يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 661 - آيين‌نامه مديريت حوزه‌هاي علميه استاني


جلسه 119 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 12/2/1389

 
مقدمه: به منظور اجراي مواد 4 و 5 مصوبه 642 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، آيين‌نامه مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، به شرح ذيل تدوين مي‌گردد.

 
ماده 1. اركان مديريت حوزه علميه استان، عبارت‌اند از:
1. شوراي حوزه علميه استان
2. رئيس شورا
3. مدير حوزه علميه استان

 
ماده 2. اعضاي شوراي حوزه علميه استان، هفت نفرند كه تركيب آن، عبارت است از:
1. يك نفر از علماي بلاد مستقر در استان(رئيس شورا)
2. مدير حوزه علميه استان
3. نماينده ولي‌فقيه در استان
4. سه نفر از مسئولان مدارس علميه استان
5. يك نفر از اساتيد سطوح عالي
تبصره: در صورت اشتراك هر يك از عناوين فوق در فرد واحد، يك نفر به تعداد اساتيد سطوح عالي اضافه مي‌شود.

 
ماده 3. وظايف و اختيارات شوراي حوزه علميه استان، عبارت است از:
1. نظارت بر عملكرد مديريت حوزه علميه استاني
2. بررسي و تصويب پيشنهادهاي مدير حوزه علميه استان، در خصوص خط‌مشي‌هاي داخلي حوزه علميه استان، بر اساس ويژگي‌ها و ضرورتهاي استاني، در چارچوب مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
3. سياست‌گذاري در خصوص نحوه و ميزان ارتباط حوزه علميه با نهادهاي حكومتي استان
4. تلاش براي جلب كمكها و مشاركتها در امور حوزه علميه استان و مراكز حوزوي، در چارچوب سياست‌هاي كلان و مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
5. تأييد معاونان پيشنهادي مدير حوزه علميه استان، به منظور ارجاع به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه جهت تأييد نهايي
6. انتخاب منشي‌هاي شورا
7. تأييد بودجه حوزه علميه استان، به منظور پيشنهاد به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
8. تأييد ترازنامه سالانه مديريت حوزه علميه استان
9. بررسي و تأييد گزارش سالانه عملكرد مديريت حوزه علميه استان، و ارائه به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 
ماده 4. جلسات شوراي حوزه علميه استان، حداقل هر سه ماه يك بار، تشكيل مي‌شود. رسميت جلسات شورا، منوط به حضور پنج نفر از اعضا بوده و مصوبات آن، با رأي موافق چهار نفر از اعضا، لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره: در جلسه اول شورا، نائب‌رئيس و منشي انتخاب مي‌شوند.

 
ماده 5. تعيين دستور جلسات، اداره جلسات و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، بر عهده رئيس شوراي حوزه علميه استان است.
تبصره 1: رئيس شورا مي‌تواند برخي از وظايف خود را به هر يك از اعضا واگذار نمايد.
تبصره 2: در غياب رئيس شورا، نائب‌رئيس، اداره جلسات را بر عهده خواهد داشت.

 
ماده 6. تنظيم و كارشناسي دستور جلسات، تنظيم صورت‌جلسات، تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها و پشتيباني از جلسات شورا، بر عهده منشي جلسه است.

 
ماده 7. رئيس شورا، از ميان اعلام يا مشتهرين به فضل حوزوي، از سوي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه پيشنهاد مي‌شود كه پس از تأييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با حكم مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، به مدت سه سال منصوب مي‌گردد.

 
ماده 8. مدير حوزه علميه استاني، توسط معاونت امور حوزه‌هاي علميه، پس از مشورت با شوراي حوزه علميه استان، به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه پيشنهاد مي‌شود كه پس از طي مراحل و تأييد نهايي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با حكم مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، به مدت سه سال منصوب مي‌شود.

 
ماده 9. اعضاي حقيقي شوراي حوزه علميه استان، از سوي معاونت امور حوزه‌هاي علميه پيشنهاد مي‌شوند كه پس از تأييد مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، با حكم وي به مدت سه سال منصوب مي‌شوند.

 
ماده 10. مدير حوزه علميه استان، معاونان حوزه علميه استان و افراد حقيقي عضو شورا، بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1. برخوردار از حسن شهرت و دارا بودن صلاحيتهاي اعتقادي، اخلاقي و سياسي
2. اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
3. توانمندي در انجام‌دادن وظايف محوله
4. تلبس به لباس روحانيت
5. داشتن حداقل مدرك تحصيلي سطح سه يا معادل آن به تشخيص معاونت آموزش
6. داشتن سابقه موفق مديريت
7. داشتن حداقل 35 سال سن براي مدير حوزه علميه استان، و 30 سال براي معاون
تبصره: در صورت نبود فرد واجد شرايط مذكور در بندهاي 5 و 6 و 7، مركز مديريت حوزه‌هاي علميه مي‌تواند فردي را به مدت يك سال، به عنوان سرپرست حوزه علميه استان منصوب كند؛ در صورت نياز، اين سرپرستي به مدت يك سال، قابل تمديد است.

 
ماده 11. وظايف و اختيارت مدير حوزه علميه استان، عبارت است از:
1. اجراي كليه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و شوراي حوزه علميه استان
2. ابلاغ آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و مصوبات شوراي حوزه علميه استان
3. پيشنهاد معاونان حوزه علميه استان، به شوراي حوزه علميه استان
4. تأييد و صدور حكم مديران واحدهاي آموزشي، پژوهشي و مراكز حوزوي وابسته
5. تعيين مديران واحدهاي تابعه مديريت حوزه علميه استان و نظارت بر عملكرد آنها، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
6. مسئوليت امور مالي، قبول تعهدات،‌ پرداخت ديون و اسناد مالي، در چارچوب آيين‌نامه مالي و معاملاتي
7. امضاي كليه قراردادها و اوراق بهادار لازم، در چارچوب ضوابط و آيين‌نامه مالي و معاملاتي
8. ارائه گزارش عملكرد مديريت حوزه علميه استان، به شوراي حوزه علميه استان و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
9. برقراري ارتباط مؤثر با مديريتهاي مرتبط در استان، در چارچوب مصوبات
10. امضاي مدارك تحصيلي طلاب كه صدور آنها، طبق آيين‌نامه‌هاي مصوب، در اختيار مديريت حوزه علميه استان قرار مي‌گيرد.
11. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 
ماده 12. مدير حوزه علميه استان، نماينده حقوقي حوزه در مراجع ذي‌صلاح است.

 
ماده 13. معاونان حوزه علميه استان، پس از تأييد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، با حكم مدير حوزه علميه استان، به مدت دو سال منصوب مي‌شوند؛ مدت مذكور، در صورت تأييد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، قابل تمديد است.
تبصره 1: مدير حوزه علميه استان، بايد حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم مديريت، معاونان خود را معرفي نمايد.
تبصره 2: در صورت عدم تأييد معاون پيشنهادي، فرد جايگزين بايد حداكثر تا يك ماه بعد، معرفي شود.

 
ماده 14. تعداد و تنوع معاونتهاي مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، بر اساس آيين‌نامه رتبه‌بندي مديريتهاي حوزه‌هاي علميه استاني، تعيين مي‌شود.

 
ماده 15. اين آيين‌نامه، در 15 ماده و 7 تبصره، در مورخه 12/2/1389، به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.(1)

 

پي‌نوشت:

1. به اين آيين‌نامه، بر اساس مصوبه 767 مورخ 1/3/1390 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ماده واحده‌اي افزوده شده است؛ براي مشاهده ماده جديد، به مصوبه 767 رجوع كنيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي