جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 625 - اساس‌نامه الگوي مراكز تخصصي حوزوي


مقدمه:
مركز تخصصي ........................................ وابسته به .............................................. كه در اين اساس‌نامه، «مركز» ناميده مي‌شود، با وظايف زير، تأسيس و طبق مفاد اين اساس‌نامه، قوانين، مصوبات و مقررات مربوط، اداره خواهد شد. در اين اساس‌نامه، به «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، «شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» و «مديريت حوزه علميه استاني»، به ترتيب «شوراي عالي»، «شوراي گسترش» و «مديريت حوزه» اطلاق مي‌شود.

 
فصل اول: كليات
ماده 1. «مركز تخصصي»، واحد آموزشي است كه يكي از رشته‌هاي تخصصي مورد نياز را با گرايش‌هاي مربوطه، ارائه مي‌كند.
ماده 2. وظايف مركز، به شرح زير است:
1. تربيت متخصص حوزوي، در رشته و گرايش‌هاي مورد نظر
2. ايجاد زمينه مناسب براي توسعه دانش و پژوهش حوزوي و ارتقاي كيفي رشته و گرايش‌هاي مورد نظر
3. همكاري با ساير مراكز علمي، براي برطرف نمودن نيازها و توسعه آموزش و پژوهش مركز
ماده 3. مركز، داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه بر اساس ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي و در چارچوب مفاد اين اساس‌نامه، فعاليت داشته و رئيس آن، نماينده قانوني مركز، در مراجع ذي‌صلاح است.
ماده 4. محل فعاليت مركز، شهر ............................... است.
ماده 5. مركز، از تاريخ صدور مجوز دائم توسط شوراي گسترش، رسميت مي‌يابد.
ماده 6. مركز، تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مراكز تخصصي مصوب شوراي عالي، خواهد بود.
ماده 7. مدارك فارغ‌التحصيلي دانش‌آموختگان مركز، طبق ضوابط مصوب شوراي ‌عالي، صادر مي‌شود.

 
فصل دوم: ‌منابع مالي
ماده 8. منابع مالي مركز، عبارت‌اند از:
1. اعتبارات ......................................
2. درآمدهاي مركز
3. كمكهاي مراجع عظام تقليد و مقام معظم رهبري
4. ساير كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي

 
فصل سوم: اركان مركز
ماده 9. اركان مركز، عبارت است از:
1. مؤسس يا هيئت مؤسس
2. هيئت امناء
3. رئيس مركز
4. شوراي مركز

 
مبحث اول: مؤسس يا هيئت مؤسس
ماده 10. مؤسس/ هيئت مؤسس ..................................................................................................................... است.
ماده 11. وظايف و اختيارات مؤسس يا هيئت مؤسس، به شرح زير است:
1. كسب مجوزهاي لازم براي تأسيس مركز، از شوراي ‌گسترش و ساير مراجع ذي‌صلاح
2. پيشنهاد اساس‌نامه مركز به شوراي‌ گسترش، و پيشنهاد تغييرات آن پس از تأييد هيئت امناء
3. پيشنهاد آن عده از اعضاي هيئت امناء كه بايد توسط مؤسس، انتخاب شوند.
4. فراهم‌نمودن مقدمات و امكانات لازم براي شروع و ادامه فعاليت مركز
5. انجام‌دادن وظايف مربوط به انحلال، در چارچوب ضوابط مصوب

 
مبحث دوم: هيئت امناء
ماده 12. اعضاي هيئت امناء، حداكثر، نه نفر هستند كه عضويت افراد زير، الزامي است:
1. يك نفر از اعضاي هيئت مؤسس يا مؤسس يا نماينده وي
2. نماينده مديريت حوزه
3. رئيس مركز
4. دو نفر از مدرسين سطوح عالي متناسب با رشته‌هاي مركز
ماده 13. اعضاي مورد اشاره در بند چهار و ساير اعضاء(بيش از پنج نفر)، از سوي مؤسس يا هيئت مؤسس، پيشنهاد و با تأييد و حكم مدير حوزه علميه استاني، براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند.
تبصره: در ابتداي تأسيس، اعضاي هيئت امناء، بايد به تأييد شوراي گسترش برسند.
ماده 14. رئيس هيئت امناء و دبير آن، توسط اعضاء انتخاب مي‌شود.
ماده 15. هيئت امناء، حداقل سه ماه يك‌بار، به دعوت رئيس هيئت امناء، تشكيل جلسه مي‌دهد. در صورت لزوم، به پيشنهاد رئيس مركز يا سه نفر از اعضاء، پس از تأييد رئيس هيئت امناء، جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
تبصره: نحوه اداره جلسات هيئت امناء، بر اساس آيين‌نامه داخلي كه در اولين جلسه هيئت امناء به تصويب مي‌رسد، خواهد بود.
ماده 16. وظايف و اختيارات هيئت امناء:
1. تصويب اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي مركز
2. نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي مركز
3. بررسي و تصويب ساختار و تشكيلات پيشنهادي شوراي مركز
4. بررسي و تصويب بودجه جاري، عمراني و تحقيقاتي مركز، و پيشنهاد طرحهاي توسعه مركز، به مؤسس
5. پيشنهاد هر نوع توسعه يا انحلال دوره‌هاي آموزشي و تصويب يا اجراي رشته‌ها يا گرايش‌هاي تحصيلي مركز، به شوراي گسترش
6. پيشنهاد نصب و عزل و پذيرش استعفاي رئيس مركز، به مدير حوزه علميه استاني، جهت تأييد
7. تأييد معاونان مركز
8. پيشنهاد توسعه يا انحلال مركز، به شوراي گسترش، جهت تصويب
9. بررسي و تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دست‌مزد و مزايا و پيشنهاد آن به مديريت حوزه، جهت تأييد
10. بررسي و تصويب ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التأليف و نظاير آن، و پيشنهاد آن به مديريت حوزه، جهت تأييد
11. بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري و مالي و معاملاتي مركز، و پيشنهاد آن به مديريت حوزه، جهت تأييد
12. پيشنهاد ظرفيت پذيرش طلاب، به مديريت حوزه، جهت تصويب
13. بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي هيئت امناء و مركز
14. جلب كمكهاي مالي و امكانات، از اشخاص حقيقي و حقوقي
15. بررسي و تصويب تراز مالي سالانه مركز
16. تعيين اشخاص داراي حق گشايش حسابهاي بانكي و برداشت از آنها
17. تصويب اخذ قرض‌الحسنه و تسهيلات بانكي

 

مبحث سوم: رئيس مركز
ماده 17. رئيس مركز، از سوي هيئت امناء به مديريت حوزه، پيشنهاد و پس از تأييد، با حكم مدير حوزه علميه استاني، به مدت سه سال منصوب مي‌شود.
تبصره: در ابتداي تأسيس، رئيس مركز، بايد از سوي مؤسس، پيشنهاد و به تأييد شوراي گسترش برسد.
ماده 18. وظايف و اختيارات رئيس مركز، عبارت است از:
1. اداره امور مركز
2. تهيه و پيشنهاد سياست‌ها، اهداف و خط مشي‌هاي مركز، براي طرح در شوراي مركز
3. نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي، فرهنگي و اداري و مالي
4. اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي، شوراي گسترش، مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه و هيئت امناء
5. نصب و عزل معاونان و رؤساي مؤسسات و واحد‌هاي وابسته پس از تأييد هيئت امناء، و نصب و عزل مديران پيشنهادي گروه‌هاي آموزشي
6. نمايندگي حقوقي مركز، نزد مراجع ذي‌صلاح
7. مسئوليت امور مالي و اداري مركز، در حدود مقررات مصوب
8. پيشنهاد بودجه سالانه مركز، به هيئت امناء
9. امضاي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مركز
10. انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي
11. استخدام، نصب و عزل كاركنان آموزشي و غير آموزشي مركز، با رعايت ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب هيئت امناء
12. ارائه گزارش سالانه مركز، به هيئت امناء
13. پيشنهاد ساختار مركز، به شوراي مركز، جهت تأييد
ماده 19. شرايط رئيس، معاونان، تعداد معاونتها و شرح وظايف آنها، طبق آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي، خواهد بود.

 
مبحث چهارم: شوراي مركز
ماده 20. تشكيل شوراي مركز و گروه‌هاي آموزشي آن، تركيب اعضاء و اختيارات و وظايف آنها، طبق آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي، خواهد بود.

 
فصل چهارم: ‌مقررات متفرقه
ماده 21. گزينش عمومي و علمي اساتيد، اعضاي هيئت علمي و طلاب مركز، طبق ضوابط و مقررات جاري مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، توسط مراجع ذي‌صلاح انجام خواهد شد.
ماده 22. پذيرش طلاب براي مركز، در چارچوب ظرفيت مصوب، از طريق آزمونهاي رسمي كه تحت نظارت مديريت حوزه برگزار مي‌شود، صورت مي‌پذيرد.
ماده 23. برنامه‌هاي درسي و ضوابط كلي مربوط به امور آموزشي و امتحاني و انضباطي و شرايط پذيرش علمي طلاب و مدت دوره تحصيلي و نوع دانش‌نامه‌اي كه به دانش‌آموختگان مركز اعطاء خواهد شد، طبق مصوبات شوراي عالي خواهد بود.
ماده 24. مركز با تصويب شوراي گسترش، بر اساس آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه، منحل و زمينه ادامه تحصيل طلاب آن، توسط مديريت حوزه فراهم مي‌شود.
ماده 25. هر گونه تغيير در مواد اين اساس‌نامه، با پيشنهاد مؤسس يا هيئت مؤسس، تأييد شوراي گسترش و تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 26. اين اساس‌نامه، در 4 فصل و 4 مبحث و 26 ماده و 3 تبصره، در جلسه مورخ 6/6/1388 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به تصويب رسيد.

 
دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي