يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 716 - اساس‌نامه مجمع عالي حكمت اسلامي


جلسه 164 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 5/10/1389

 

فصل اول: كليات
ماده 1. با توجه به ضرورت گسترش و ارتقاي فعاليتهاي علمي در عرصه علوم عقلي اسلامي در حوزه علميه و ساير مراكز پژوهشي و آموزشي، «مجمع عالي حكمت اسلامي» كه از اين پس در اين اساس‌نامه، «مجمع عالي» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
تبصره: در اين اساس‌نامه، علوم عقلي اسلامي، شامل فلسفه، كلام، عرفان، منطق، فلسفه‌هاي مضاف و دانش‌هاي وابسته است.
ماده 2. مجمع عالي، از تاريخ ثبت، مؤسسه‌اي غير انتفاعي است كه با تأكيد ولي امر مسلمين، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي(مد ظله العالي) و تحت اشراف اساطين حكمت و فلسفه اسلامي، حضرات آيات جوادي‌آملي، سبحاني و مصباح‌يزدي(حفظهم الله) تشكيل شده‌است.
ماده 3. مجمع عالي، از تاريخ ثبت، داراي شخصيت حقوقي مستقل است و وابستگي به سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي ندارد. اين مجمع، داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران و پاسخ‌گوي عملكرد خود است.
ماده 4. مجمع عالي، يك تشكل غير سياسي است و اعضاي آن به نام مجمع عالي، حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.
ماده 5. اظهار نظر رسمي به نام مجمع عالي، به ترتيبي خواهدبود كه در آيين‌نامه مصوب هيئت‌مديره مشخص خواهدشد.
ماده 6. تخلف از دو ماده فوق، به تشخيص هيئت‌مديره، موجب تعليق عضويت، اخراج و يا پيگرد قانوني خواهدبود.
ماده 7. مجمع عالي، داراي 5 ركن است كه بر اساس ضوابط مندرج در فصل پنجم اين اساس‌نامه، تشكيل و اداره مي‌شود.
ماده 8. مجمع عالي، داراي مهر و نشان مخصوص خواهدبود و هيئت‌مديره در حفظ و حراست آنها، مسئوليت قانوني دارد.
ماده 9. مركز مجمع عالي در شهر قم، در نشاني خيابان 19 دي، كوچه 10، فرعي اول سمت چپ، پلاك 5، واقع است.
تبصره: ايجاد شعبه در مناطق ديگر، با پيشنهاد هيئت‌مديره و موافقت هيئت عالي نظارت، بلامانع است.
ماده 10. در صورت تغيير نشاني مجمع عالي، مراتب، از سوي هيئت‌مديره، با رعايت مقررات قانوني مندرج در قانون تجارت، در روزنامه رسمي اعلام مي‌شود.
ماده 11. زمان فعاليت مجمع عالي، از تاريخ تصويب اساس‌نامه و ثبت، نامحدود خواهدبود.
ماده 12. مجمع عالي، خود را ملزم به رعايت كليه ضوابط تعيين‌شده از سوي هيئت عالي نظارت، مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌داند.

 
فصل دوم: اهداف و وظايف
ماده 13.
اهداف مجمع عالي، به شرح ذيل است:
1. زمينه‌سازي براي تعميق و توسعه علوم عقلي در حوزه‌هاي علميه و ساير مراكز پژوهشي و آموزشي، در چارچوب سياست‌هاي كلان مصوب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
2. پرورش نيروهاي انساني مناسب و به‌كارگيري آنها
3. ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تضارب آراء و گفت‌وگوهاي علمي در علوم مورد نظر
4. تلاش در جهت هدايت و سامان‌دهي امور آموزشي و پژوهشي علوم عقلي، با هماهنگي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
ماده 14. مجمع عالي، به منظور دست‌يابي به اهداف مذكور، وظايف زير را بر عهده دارد:
1. ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
2. تشكيل نشست‌ها و همايش‌هاي علمي
3. شناسايي پژوهشگران علوم عقلي و اطلاع‌رساني به آنان
4. همكاري با مراكز علمي داخل و خارج كشور
5. نشر كتب و نشريات علمي
6. تدوين متون آموزشي
7. ترغيب و تشويق پژوهشگران و بزرگ‌داشت استادان ممتاز
8. همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي، در راستاي اهداف و وظايف مجمع عالي
9. زمينه‌سازي براي حضور اعضاء در مجامع علمي داخلي و بين‌المللي

 
فصل سوم: شرايط و انواع عضويت
ماده 15.
شرايط عمومي اعضاي مجمع عالي، به شرح زير است:
1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي و التزام به قانون اساسي
2. پذيرش اساس‌نامه مجمع عالي
3. نداشتن سوء پيشينه
ماده 16. مجمع عالي، داراي سه نوع عضو پيوسته، وابسته و افتخاري است.
ماده 17. اعضاي پيوسته، عبارت‌اند از كساني كه داراي مدرك سطح چهار حوزوي يا دكتراي دانشگاهي‌اند؛ يا مشتهر به تدريس و تأليف در زمينه علوم عقلي هستند.
تبصره 1: افراد مذكور، بايد داراي گرايش تخصصي همخوان با زمينه فعاليت مجمع عالي باشند؛ در غير اين صورت، بايد داراي يك تأليف تخصصي يا سه مقاله تخصصي در زمينه علوم عقلي باشند.
تبصره 2: اعضاي پيوسته مجمع عالي، بايستي حوزوي باشند.
ماده 18. اعضاي وابسته، عبارت‌اند از كساني كه داراي مدرك سطح سه حوزوي يا كارشناسي‌ارشد باشند.
تبصره: افراد مذكور، بايد داراي گرايش تخصصي همخوان با زمينه فعاليت مجمع عالي باشند.
ماده 19. در مورد عضويت افتخاري، مجمع عالي مي‌تواند شخصيت‌هاي ايراني و خارجي را كه مقام علمي آنان در زمينه علوم عقلي، حائز اهميت است؛ يا در پيش‌برد اهداف مجمع عالي، كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي دارند، به عضويت افتخاري مجمع عالي درآورد.

 
فصل چهارم: وظايف و امتيازات اعضاء
ماده 20.
در صورتي كه مجمع عمومي، حق عضويتي را مقرر نمايد، هر يك از اعضاء، موظف به پرداخت آن خواهندبود.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت، هيچ‌گونه حق و ادعايي براي عضو، نسبت به دارايي مجمع عالي، ايجاد نمي‌كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري، از پرداخت حق عضويت، معاف هستند.
ماده 21. تمامي اعضاء، موظف به رعايت آيين‌نامه‌هاي داخلي مجمع عالي و ساير مصوبات هستند.
ماده 22. هر يك از اعضاء، در انجام‌دادن طرحهاي علمي و استفاده از ساير امكانات و مزاياي مجمع عالي، نسبت به ديگران، حق تقدم دارد.
ماده 23. تنها، اعضاي پيوسته، از حق رأي در مجمع عالي عمومي، عضويت در كميته‌هاي تخصصي و انتخاب‌شدن در هر يك از اركان مجمع عالي، برخوردارند.
ماده 24. عضويت اعضاي مجمع عالي، در يكي از موارد زير، خاتمه مي‌يابد:
1. استعفاي كتبي
2. وفات
3. از دست دادن يكي از شرايط لازم براي عضويت، يا عدم ايفاي وظايف، مانند غيبت بيش از حد مجاز -كه طبق آيين‌نامه، مشخص مي‌شود- در جلسات مجمع عالي، يا عدم پرداخت حق عضويت مقرر
تبصره: تأييد پايان عضويت، بر عهده هيئت‌مديره است.

 
فصل پنجم: اركان مجمع عالي
ماده 25.
مجمع عالي، داراي 5 ركن، به ترتيب زير است:
الف) هيئت عالي نظارت
ب) هيئت مؤسس
ج) مجمع عمومي
د) هيئت‌مديره
هـ) بازرسان
الف) هيئت عالي نظارت:
ماده 26.
هيئت عالي نظارت، از اساطين حكمت و فلسفه اسلامي هستند كه بر مجمع عالي، اشراف دارند.
تبصره 1: اعضاي هيئت عالي نظارت، در حال حاضر، حضرات آيات جوادي‌آملي، سبحاني و مصباح‌يزدي(حفظهم الله) هستند.
تبصره 2: انتخاب اعضاي جديد هيئت عالي نظارت، بر عهده آنان است.
ماده 27. وظايف هيئت عالي نظارت، عبارت است از:
1. تعيين يا تأييد اعضاي هيئت مؤسس
2. تأييد اساس‌نامه و سياست‌هاي كلان ارائه‌شده از سوي هيئت مؤسس
3. تأييد انحلال، توقف فعاليت يا تغيير اساس‌نامه
4. نظارت بر حسن اجرا
5. موافقت با ايجاد شعبه
ب) هيئت مؤسس:
ماده 28.
هيئت مؤسس، عبارت‌اند از جمعي از اساتيد و محققان در زمينه علوم عقلي كه توسط هيئت عالي نظارت، تعيين يا تأييد مي‌شوند.
تبصره: هر گونه تغيير در اعضاي هيئت مؤسس، با نظر هيئت عالي نظارت خواهدبود.
ماده 29. وظايف و اختيارات هيئت مؤسس، عبارت است از:
1. تصويب اساس‌نامه و سياست‌هاي كلي، جهت ارائه به هيئت عالي نظارت
2. نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها
3. جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي
4. برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي، جهت انتخاب هيئت‌مديره
5. هيئت مؤسس مي‌تواند از تاريخ تصويب تا 6 ماه، عهده‌دار وظايف هيئت‌مديره باشد.
6. پي‌گيري براي تأمين امكانات و منابع مالي جهت اجراي برنامه‌ها
7. پي‌گيري تخلفات هيئت‌مديره
8. پيشنهاد انحلال، توقف فعاليت يا تغيير اساس‌نامه، با رأي موافق سه‌چهارم اعضاء، به هيئت عالي نظارت
ج) مجمع عمومي:
ماده 30.
مجمع عمومي، از اعضاي پيوسته مجمع عالي، به صورت عادي يا فوق‌العاده، تشكيل مي‌شود.
تبصره: اعضاي وابسته و افتخاري، در صورت حضور در جلسات مجمع عمومي، حق رأي ندارند.
ماده 31. مجمع عمومي عادي، سالي يك‌بار تشكيل مي‌شود. براي رسميت جلسه، حضور اكثريت مطلق(نصف به علاوه يك) اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوعي، رأي موافق اكثريت نسبي حاضر، ضرورت دارد.
ماده 32. در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي عادي رسميت نيابد، جلسه دوم، به فاصله حداقل 20 روز و با حضور حداقل اعضاي پيوسته، رسميت خواهديافت.
تبصره: دعوت براي تشكيل مجمع عمومي، بايد به صورت كتبي يا از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار صورت گيرد و حداقل 15 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي، به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
ماده 33. مجمع عمومي فوق‌العاده، با دعوت هيئت‌مديره يا تقاضاي كتبي اعضاي پيوسته مجمع عالي، تشكيل مي‌شود.
ماده 34. مديريت مجمع عمومي، به عهده هيئت‌مديره است.
ماده 35. وظايف مجمع عمومي، عبارت است از:
1. انتخاب اعضاي هيئت‌مديره
2. تصويب كليات برنامه ساليانه ارائه‌شده از سوي هيئت‌مديره
3. استماع گزارش هيئت‌مديره و تصميم‌گيري در مورد پيشنهادهاي آنها
4. تعيين حق عضويت و ميزان آن
د) هيئت‌مديره:
ماده 36.
هيئت‌مديره مجمع عالي، مجموعه‌اي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه بر اساس سياست‌هاي كلان مجمع عالي، به برنامه‌ريزي و هدايت فعاليتها مي‌پردازد.
1. اين مجموعه، عبارت است از 9 نفر(7 نفر اصلي و 2 نفر علي‌البدل) كه به مدت 2 سال، با رأي مخفي مجمع عمومي، از ميان اعضاي پيوسته مجمع عالي انتخاب مي‌شوند كه 5 نفر از ايشان، بايد از اعضاي هيئت مؤسس باشند.
2. در هر دوره، هيئت‌مديره، بايد حداقل يك عضو جديد، داشته‌باشد.
3. هيئت‌مديره، حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب، تشكيل جلسه مي‌دهد و با رأي كتبي، نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌كند.
4. جلسات هيئت‌مديره، با حضور حداقل 5 نفر رسميت مي‌يابد. اعتبار تصميمات، مشروط به رأي حداقل 2 نفر از اعضاي هيئت مؤسس است.
5. كليه مصوبات هيئت‌مديره، پس از امضاي اعضاء، در دفتر صورت‌جلسات هيئت‌مديره، ثبت و نگه‌داري مي‌شود و يك نسخه جهت اطلاع، به هيئت مؤسس ارسال مي‌گردد.
6. شركت اعضاي هيئت‌مديره در جلسات هيئت‌مديره، ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء، بدون عذر موجه به تشخيص هيئت‌مديره، بيش از 3 جلسه متوالي و 5 جلسه متناوب، در حكم استعفاي عضو غائب خواهدبود.
7. هيئت‌مديره، 2 نفر عضو علي‌البدل دارد و در صورت استعفاء، بركناري يا وفات هر يك از اعضاي هيئت‌مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقي‌مانده دوره عضويت، به جانشيني وي، تعيين خواهدشد.
8. هيئت‌مديره موظف است ظرف حداقل 3 ماه پيش از پايان تصدي خود، نسبت به فراخوان مجمع عمومي، اقدام و مراتب را به هيئت مؤسس، اعلام نمايد.
ماده 37. وظايف و اختيارات هيئت‌مديره، عبارت است از:
1. تصويب برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت
2. تشكيل جلسات هيئت‌مديره، به منظور برنامه‌ريزي و پي‌گيري اهداف و سياست‌هاي مجمع عالي
3. تصويب برگزاري همايش‌هاي علمي
4. تشكيل نشست‌هاي علمي مجمع عمومي
5. پذيرش عضويت و تعليق آن
6. انتخاب و معرفي نمايندگان مجمع عالي، براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
7. اتخاذ تصميم در مورد همكاري و عضويت مجمع عالي، در مجامع داخلي و خارجي
8. ارتباط با مراجع عظام، جهت ارائه گزارش و استفاده از رهنمودها
9. ارائه گزارش فعاليت سالانه مجمع عالي و هيئت‌مديره، به مجمع عمومي
10. تصويب آيين‌نامه داخلي و شرح وظايف كميته‌ها
11. تأمين منابع مالي و جلب هدايا و كمكهاي مالي
12. بررسي و تصويب ترازنامه و صورت‌حساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته، و بودجه سال آينده مجمع عالي
13. پاسخ‌گويي به هيئت مؤسس، در چارچوب سياست‌ها و به مجمع عمومي، در قالب برنامه‌هاي مصوب
14. تشكيل كميته‌هاي تخصصي مجمع عالي، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليتهاي آنها، تغيير يا ايجاد كميته‌هاي جديد
15. نصب و عزل مسئولان كميته‌ها
16. اعطاي فرصتهاي تحقيقاتي و آموزشي
17. پي‌گيري تخلفات
ماده 38. رئيس هيئت‌مديره، از ميان اعضاي هيئت‌مديره، براي يك دوره 2 ساله، توسط هيئت‌مديره انتخاب مي‌شود كه نماينده قانوني مجمع عالي است و انتخاب مجدد وي، بلامانع است.
ماده 39. وظايف رئيس هيئت‌مديره، عبارت است از:
1. برنامه‌ريزي و مديريت مجمع عالي، در چارچوب شرح وظايف
2. ايجاد هماهنگي بين اعضاء و كميته‌ها و هدايت آنان براي رسيدن به اهداف مجمع عالي
3. اداره داخلي جلسات هيئت‌مديره
تبصره: در صورت عدم حضور رئيس يا نائب‌رئيس در جلسه، يكي از اعضاء، با اكثريت آراء، به عنوان رئيس موقت همان جلسه، انتخاب مي‌شود.
4. پي‌گيري مصوبات هيئت‌مديره
5. ارائه گزارش به اعضاي هيئت‌مديره
6. رسيدگي به مسائل مالي
7. تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه مجمع عالي، به هيئت‌مديره
8. انتصاب و عزل كاركنان مجمع عالي، با رعايت ضوابط و مقررات
9. امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور براي مجمع عالي
10. ايفاي نمايندگي مجمع عالي، در كليه مراجع صالحه، با حق توكيل غير
11. پي‌گيري و رسيدگي به تخلفات هيئت‌مديره
تبصره: رئيس مي‌تواند بخشي از فعاليتهاي خود را به ديگران واگذار نمايد.
هـ) بازرسان:
ماده 40.
مجمع عمومي، از ميان اعضاي پيوسته مجمع، 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل، براي مدت 2 سال، انتخاب مي‌نمايد.
ماده 41. وظايف بازرسان، عبارت است از:
1. بررسي اسناد و دفاتر مالي و غير مالي مجمع عالي، و گزارش آن به هيئت مؤسس
2. گزارش تخلفات به هيئت‌مديره
ماده 42. كليه اسناد و مدارك مجمع عالي، با نظر هيئت مؤسس، بايد از سوي هيئت‌مديره، براي بررسي در دست‌رس بازرسان قرار گيرد.

 
فصل ششم: بودجه
ماده 43.
منابع مالي مجمع عالي، عبارت‌اند از:
1. كمكهاي مقام معظم رهبري و مراجع عظام و حوزه علميه
2. حق عضويت اعضاء
3. درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي، در فعاليتهاي مجمع عالي
4. دريافت هدايا و كمكها، در چارچوب سياست‌ها
ماده 44. كليه عوائد و درآمدهاي مجمع عالي، صرف فعاليتها و وظايف برشمرده در اساس‌نامه مجمع عالي، خواهدشد.
ماده 45. كليه وجوه مجمع عالي، در حساب مخصوصي به نام مجمع عالي، نزد بانكهاي كشور، نگه‌داري مي‌شود.
ماده 46. هيچ‌يك از افراد وابسته به مجمع عالي، حق برداشت يا تخصيص هيچ‌گونه سودي، اعم از سود سهام يا سرمايه را ندارد.
ماده 47. كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليتهاي مجمع عالي، در محل دفتر مركزي مجمع عالي، نگه‌داري مي‌شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار، در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.
ماده 48. كليه اسناد غير مالي تعهدآور و نامه‌هاي رسمي، با امضاي رئيس، همراه با مهر مجمع عالي، معتبر است.
ماده 49. كليه اسناد مالي و اوراق بهادار، با امضاي رئيس و يكي از اعضاي هيئت‌مديره كه توسط هيئت‌مديره مشخص مي‌شود، همراه با مهر مجمع عالي، معتبر است.

 
فصل هفتم: انحلال مجمع عالي
ماده 50.
در صورت تصويب و تأييد انحلال مجمع عالي از طرف هيئت عالي نظارت، هيئت مؤسس، هيئت تصفيه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات مجمع عالي، انتخاب خواهدكرد. هيئت تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها، كليه دارايي‌هاي منقول و غير منقول مجمع عالي را به ولي‌فقيه يا يكي از مراكز معتبر علمي، با موافقت هيئت عالي نظارت، واگذار نمايد.
ماده 51. اساس‌نامه مجمع عالي حكمت اسلامي، مشتمل بر 7 فصل، 51 ماده و 15 تبصره، در مورخه 5/10/1389، به عنوان واحد پژوهشي خاص، به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي