جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 626 - اساس‌نامه الگوي مؤسسات آموزش عالي حوزوي


مقدمه:
مؤسسه آموزش عالي حوزوي ............................................... وابسته به .............................................. كه در اين اساس‌نامه، «مؤسسه» ناميده مي‌شود، با وظايف زير، تأسيس و طبق مفاد اين اساس‌نامه، قوانين، مصوبات و مقررات مربوط، اداره خواهد شد. در اين اساس‌نامه، به «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، «شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» و «مديريت حوزه علميه استاني»، به ترتيب «شوراي عالي»، «شوراي گسترش» و «مديريت حوزه» اطلاق مي‌شود.

 
فصل اول: كليات
ماده 1. «مؤسسه آموزش عالي حوزوي»، واحد آموزشي است كه دو يا چند رشته تخصصي مورد نياز را با گرايش‌هاي مربوطه، ارائه مي‌كند.
ماده 2. وظايف مؤسسه، به شرح زير است:
1. تربيت متخصص حوزوي، در رشته و گرايش‌هاي مورد نظر
2. ايجاد زمينه مناسب براي توسعه دانش و پژوهش حوزوي و ارتقاي كيفي رشته و گرايش‌هاي مورد نظر
3. همكاري با ساير مراكز علمي، براي برطرف نمودن نيازها و توسعه آموزش و پژوهش مؤسسه
ماده 3. مؤسسه، داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه بر اساس ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي و در چارچوب مفاد اين اساس‌نامه، فعاليت داشته و رئيس آن، نماينده قانوني مؤسسه، در مراجع ذي‌صلاح است.
ماده 4. محل فعاليت مؤسسه، شهر ............................... است.
ماده 5. مؤسسه، از تاريخ صدور مجوز دائم توسط شوراي گسترش، رسميت مي‌يابد.
ماده 6. مؤسسه، تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي مصوب شوراي عالي، خواهد بود.
ماده 7. مدارك فارغ‌التحصيلي دانش‌آموختگان مؤسسه، طبق ضوابط مصوب شوراي ‌عالي، صادر مي‌شود.

 
فصل دوم: ‌منابع مالي
ماده 8. منابع مالي مؤسسه، عبارت‌اند از:
1. اعتبارات ......................................
2. درآمدهاي مؤسسه
3. كمكهاي مراجع عظام تقليد و مقام معظم رهبري
4. ساير كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي

 
فصل سوم: اركان مؤسسه
ماده 9. اركان مؤسسه، عبارت است از:
1. مؤسس يا هيئت مؤسس
2. هيئت امناء
3. رئيس مؤسسه
4. شوراي مؤسسه

 
مبحث اول: مؤسس يا هيئت مؤسس
ماده 10. مؤسس/ هيئت مؤسس ..................................................................................................................... است.
ماده 11. وظايف و اختيارات مؤسس يا هيئت مؤسس، به شرح زير است:
1. كسب مجوزهاي لازم براي تأسيس مؤسسه، از شوراي ‌گسترش و ساير مراجع ذي‌صلاح
2. پيشنهاد اساس‌نامه مؤسسه به شوراي‌ گسترش، و پيشنهاد تغييرات آن پس از تأييد هيئت امناء
3. پيشنهاد آن عده از اعضاي هيئت امناء كه بايد توسط مؤسس، انتخاب شوند.
4. فراهم‌نمودن مقدمات و امكانات لازم براي شروع و ادامه فعاليت مؤسسه
5. انجام‌دادن وظايف مربوط به انحلال، در چارچوب ضوابط مصوب

 
مبحث دوم: هيئت امناء
ماده 12. اعضاي هيئت امناء، حداكثر، نه نفر هستند كه عضويت افراد زير، الزامي است:
1. يك نفر از اعضاي هيئت مؤسس يا مؤسس يا نماينده وي
2. نماينده مديريت حوزه
3. رئيس مؤسسه
4. دو نفر از مدرسين سطوح عالي متناسب با رشته‌هاي مؤسسه
ماده 13. اعضاي مورد اشاره در بند چهار و ساير اعضاء(بيش از پنج نفر)، از سوي مؤسس يا هيئت مؤسس، پيشنهاد و با تأييد و حكم مدير حوزه علميه استاني، براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند.
تبصره: در ابتداي تأسيس، اعضاي هيئت امناء، بايد به تأييد شوراي گسترش برسند.
ماده 14. رئيس هيئت امناء و دبير آن، توسط اعضاء انتخاب مي‌شود.
ماده 15. هيئت امناء، حداقل سه ماه يك‌بار، به دعوت رئيس هيئت امناء، تشكيل جلسه مي‌دهد. در صورت لزوم، به پيشنهاد رئيس مؤسسه يا سه نفر از اعضاء، پس از تأييد رئيس هيئت امناء، جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
تبصره: نحوه اداره جلسات هيئت امناء، بر اساس آيين‌نامه داخلي كه در اولين جلسه هيئت امناء به تصويب مي‌رسد، خواهد بود.
ماده 16. وظايف و اختيارات هيئت امناء:
1. تصويب اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي مؤسسه
2. نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي مؤسسه
3. بررسي و تصويب ساختار و تشكيلات پيشنهادي شوراي مؤسسه
4. بررسي و تصويب بودجه جاري، عمراني و تحقيقاتي مؤسسه، و پيشنهاد طرحهاي توسعه مؤسسه، به مؤسس
5. پيشنهاد هر نوع توسعه يا انحلال دوره‌هاي آموزشي و تصويب يا اجراي رشته‌ها يا گرايش‌هاي تحصيلي مؤسسه، به شوراي گسترش
6. پيشنهاد نصب و عزل و پذيرش استعفاي رئيس مؤسسه، به مدير حوزه علميه استاني، جهت تأييد
7. تأييد معاونان مؤسسه
8. پيشنهاد توسعه يا انحلال مؤسسه، به شوراي گسترش، جهت تصويب
9. بررسي و تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دست‌مزد و مزايا و پيشنهاد آن به مديريت حوزه، جهت تأييد
10. بررسي و تصويب ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التأليف و نظاير آن، و پيشنهاد آن به مديريت حوزه، جهت تأييد
11. بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري و مالي و معاملاتي مؤسسه، و پيشنهاد آن به مديريت حوزه، جهت تأييد
12. پيشنهاد ظرفيت پذيرش طلاب، به مديريت حوزه، جهت تصويب
13. بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي هيئت امناء و مؤسسه
14. جلب كمكهاي مالي و امكانات، از اشخاص حقيقي و حقوقي
15. بررسي و تصويب تراز مالي سالانه مؤسسه
16. تعيين اشخاص داراي حق گشايش حسابهاي بانكي و برداشت از آنها
17. تصويب اخذ قرض‌الحسنه و تسهيلات بانكي

 

مبحث سوم: رئيس مؤسسه
ماده 17. رئيس مؤسسه، از سوي هيئت امناء به مديريت حوزه، پيشنهاد و پس از تأييد، با حكم مدير حوزه علميه استاني، به مدت سه سال منصوب مي‌شود.
تبصره: در ابتداي تأسيس، رئيس مؤسسه، بايد از سوي مؤسس، پيشنهاد و به تأييد شوراي گسترش برسد.
ماده 18. وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه، عبارت است از:
1. اداره امور مؤسسه
2. تهيه و پيشنهاد سياست‌ها، اهداف و خط مشي‌هاي مؤسسه، براي طرح در شوراي مؤسسه
3. نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي، فرهنگي و اداري و مالي
4. اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي، شوراي گسترش، مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه و هيئت امناء
5. نصب و عزل معاونان و رؤساي مؤسسات و واحد‌هاي وابسته پس از تأييد هيئت امناء، و نصب و عزل مديران پيشنهادي گروه‌هاي آموزشي
6. نمايندگي حقوقي مؤسسه، نزد مراجع ذي‌صلاح
7. مسئوليت امور مالي و اداري مؤسسه، در حدود مقررات مصوب
8. پيشنهاد بودجه سالانه مؤسسه، به هيئت امناء
9. امضاي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه
10. انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي
11. استخدام، نصب و عزل كاركنان آموزشي و غير آموزشي مؤسسه، با رعايت ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب هيئت امناء
12. ارائه گزارش سالانه مؤسسه، به هيئت امناء
13. پيشنهاد ساختار مؤسسه، به شوراي مؤسسه، جهت تأييد
ماده 19. شرايط رئيس، معاونان، تعداد معاونتها و شرح وظايف آنها، طبق آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي، خواهد بود.

 
مبحث چهارم: شوراي مؤسسه
ماده 20. تشكيل شوراي مؤسسه و گروه‌هاي آموزشي آن، تركيب اعضاء و اختيارات و وظايف آنها، طبق آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي، خواهد بود.

 
فصل چهارم: ‌مقررات متفرقه
ماده 21. گزينش عمومي و علمي اساتيد، اعضاي هيئت علمي و طلاب مؤسسه، طبق ضوابط و مقررات جاري مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، توسط مراجع ذي‌صلاح انجام خواهد شد.
ماده 22. پذيرش طلاب براي مؤسسه، در چارچوب ظرفيت مصوب، از طريق آزمونهاي رسمي كه تحت نظارت مديريت حوزه برگزار مي‌شود، صورت مي‌پذيرد.
ماده 23. برنامه‌هاي درسي و ضوابط كلي مربوط به امور آموزشي و امتحاني و انضباطي و شرايط پذيرش علمي طلاب و مدت دوره تحصيلي و نوع دانش‌نامه‌اي كه به دانش‌آموختگان مؤسسه اعطاء خواهد شد، طبق مصوبات شوراي عالي خواهد بود.
ماده 24. مؤسسه با تصويب شوراي گسترش، بر اساس آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه، منحل و زمينه ادامه تحصيل طلاب آن، توسط مديريت حوزه فراهم مي‌شود.
ماده 25. هر گونه تغيير در مواد اين اساس‌نامه، با پيشنهاد مؤسس يا هيئت مؤسس، تأييد شوراي گسترش و تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 26. اين اساس‌نامه، در 4 فصل و 4 مبحث و 26 ماده و 3 تبصره، در جلسه مورخ 6/6/1388 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به تصويب رسيد.

 
دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي