يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 676 - شرح وظايف دفتر نخبگان و استعدادهاي برتر حوزوي


جلسه 135 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 7/6/1389

 
1. پيشنهاد سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت امور نخبگان و استعدادهاي برتر حوزوي، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور نخبگان و استعدادهاي برتر، در چارچوب سياست‌هاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. برنامه‌ريزي با مشاركت ساير معاونتها، براي:
3-1. شناسايي نخبگان و كشف استعدادهاي برتر
3-2. رشد و شكوفايي استعدادهاي برتر
3-3. حمايت مادي و معنوي از نخبگان و استعدادهاي برتر
3-4. هدايت فعاليتهاي نخبگان و استعدادهاي برتر، به توليد علم و پاسخ‌گويي به نيازهاي حوزه‌هاي علميه و جامعه و نظام اسلامي
3-5. ارتقاي سطح علمي، معنوي و مهارتي نخبگان و استعدادهاي برتر
3-6. جذب استعدادهاي برتر، براي تحصيل در حوزه‌هاي علميه
3-7. حفظ و نگه‌داري نخبگان و استعدادهاي برتر، در حوزه‌هاي علميه
3-8. گسترش حاكميت ارزشهاي معنوي و تربيتي، در بين نخبگان و استعدادهاي برتر
4. طراحي شاخصها و معيارهاي نخبگي و استعدادهاي برتر
5. ايجاد هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، در امور نخبگان و استعدادهاي برتر، از طريق بازنگري و اصلاح برنامه‌ها، ضوابط و مقررات
6. بررسي و آسيب‌شناسي فعاليتهاي بخش‌هاي مختلف مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، در امور نخبگان و استعدادهاي برتر
7. تعامل با نهادهاي مسئول در زمينه نخبگان و استعدادهاي برتر، از قبيل بنياد ملي نخبگان، براي استفاده از ظرفيت آنان
8. استفاده از ظرفيت نخبگان و استعدادهاي برتر، از طريق معرفي ايشان به نهادها و سازمانهاي ذي‌ربط توسط دفتر نخبگان
9. ايجاد ظرفيتهاي لازم جهت به‌كارگيري و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي نخبگان و استعدادهاي برتر حوزوي
10. برنامه‌ريزي و تدوين ضوابط و مقررات مناسب، براي نوابغ تحصيلي
11. ايجاد بانك جامع اطلاعات نخبگان و استعدادهاي برتر حوزه‌هاي علميه، بر اساس اطلاعات دريافتي از ساير معاونتها، و به‌روزرساني آن
12. تشكيل شوراي دفتر امور نخبگان و استعدادهاي برتر
13. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به امور نخبگان و استعدادهاي برتر، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
14. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ساليانه، و پيشنهاد به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
15. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد، به صورت دوره‌اي و موردي، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
16. انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي