يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 677 - شرح وظايف مركز آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه


جلسه 135 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 7/6/1389

 
1. پيشنهاد سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياست‌هاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه
4. تدوين استانداردهاي توليد، انتقال، پردازش، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه
5. برنامه‌ريزي و هماهنگ‌سازي جريان داده‌ها و اطلاعات حوزه‌هاي علميه
6. همكاري با مركز فن‌آوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه، در طراحي، تهيه، توليد و پياده‌سازي سامانه مكانيزه آماري
7. نظارت فني و ارزش‌يابي طرحها، برنامه‌ها، فعاليتها، اقلام و شاخصهاي آماري حوزه‌هاي علميه، از نظر كارايي و اثربخشي
8. تهيه و توليد گزارشهاي رسمي آماري توصيفي، تحليلي، عمومي و اختصاصي مورد نياز واحدهاي حوزوي و سازمانهاي ملي و بين‌المللي، و ارائه آن در چارچوب مصوبات و با رعايت طبقه‌بندي‌هاي مربوطه
9. پيشنهاد سطوح صلاحيت دسترسي كاربران به اطلاعات، با مشاركت معاونتها، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و اجراي آن پس از تصويب
10. اعمال مديريت متمركز در تهيه، جمع‌آوري و ارائه آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه
11. طراحي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز نظام جامع آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه
12. انجام مطالعات و پژوهشهاي مرتبط با توسعه نظام آماري مورد نياز حوزه‌هاي علميه
13. همكاري با سازمانهاي آماري كشور، در سياست‌گذاري نظام آماري و اصلاح اقلام و شاخصهاي آماري
14. تشكيل و برگزاري جلسات مركز آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه
15. تهيه، تدوين و بررسي قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
16. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ساليانه، و پيشنهاد به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
17. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد، به صورت دوره‌اي و موردي، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
18. انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي