در طول خدمت كارمند، بيشتر شود.
تبصره: پست سازماني اين كارمندان، فقط به مدت شش ماه، حفظ خواهدشد و پرداخت حقوق و مزايا تا شش ماه، با توافق واحدهاي مبدأ و مقصد، صورت خواهدگرفت.
ماده 21. مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي كارمندان غير حوزوي كه به واحدهاي حوزوي مأمور مي‌شوند، با توافق واحدهاي مبدأ و مقصد، معين خواهدشد.
تبصره: نحوه مأموريت اعضاي هيئتهاي علمي، تابع ضوابط خاص خود است.
ماده 22. چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كارمندان موضوع ماده 21، در واحد مبدأ، كمتر از ميزان پرداختي در واحد حوزوي باشد و توافق بر پرداخت حقوق توسط واحد حوزوي شده‌باشد، به ميزان دريافت در واحد مبدأ، به وي پرداخت خواهدشد و چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي وي در واحد مبدأ، بيش از ميزاني باشد كه واحد حوزوي به پست مشابه آن پرداخت مي‌كند، پرداخت ميزان بيشتر، مجاز خواهدبود.
تبصره: مفاد تبصره ماده 15، درباره اين كارمندان، اجرا خواهدشد.
ماده 23. كارمندان پيماني واحدهاي غير حوزوي كه به عنوان مأمور در واحدهاي حوزوي مشغول فعاليت‌اند، از لحاظ حقوق و مزايا و ساير امور استخدامي، در حكم كارمندان رسمي حوزه، تلقي مي‌شوند.
ماده 24. مأموريت كارمندان پيماني واحدهاي غير حوزوي در واحدهاي حوزوي، تا زماني كه رابطه استخدامي آنان با واحد مبدأ قطع نشده، مجاز است.

 
فصل ششم: موارد متفرقه
ماده 25.
به كارمندان موضوع اين آيين‌نامه كه مأموريت آنان، مستلزم تغيير محل جغرافيايي خدمت است، در صورتي كه مأموريت، بنا به نياز واحد مقصد بوده، هزينه سفر، نقل مكان و كرايه حمل اثاث و عناوين مشابه آن، طبق مقررات مورد عمل در واحد مقصد، از اعتبار همان واحد، پرداخت خواهدشد.
ماده 26. واحدهاي حوزوي و غير حوزوي مقصد، مجاز به اعزام مأمور در حين مأموريت، به ساير دستگاه‌ها و واحدها نخواهندبود.
ماده 27. تمديد مأموريت كارمندان واحدهاي حوزوي كه پيش از تصويب اين قانون، به مأموريت اعزام شده‌اند، تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهدبود.
ماده 28. اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ، لازم‌الإجراء بوده و «عطف بما سبق» نمي‌گردد.
ماده 29. اين آيين‌نامه، در 29 ماده و 9 تبصره، در تاريخ 20/11/1389، به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي