يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 717 - آيين‌نامه حساب‌رسي واحدهاي حوزوي


جلسه 37 كميته بودجه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 8/10/1389

 

در راستاي سازمان‌دهي فرايند نظارت و ارزيابي در واحدهاي حوزوي، و ايجاد بستري مناسب جهت ارتباط بهتر و مؤثرتر بين مراجع نظارتي و واحدهاي زيرمجموعه آنها، و به منظور حصول اطمينان از تحقق برنامه‌ها و راهبردها و اجراي صحيح قوانين و مقررات، و همچنين بررسي و تأييد صورتهاي مالي بر طبق استانداردها و سنجش ميزان كارايي واحدها با توجه به قيمت تمام‌شده فعاليتها، آيين‌نامه حساب‌رسي واحدهاي حوزوي، به شرح ذيل تدوين گرديد.
ماده 1. تعاريف مورد استفاده در اين آيين‌نامه، عبارت‌اند از:
الف) واحد حوزوي: سازمان مشخصي است كه بر اساس مصوبات شوراي عالي، ايجاد و اداره مي‌شود؛ مانند مراكز مديريت، مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، مدارس، مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي.
ب) حساب‌رسي: فرايندي است منظم و باقاعده، جهت جمع‌آوري و ارزيابي بي‌طرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقايع مالي، به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها با معيارها و مصوبات از پيش تعيين‌شده، و گزارش به مراجع ذي‌ربط.
ج) حساب‌رسي عملياتي: فرايندي است منظم و باقاعده، به منظور ارزيابي كارايي و رعايت صرفه‌هاي اقتصادي در به‌كارگيري داده‌هاي سازماني، اعم از نيروي انساني، امكانات، تجهيزات، ملزومات و پول، بر اساس شاخصها و استانداردهاي معين.
د) حساب‌رسي مالي: عبارت است از اظهار نظر تخصصي نسبت به مطلوبيت كليه صورتهاي مالي، شامل ترازنامه، صورتهاي سود و زيان، سود و زيان انباشته و گردش وجوه نقد و يادداشت‌هاي همراه، در چارچوب اصول پذيرفته‌شده حساب‌داري.
هـ) حساب‌رسي رعايت: عبارت است از ميزان انطباق عملكرد مالي با قوانين، مقررات، ضوابط، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي مصوب.
و) اصول و ضوابط حساب‌رسي: اصول متعارف در حرفه حساب‌رسي، استانداردها و قوانين مصوب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه است.
ز) صورتهاي مالي: تراز و اسناد تنظيمي بر اساس دفاتر و مدارك حساب‌داري، مطابق مقررات است.
ح) يادداشت‌هاي همراه صورتهاي مالي: شامل كليه توضيحات، اسناد، مدارك و مستندات همراه اسناد و صورتهاي مالي است.
ماده 2. اصول حاكم بر عمليات حساب‌رسي، به قرار ذيل است:
1. صداقت، بي‌طرفي، ‌استقلال
2. رازداري
3. مهارت و صلاحيت
4. برنامه‌ريزي و مستندسازي
5. مستند بودن اطلاعات
ماده 3. وظايف حساب‌رس، به شرح ذيل است:
1. جمع‌آوري مستندات و مدارك حساب‌رسي و استفاده از تكنيك‌هايي چون مصاحبه، پرسش‌نامه مالي، بازديد و بررسي گزارشها
2. بررسي، تجزيه و تحليل اسناد و مدارك
3. بررسي و رسيدگي به كنترلهاي داخلي و ارائه توصيه‌هايي براي بهبود آن
4. بررسي گزارشهاي مالي و عملياتي
5. بررسي كارايي و اثربخشي عمليات مالي و غير مالي
6. بررسي رعايت قوانين و مقررات و سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي مالي و معاملاتي مديريتي
7. ارائه گزارش حساب‌رسي
8. بررسي، تجزيه و تحليل فرايند عملياتي مالي و ارائه پيشنهادهاي لازم
ماده 4. وظايف واحدهايي كه مورد حساب‌رسي قرار مي‌گيرند، عبارت‌است از:
1. تهيه و تنظيم و ارائه گزارشهاي درخواستي به حساب‌رسان و همكاري كامل با آنان
2. هماهنگي و فراهم‌نمودن امكان دست‌رسي حساب‌رسان به تمام حسابهاي بانكي، اسناد و مدارك واحد حوزوي
تبصره: اسناد خيلي محرمانه(با تشخيص بالاترين مقام واحد حوزوي) مورد نياز، در اختيار مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه قرار مي‌گيرد.
3. معرفي رئيس حساب‌داري به عنوان فردي مطلع و نماينده مركز، جهت همكاري با حساب‌رسان
4. برنامه‌ريزي جهت اجرايي‌نمودن مصوبات هيئت‌رئيسه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در خصوص گزارش حساب‌رسي واحد، و ارائه گزارش ماهانه پيش‌رفت كار به دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
ماده 5. حساب‌رسي دبيرخانه، به مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه گزارش خواهدشد.
ماده 6. حساب‌رسي از واحدهاي حوزوي، به صورت دوره‌اي، از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه صورت مي‌گيرد.
تبصره 1: شوراي عالي حوزه‌هاي علميه مي‌تواند بر اساس ضرورت و تشخيص، به صورت موردي، در هر زمان، نسبت به حساب‌رسي واحدهاي حوزوي اقدام نمايد.
تبصره 2: حساب‌رسان، توسط ذي‌حساب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه انتخاب مي‌شوند.
تبصره 3: استفاده از حساب‌رسان خارج از مجموعه، در صورت ضرورت، با تأييد مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، بلامانع است.
تبصره 4: تشخيص حساب‌رسي نوع(مالي و رعايت)، بر عهده ذي‌حساب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه است و حساب‌رسي عملياتي، با تشخيص مسئول دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهدبود.
ماده 7. حساب‌رس بايد با معرفي‌نامه كتبي از طرف شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به واحد حوزوي مورد رسيدگي، مراجعه‌كند و نسبت به انجام‌دادن حساب‌رسي، اقدام نمايد.
تبصره: حساب‌رسي بايد به گونه‌اي انجام شود كه خلل يا توقفي در انجام‌شدن امور مالي واحد حوزوي، ايجاد نكند.
ماده 8. مسئول دبيرخانه شوراي عالي، موظف است پيش‌نويس گزارش حساب‌رسي را جهت اطلاع، در اختيار مدير واحد حوزوي قرار دهد.
ماده 9. واحد حوزوي حساب‌رسي‌شونده، موظف است نسبت به مطالعه و ارائه مستندات لازم جهت جرح و تعديل بندهاي گزارش، حداكثر طي مدت 2 هفته، اقدام نمايد.
تبصره: در صورت عدم اقدام واحد مزبور در زمان مقرر، پيش‌نويس گزارش حساب‌رسي، قطعي تلقي مي‌شود و به هيئت‌رئيسه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ارجاع مي‌گردد.
ماده 10. گزارش نهايي حساب‌رسي، در هيئت‌رئيسه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه طرح مي‌شود و نسبت به تصويب و نهايي‌سازي گزارش حساب‌رسي، اتخاذ تصميمهاي لازم و مقتضي جهت رفع نواقص و اشكالات، تعيين اولويتها و زمان‌بندي اجراي مصوبات، تصميم‌گيري مي‌شود.
تبصره 1: افراد ذيل، در جلسات هيئت‌رئيسه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه كه به منظور رسيدگي به گزارش‌ نهايي حساب‌رسي برگزار مي‌گردد، شركت خواهندداشت:
1. مسئول طرح و برنامه دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
2. ذي‌حساب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
3. مدير واحد حساب‌رسي‌شونده يا نماينده تام‌الاختيار وي
4. مسئول واحد حساب‌رسي
تبصره 2: يك كارشناس از طرف دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و يك كارشناس از واحد حوزوي مورد رسيدگي، به عنوان مطلع، مي‌توانند در جلسه شركت‌كنند.
ماده 11. متن نهايي گزارش حساب‌رسي مورد تأييد هيئت‌رئيسه، جهت طرح در جلسه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ارسال خواهدشد.
ماده 12. اين آيين‌نامه، در 12 ماده و 9 تبصره، در مورخه 8/10/1389، به تصويب كميته بودجه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي