يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 723 - اساس‌نامه الگوي مدارس علميه


جلسه 174 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 10/11/1389

 

اساس‌نامه مدرسه علميه ....................................

 
مقدمه
مدرسه علميه .................................................... وابسته به ............................................ كه در اين اساس‌نامه، «مدرسه» ناميده مي‌شود، به منظور تحقق اهداف والاي حوزه علميه، با وظايف زير، تأسيس و بر اساس مفاد اين اساس‌نامه و قوانين و مصوبات و مقررات مربوط، اداره خواهدشد. در اين اساس‌نامه، به «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، «شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» و «مديريت حوزه علميه استاني»، به ترتيب «شوراي عالي»، «شوراي گسترش» و «مديريت حوزه» اطلاق مي‌شود.
ماده 1. مدرسه، يك واحد آموزشي است كه دروس متداول حوزوي را ارائه مي‌كند.
ماده 2. وظايف مدرسه، عبارت است از:
1. آموزش طلاب علوم ديني، جهت ايفاي نقش مناسب در جامعه
2. تربيت طلاب، جهت ارتقاي سطح معنوي، اخلاقي و زي طلبگي
3. تأمين نيروي انساني كارشناس مورد نياز منطقه
4. توانمندسازي طلاب، جهت گذراندن سطوح بالاتر آموزش حوزوي
5. فراهم‌آوردن تسهيلات و امكانات لازم، جهت تقويت دانش، مهارت و انگيزه اساتيد
6. ترويج پژوهش در ميان طلاب و ايجاد زمينه مناسب و فراهم‌آوردن مقدمات مورد نياز، جهت انجام‌دادن پژوهشهاي مطلوب و مفيد در سطوح بالاتر حوزوي
7. ترويج فرهنگ تبليغ، در ميان طلاب
ماده 3. مدرسه داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه بر اساس ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي و در چارچوب مفاد اين اساس‌نامه، فعاليت مي‌كند و مدير آن، نماينده قانوني مدرسه در مراجع ذي‌صلاح است.
ماده 4. محل فعاليت مدرسه، شهر ................................ است.
ماده 5. مدرسه، از تاريخ صدور مجوز دائم توسط شوراي گسترش، رسميت مي‌يابد.
ماده 6. مدرسه تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي كه مربوط به مدارس علميه‌اند، خواهدبود.
ماده 7. مدارك فارغ‌التحصيلي طلاب مدرسه، طبق ضوابط مصوب شوراي ‏عالي، صادر مي‌شود.
ماده 8. منابع مالي مدرسه، عبارت‌اند از:
1. اعتبارات ................................
2. درآمدهاي مدرسه
3. كمكهاي مراجع عظام تقليد و مقام معظم رهبري(دامت بركاتهم)
4. ساير كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي
ماده 9. اركان مدرسه، عبارت‌اند از:
1. مؤسس يا هيئت مؤسس
2. هيئت امناء
3. مدير مدرسه
4. شوراي مدرسه
ماده 10. مؤسس/هيئت مؤسس، .......................................................................................................... است.
ماده 11. وظايف و اختيارات مؤسس يا هيئت مؤسس، عبارت‌اند از:
1. كسب مجوزهاي لازم براي تأسيس مدرسه، از شوراي ‏گسترش و ساير مراجع ذي‌صلاح
2. پيشنهاد اساس‌نامه مدرسه و تغييرات آن، به شوراي گسترش، پس از تأييد هيئت امناء
3. پيشنهاد آن عده از اعضاي هيئت امناء كه بايد توسط مؤسس، انتخاب شوند؛
4. فراهم‌نمودن مقدمات و امكانات لازم براي شروع و ادامه فعاليت مدرسه
5. انجام‌دادن وظايف مربوط به انحلال، در چارچوب ضوابط مصوب
ماده 12. اعضاي هيئت امناء، هفت نفرند كه عضويت افراد زير، الزامي است:
1. مؤسس يا نماينده وي يا يك نفر از اعضاي هيئت مؤسس، به عنوان رئيس هيئت امناء
2. مدير مدرسه به عنوان دبير هيئت امناء
3. سه نفر از مدرسان باسابقه حوزه علميه شهر
تبصره 1: در صورت تشخيص شوراي گسترش، مبني بر اينكه اعضاي معرفي‌شده هيئت امناء، از عهده مأموريتهاي محوله بر مي‌آيند، تعداد هيئت امناء، مي‌تواند به پنج نفر تقليل يابد.
تبصره 2: در صورت اشتراك هر يك از عناوين فوق، در فرد واحد، يك نفر به تعداد مدرسان اضافه مي‌شود.
ماده 13. اعضاي مورد اشاره در بند 3 ماده 12 و ساير اعضاء(بيش از پنج نفر)، از سوي مؤسس يا هيئت مؤسس، پيشنهاد و با تأييد و حكم مدير حوزه علميه استاني، براي مدت سه سال، منصوب مي‌شوند.
تبصره: در ابتداي تأسيس، اعضاي هيئت امناء، بايد به تأييد شوراي گسترش برسند.
ماده 14. هيئت امناء، حداقل، سه ماه يك‌بار، به دعوت رئيس هيئت امناء، تشكيل جلسه مي‌دهد. در صورت لزوم، به پيشنهاد مدير مدرسه يا سه نفر از اعضاء، پس از تأييد رئيس هيئت امناء، جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
تبصره: نحوه اداره جلسات هيئت امناء، بر اساس آيين‌نامه داخلي كه در اولين جلسه هيئت امناء، تهيه و تصويب مي‏شود، خواهدبود.
ماده 15. وظايف و اختيارات هيئت امناء، به شرح زير است:
1. تصويب سياست‌ها، اهداف و خط مشي‌هاي اجرايي مدرسه، در چارچوب مصوبات شوراي عالي
2. تصويب ساختار و تشكيلات مدرسه، با رعايت آيين‌نامه مديريت مدارس و ضوابط مصوب، بنا بر پيشنهاد شوراي مدرسه
3. تصويب بودجه هزينه‌اي و تملك دارايي مدرسه و پيشنهاد طرحهاي توسعه مدرسه، به مؤسس
4. پيشنهاد نصب و عزل مدير مدرسه، به مدير حوزه علميه استاني، جهت تأييد
5. پذيرش استعفاي مدير
6. پيشنهاد توسعه يا انحلال مدرسه، به شوراي گسترش
7. تأييد حسابها و ترازنامه سالانه مدرسه، با توجه به گزارش حسابرس مدرسه
8. تعيين اشخاصي كه حق گشايش حسابهاي بانكي به نام مدرسه و حق برداشت از آنها را دارند؛
9. جلب و تأمين كمكهاي مالي و امكانات، از اشخاص حقيقي و حقوقي
10. تصويب اخذ قرض‌الحسنه و تسهيلات بانكي
11. تصويب ظرفيت مدرسه، براي پيشنهاد به مديريت حوزه
تبصره: هيئت امناء بايد در انجام‌دادن وظايف خود، مصوبات شوراي عالي و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه(1)، و قوانين و مقررات جاري كشور را رعايت‌كند.
ماده 16. مدير مدرسه از سوي هيئت امناء، به مديريت حوزه، پيشنهاد و پس از تأييد، با حكم مدير حوزه علميه استان، به مدت دو سال، منصوب مي‌شود.
تبصره 1: در ابتداي تأسيس، مدير مدرسه بايد از سوي مؤسس يا هيئت مؤسس، پيشنهاد شود و به تأييد شوراي گسترش برسد.
تبصره 2: ظرف مدت دو ماه پس از اتمام دوره مديريت يا عزل يا استعفاي مدير، بايد فرد پيشنهادي از سوي هيئت امناء، معرفي شود و تا تأييد نهايي، يك نفر به انتخاب هيئت امناء، به عنوان سرپرست، اداي وظيفه نمايد.
ماده 17. در صورت احراز عدم صلاحيت مدير، از سوي مديريت حوزه، مراتب به اطلاع هيئت امناء مي‌رسد و هيئت امناء موظف‌اند حداكثر ظرف دو ماه، فرد جاي‌گزين را به مديريت حوزه معرفي‌كنند.
ماده 18. وظايف و اختيارات مدير مدرسه، عبارت است از:
1. اداره و هدايت تمام امور مدرسه
2. اجراي مصوبات شوراي عالي، مركز مديريت حوزه‌هاي علميه(1) و هيئت امناء
3. نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي، فرهنگي و تربيتي، اداري، مالي و معاملاتي، توسعه‌اي و استخدامي مدرسه، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
4. تهيه و پيشنهاد سياست‌ها، اهداف و خط مشي‌هاي اجرايي مدرسه، به هيئت امناء
5. نصب و عزل معاونان و رؤساي مؤسسات و واحد‌هاي وابسته به مدرسه، بر اساس آيين‌نامه مديريت مدارس
6. نمايندگي حقوقي مدرسه، نزد مراجع ذي‌صلاح
7. مسئوليت امور مالي و اداري مدرسه، در حدود مقررات مصوب
8. پيشنهاد بودجه سالانه مدرسه، به هيئت امناء
9. امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مدرسه
10. انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به نام مدرسه، در چارچوب ضوابط
11. استخدام، انتصاب و عزل كاركنان مدرسه، با رعايت مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت امناء
تبصره 1: كارمندان واحدهاي حوزوي، بايد واجد شرايط گزينش موضوع ماده 4 مصوبه 690 شوراي عالي، باشند.
تبصره 2: در صورت احراز عدم صلاحيت هر يك از كارمندان مدرسه، از سوي مديريت حوزه، مراتب به اطلاع مدير مي‌رسد و مدير، موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به جاي‌گزيني ايشان اقدام‌كند.
12. ارائه گزارش عملكرد سالانه مدرسه(فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، تربيتي، اجرايي و مانند آن) به همراه ترازنامه مالي مدرسه، به هيئت امناء
13. پيشنهاد ساختار و سازمان نفرات مدرسه، به هيئت امناء، پس از تأييد شوراي مدرسه، با رعايت حداقل‌هاي آيين‌نامه مديريت مدارس
14. پيشنهاد ظرفيت پذيرش طلاب، به هيئت امناء، براي هر سال و دوره تحصيلي، پس از تأييد شوراي مدرسه
ماده 19. شرايط مدير، معاونان، تعداد معاونتها و شرح وظايف معاونان، طبق آيين‌نامه مديريت مدارس خواهدبود.
ماده 20. تشكيل شوراي مدرسه، تركيب اعضاء و اختيارات و وظايف آن، طبق آيين‌نامه مديريت مدارس خواهدبود.
ماده 21. گزينش عمومي و علمي اساتيد و طلاب مدرسه، طبق ضوابط و مقررات جاري مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، توسط مراجع ذي‌صلاح، انجام خواهدشد.
ماده 22. پذيرش طلاب براي مدرسه، در چارچوب ظرفيت مصوب، از طريق آزمونهاي رسمي كه تحت نظارت مراكز مديريت برگزار مي‌شود، صورت مي‌پذيرد.
ماده 23. برنامه درسي و ضوابط كلي مربوط به امور آموزشي و امتحاني و انضباطي، و شرايط پذيرش علمي طلاب و مدت دوره تحصيلي و نوع دانش‌نامه‌اي كه اعطا خواهدشد، طبق مصوبات شوراي عالي خواهدبود.
ماده 24. مدرسه بر اساس مصوبه 616 شوراي عالي موضوع آيين‌نامه تأسيس و انحلال مدارس علميه، و مصوبه شوراي گسترش، منحل و شرايط ادامه تحصيل طلاب آن، توسط مديريت حوزه فراهم مي‌شود.
ماده 25. هر گونه تغيير در مواد اين اساس‌نامه، با پيشنهاد هيئت امناء، تأييد شوراي گسترش و تصويب شوراي عالي، امكان‌پذير خواهدبود.
ماده 26. اين اساس‌نامه، در 26 ماده و 9 تبصره، در مورخه 10/11/1389، به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

پي‌نوشت:

1. اين عبارت، بر اساس مصوبه 746 مورخ 20/12/1389 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، اصلاح شده است؛ براي مشاهده عبارت جديد، به مصوبه 746 رجوع كنيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي