شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 687 - شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


جلسه 139 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 2/7/1389

 
1. همكاري با دبيرخانه شوراي عالي، جهت تدوين مأموريت، چشم‌انداز، سياست‌هاي كلان و سند راهبردي حوزه علميه، با مشاركت معاونتهاي ستادي و حوزه‌هاي علميه استاني
2. بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي معاونتها و حوزه‌هاي علميه استاني، از لحاظ انطباق با چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان
3. طراحي نظام نظارت برنامه‌اي(1)، شامل نظارت بر تحقق اهداف برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت معاونتهاي ستادي و مديريتهاي حوزه علميه استاني
تبصره 1: اجراي نظارت برنامه‌اي بر معاونتهاي ستادي، از طريق مديريت برنامه‌ريزي و نظارت همان معاونت، و بر مديريتهاي حوزه علميه استاني، از طريق دفاتر طرح و برنامه همان استان، انجام خواهدشد.
تبصره 2: اجراي نظارت غير برنامه‌اي بر معاونتهاي ستادي، توسط واحد بازرسي مركز مديريت، و بر معاونتهاي صف در حوزه‌هاي علميه استاني، توسط معاونتهاي ستادي، و بر واحدهاي آموزشي، توسط معاونتهاي صف در حوزه علميه استاني، انجام خواهدشد.
4. طراحي شاخصها و معيارهاي ارزيابي(2) برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت معاونتهاي ستادي و مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، و اجراي آن
تبصره: نظارت و ارزيابي‌هاي انجام‌شده توسط واحدهاي حوزوي مختلف، مانع از نظارت، بازرسي(3) و ارزيابي‌هاي دوره‌اي و موردي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه نمي‌شود.
5. طراحي شاخصها و معيارهاي ارزيابي عملكرد(4) معاونتهاي ستادي و معاونتهاي صف حوزه علميه استاني، و اجراي آن
تبصره 1: اجراي ارزيابي برنامه‌اي و ارزيابي عملكرد معاونتهاي ستادي، از طريق مديريت برنامه‌ريزي و نظارت همان معاونت، انجام خواهدشد و در مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، از طريق دفاتر طرح و برنامه همان استان، انجام خواهدشد.
تبصره 2: ارزيابي حوزه علميه استان، جهت رتبه‌بندي و ارزيابي عملكرد مديريت حوزه علميه استاني و شخص مدير، با معاونت امور حوزه‌هاي علميه، با استفاده از ارزيابي‌هاي انجام‌شده توسط ساير واحدهاي سازماني است.
تبصره 3: طراحي شاخصها و معيارهاي ارزيابي واحدهاي آموزشي، با معاونت امور حوزه‌هاي علميه، با همكاري ساير معاونتها خواهدبود. اجراي ارزيابي واحدهاي آموزشي، با واحد امور مدارس مديريت حوزه علميه استاني، خواهدبود.
6. نظارت بر اهتمام هر يك از معاونتها نسبت به پي‌گيري كليه وظايف مصوب
7. نظارت بر اجراي ساختار و رعايت سازمان نفرات مصوب
8. مطالعه، طراحي و استقرار نظامهاي تحول اداري و روشهاي افزايش بهره‌وري
9. پيشنهاد ارتقاء و اصلاح ساختار و بهبود روشهاي انجام كار در مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني، با مشاركت معاونتهاي مربوط، و نظارت بر اجراي اصلاحات ساختاري
10. بررسي مستمر نظامها و روشهاي تخصصي مركز مديريت حوزه‌ها، به منظور هماهنگ‌سازي آنها
11. طراحي دوره‌هاي آموزشي، به منظور ارتقاي سطح كيفي كاركنان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني
تبصره: برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي در مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و نظارت بر آن در حوزه‌هاي علميه استاني، با معاونت اداري و مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، خواهدبود.
12. تلاش مستمر براي ارتقاي دانش سازماني همكاران شاغل در مديريت برنامه‌ريزي و نظارت
13. تهيه و تنظيم شرايط احراز مشاغل، طبقه‌بندي مشاغل و شرح وظايف پست‌هاي سازماني، و پيشنهاد آن به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
14. ارائه خدمات كارشناسي به واحدهاي سازماني، در چارچوب وظايف
15. تهيه و تنظيم مستندات كارشناسي و پيش‌نويس دستورجلسات شوراي معاونين، با هماهنگي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و تنظيم مصوبات
16. تخصيص اعتبارات معاونتهاي ستادي و حوزه‌هاي علميه استاني، بر اساس بودجه مصوب شوراي عالي، و نظارت بر مصرف صحيح آن
17. تهيه گزارش جامع از عملكرد معاونتهاي ستادي و مديريتهاي حوزه علميه استاني، با استفاده از گزارشهاي واصله از آنان
18. هماهنگ‌سازي قوانين و مقررات معاونتها، استانداردسازي نگارش آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها، و رصد تعارضها و تزاحمهاي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، و پيشنهاد اصلاح آن
19. پيشنهاد قوانين عام و كلي حوزه‌هاي علميه، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
تبصره: قوانين بخشي، توسط معاونتهاي مربوطه، پيشنهاد مي‌شود.
20. تشكيل و برگزاري شوراي دفتر برنامه‌ريزي و نظارت
21. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني، با همكاري معاونتها و حوزه‌هاي علميه استاني، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
22. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه، و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط
23. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد، به صورت دوره‌اي و موردي، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
24. انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

پي‌نوشت‌ها:

1. نظارت برنامه‌اي، عبارت است از مشاهده و تحت نظر داشتن طرحها و برنامه‌هاي مصوب؛ و نظارت غير برنامه‌اي، عبارت است از مشاهده و تحت نظر داشتن نحوه اجراي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي عالي، به منظور حصول اطمينان از حسن اجرا و پيشنهاد اصلاح قوانين.
2. ارزيابي، عبارت است از جمع‌آوري نظام‌مند، سازمان‌يافته و هدفمند اطلاعات و انطباق نتايج حاصله با استانداردها، اهداف و ارزشها، و قضاوت در رابطه با كيفيت و كميت آنها، به منظور اصلاح اهداف، سياست‌ها، نظامها، برنامه‌ها، قوانين و مقررات و ساختار مصوب، مديريت منابع انساني و فرايندها.
3. بازرسي، عبارت است از روش نظارتي مبتني بر بازديدهاي موردي و بدون اطلاع قبلي.
4. ارزيابي عملكرد، به معناي ارزش‌گذاري عملكرد مديريت است كه نهايتاً، منجر به تصميم‌گيري در خصوص آن واحد سازماني مي‌شود.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي