شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 732 - آيين‌نامه حضور و غياب كارمندان واحدهاي حوزوي


جلسه 35 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 20/11/1389

 

مقدمه
به منظور برقراري انضباط اداري، تقويت روابط سازماني، تسريع و تسهيل در اجراي به موقع امور و ايجاد سامانه كنترل و نظارت مناسب بر فرايند فعاليتهاي نيروي انساني، آيين‌نامه حضور و غياب كارمندان واحدهاي حوزوي، به شرح ذيل تدوين گرديد.
ماده 1. ساعات كاركرد كليه كارمندان رسمي در واحدهاي حوزوي، اعم از ستادي و صف، 44 ساعت در هفته است.
تبصره: كارمندان رسمي واحدهاي آموزشي نيز، مشمول اين ماده خواهندبود.
ماده 2. كاركرد كارمندان، بايد در 6 روز كاري، از شنبه تا پنجشنبه باشد.
تبصره: در صورت كاهش ايام كاري هفته به 5 روز، در واحدهاي آموزشي -كه با مجوز مديريت‌ استاني، امكان‌پذير است- كسري ساعت كار كارمندان، در ساير ايام هفته، جبران خواهدشد.
ماده 3. كليه كارمندان رسمي واحدهاي حوزوي، مكلف‌اند ساعات تعيين‌شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعايت‌كنند و ساعات ورود و خروج خود را ثبت نمايند.
تبصره: ورود و خروج اساتيد ثابت آموزشي، پژوهشي و كارمندان ساعتي، همانند كارمندان رسمي، ثبت و بر اساس ضوابط مندرج در قرارداد استخدامي، عمل خواهدشد.
ماده 4. ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون كسب مجوز قبلي، تأخير ورود، و خروج از محل خدمت زودتر از ساعت مقرر، تعجيل خروج محسوب مي‌شود و حسب مورد، با كارمنداني كه تأخير ورود يا تعجيل خروج داشته‌باشند، به شرح ذيل رفتار مي‌شود:
الف) تأخير ورود يا تعجيل خروج تا 10 دقيقه، به منزله حضور است و در صورت تأخير يا تعجيل بيش از 10 دقيقه، كل مدت زمان مزبور، به منزله تأخير يا تعجيل موضوع بند «ب» يا «ج»، حسب مورد خواهدبود.
ب) تأخير ورود يا تعجيل خروج تا 2 ساعت در هر ماه، قابل اغماض است و در مرخصي استحقاقي منظور مي‌گردد.
ج) تأخير ورود يا تعجيل خروج بيش از 2 ساعت در ماه، مستلزم كسر حقوق و مزاياي مستمر، به ميزان ساعات بيش از 2 ساعت قابل اغماض در بند «ب»، خواهدبود.
ماده 5. به كارمنداني كه در هر ماه، بيش از 4 بار تأخير ورود يا تعجيل خروج غير موجه داشته‌باشند و جمع مدت تأخير و تعجيل آنان، به بيش از 4 ساعت در ماه برسد، براي ماه اول و دوم، كتباً اخطار داده خواهدشد و براي ماه سوم، حق شغل كارمند خاطي، به ميزان 30 درصد و براي ماه چهارم، به ميزان 50 درصد و براي ماه پنجم، به ميزان 100 درصد و به مدت يك ماه، كسر خواهدشد و در صورت تكرار، پرونده كارمند جهت رسيدگي، به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري، ارجاع خواهدگرديد.
تبصره: در مورد كارمنداني كه قبلاً‌ به علل ديگري غير از موارد فوق‌الذكر، حق شغل آنان قطع گرديده، از سومين ماهي كه تأخير ورود يا تعجيل خروج آنان، به حد نصاب فوق برسد، پرونده به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري، ارجاع خواهدشد.
ماده 6. تأخير ورود در موارد زير، موجه محسوب مي‌شود و مدت تأخير در هر صورت، جزء مرخصي استحقاقي منظور خواهدشد:
الف) وقوع حوادث و سوانح غير مترقبه براي كارمند، همسر و فرزندان تحت تكفل و نيز، ساير افراد خانواده كه تحت تكفل وي هستند.
ب) احضار كارمند توسط مراجع قضائي و انتظامي، با ارائه گواهي مرجع احضاركننده
تبصره: تشخيص موارد مذكور در اين ماده، با مسئول واحد ذي‌ربط است.
ماده 7. ورود به محل خدمت، خارج از وقت اداري، با درخواست و اخذ موافقت از بالاترين مقام واحد سازماني مربوطه، بلامانع است.
زدن كارت حضور و غياب كارمند غايب، در دستگاه كارت‌خوان، يا ثبت ورود و خروج كارمند غايب، در دفتر حضور و غياب، در هر حال، تخلف محسوب مي‌شود و با فرد خاطي براي بار اول، به صورت توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورت تكرار، با ارسال پرونده وي به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، برخورد مي‌شود.
ماده 8. زمان شروع به كار واحدهاي حوزوي، در روزهاي 19 و 23 ماه مبارك رمضان، با 2 ساعت تأخير تعيين مي‌شود.
ماده 9. اين آيين‌نامه، در 9 ماده و 5 تبصره، در تاريخ 20/11/1389، به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي