شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 727 - آيين‌نامه لباس كارمندان واحدهاي حوزوي


جلسه 34 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 12/11/1389

 

مقدمه
در اجراي بخشي از مفاد ماده 18 قانون استخدام كارمندان واحدهاي حوزوي، و به منظور ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان، آيين‌نامه لباس كارمندان واحدهاي حوزوي، در سقف اعتبارات مصوب، به شرح ذيل تدوين گرديد.
ماده 1. به كارمنداني كه نوع كار و فعاليت آنان، مستلزم استفاده از لباس كار مخصوص است و حضور آنها در محيط كار، باعث فرسودگي، از بين رفتن يا آلودگي بيش از حد لباس مي‌گردد، سالانه، لباس كار متناسب، بر اساس اين آيين‌نامه و جدول پيوست، تعلق مي‌گيرد. تحويل لباس، به متصديان مشاغلي كه اسامي آنها در جدول پيوست نيامده، ممنوع است.
تبصره: اضافه‌شدن مشاغل ديگر به فهرست مشاغل پيوست، و همچنين تعيين نوع لباس و تغيير آن به طور كلي، منوط به پيشنهاد معاونت اداري و مالي مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، همراه با ذكر مشخصات كامل شغل و تصويب شوراي عالي حوزه، امكان‌پذير است.
ماده 2. كارمندان رسمي واحدهاي حوزوي، مشمول اين آيين‌نامه هستند.
تبصره: تهيه لباس لازم براي كارمندان مشاغل مندرج در پيوست اين آيين‌نامه كه از طريق بخش خصوصي تأمين مي‌شوند، بر عهده شركت طرف قرارداد خواهدبود.
ماده 3. واحد سازماني اداري و مالي واحدهاي حوزوي، همه ساله، متناسب با نوع و فراواني مشاغل مشمول اين آيين‌نامه، نسبت به پيش‌بيني اعتبار مورد نياز در بودجه سالانه، مبادرت‌كند.
تبصره 1: لباس كارمندان، در نيمه و آخر هر سال، بر اساس جدول پيوست، توزيع مي‌شود.
تبصره 2: لباس كار خواهران، متناسب با شغل آنان، تهيه مي‌گردد.
ماده 4. واحد سازماني اداري و مالي واحدهاي حوزوي، مي‌تواند براي تهيه لباس متحدالشكل كارمندان مشمول اين آيين‌نامه، با شركتهاي توليدي، قرارداد ببندد و در اين رابطه، حواله جهت خريد لباس، صادر نمايد. فروش نقدي اين حواله، ممنوع است.
تبصره: در صورتي كه كارمند، بيشتر از مبلغ حواله، به لحاظ كيفيت جنس خريد نمايد، مابه‌التفاوت، به عهده خود كارمند خواهدبود.
ماده 5. پرداخت وجه نقد از سوي واحدهاي حوزوي به كارمند، جهت تهيه لباس، ممنوع است.
ماده 6. در صورتي كه كارمندان مشمول اين آيين‌نامه، در طي سال مالي، جابه‌جا شوند و يا عنوان شغلي آنها تغيير يابد، از سهميه لباس عنوان شغلي جديد خود، استفاده خواهندنمود.
ماده 7. در صورتي كه كارمند، متصدي شغلي مغاير با عنوان شغلي مندرج در حكم كارگزيني خود باشد، تحويل لباس، بر اساس مقررات شغل مورد تصدي و با تأييد مدير كل منابع انساني، صورت خواهدگرفت.
ماده 8. در صورتي كه كارمند، متصدي دو يا چند شغل از مشاغل مشمول اين آيين‌نامه باشد، بالاترين لباس از لحاظ تعداد، به او داده خواهدشد.
ماده 9. لباس كار تحويلي به كارمندان، براي اداي وظايف آنان است و كارمندان موظف‌اند در ساعات اداري، با حفظ نظافت و آراستگي، از لباس جديد خود استفاده نمايند. نظارت بر نحوه استفاده كارمندان از لباس كار، بر عهده واحدهاي سازماني مربوطه است؛ در صورت تخلف، طبق آيين‌نامه تخلفات اداري، با آنان برخورد خواهدشد.
تبصره: كارمندان، موظف به حفظ و نگهداري از لباس كار خود هستند و در صورت اتلاف، لباس جاي‌گزين توسط خود كارمند، و در غير اين صورت، توسط واحد حوزوي مربوطه، تهيه خواهدشد.
ماده 10. اجراي اين آيين‌نامه، منوط به وجود اعتبارات مصوب است و تصويب آن، هيچ‌گونه حقي براي كارمندان، ايجاد نخواهدكرد.
ماده 11. اجراي اين آيين‌نامه و نظارت بر آن، بر عهده معاونت اداري و مالي واحدهاي حوزوي خواهدبود.
ماده 12. اين آيين‌نامه، در 12 ماده و 6 تبصره، در تاريخ 12/11/1389، به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

پيوست آيين‌نامه لباس كارمندان واحدهاي حوزوي

 

 جدول پيوست آيين‌نامه لباس كارمندان واحدهاي حوزوي

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي