جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 618 - آيين‌نامه تأسيس و انحلال مؤسسات آموزش عالي حوزوي


مقدمه: به منظور اجراي بندهاي 3 و 7 ماده 3 مصوبه 427 شوراي عالي حوزه، موضوع شرح وظايف و اختيارات شوراي گسترش، آيين‌نامه تأسيس و انحلال مؤسسات آموزش عالي حوزوي، به شرح زير تدوين گرديد.

 
فصل اول: تعاريف
ماده 1. در اين آيين‌نامه، اصطلاحات با تعاريف مشروح، مورد استفاده است:
ا. مؤسسه آموزش عالي: واحد آموزشي است كه دو يا چند رشته تخصصي مورد نياز را با گرايش‌هاي مربوطه، ارائه مي‌كند.
ب. مؤسس يا هيئت مؤسس: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه متقاضي تأسيس مؤسسه آموزش عالي حوزوي باشند.
ج. موافقت اصولي: موافقت با اصل تأسيس مؤسسه آموزش عالي
د. مجوز موقت: موافقت با راه‌اندازي موقت يك تا سه ساله مؤسسه آموزش عالي و پذيرش و اجراي دوره تحصيلي
ه. مجوز دائم: موافقت با فعاليت دائم مؤسسه آموزش عالي
و. توقف پذيرش: توقف پذيرش طلاب جديد تا برطرف شدن نقايص
ز. توقف فعاليت: توقف فعاليتهاي آموزشي مؤسسه آموزش عالي و فراهم‌كردن امكان ادامه تحصيل طلاب مؤسسه در واحدهاي آموزشي ديگر، تا حصول شرايط ادامه فعاليت
ح. انحلال: لغو موافقت اصولي و توقف دائم فعاليتهاي مؤسسه

 
فصل دوم: تأسيس مؤسسه
مبحث اول: متقاضي تأسيس
ماده 2. متقاضي تأسيس مؤسسه، بايد شرايط زير را داشته باشد:
1. اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
2. داراي حسن سابقه و مورد اعتماد مردم بودن
3. توانايي تأمين مكان، تجهيز و تأمين مالي مؤسسه
4. توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مؤسسه، برابر شرايط و ضوابط مربوطه
5. حوزوي‌بودن با تحصيلات سطح چهار
تبصره 1: در صورتي كه متقاضي، مدرك تحصيلي رسمي حوزوي نداشته باشد، بايد مراتب علمي وي، از سوي شوراي گسترش، حداقل معادل با مدرك تحصيلي سطح چهار، تشخيص داده شود.
تبصره 2: در صورتي كه مؤسس، از اشخاص حقوقي باشد، واحد حقوقي مورد نظر، علاوه بر دارابودن شرايط فوق به جز بند 5، بايد داراي ماهيت آموزشي، پژوهشي يا تبليغي باشد و در مراجع ذي‌صلاح، به ثبت رسيده و برابر اساس‌نامه يا مصوبات هيئت امناي آن واحد حقوقي، مجاز به تأسيس مؤسسه آموزش عالي حوزوي باشد.(1)
ماده 3. تأسيس مؤسسات آموزش عالي توسط مراكز مديريت حوزه علميه، بايد بر اساس اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوطه باشد.
مبحث دوم: مراحل تأسيس
ماده 4. با توجه به شرايط مندرج در اين آيين‌نامه، تأسيس مؤسسه، در سه مرحله به شرح زير، انجام خواهد شد:
1. موافقت اصولي
2. مجوز موقت
3. مجوز دائم
ماده 5. تقاضاهاي رسيده به دبيرخانه شوراي گسترش، بر اساس سياست‌هاي ابلاغي و ضوابط مصوب شورا، در مراكز مديريت و كميته تخصصي بررسي شده و جهت تصويب، به شورا ارسال مي‌گردد.
ماده 6. شرايط اعطاي موافقت اصولي، عبارت است از:
1. احراز ضرورت تأسيس، بر اساس سياست‌هاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
2. وجود شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط، به عنوان مؤسس
3. امكان ساخت مؤسسه يا تأمين مكان مناسب وقفي يا ملكي ثبتي، به نام حوزه علميه تحت پوشش شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4. امكان تأمين كليه امكانات و هزينه‌هاي مؤسسه از طرف مؤسس، بر اساس دستورالعمل مربوطه
5. توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مؤسسه، برابر شرايط و ضوابط مربوطه
تبصره 1: شرايط وقف‌نامه مؤسسه، نبايد مغايرتي با مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه داشته باشد.
تبصره 2: در مورد مناطق ويژه و خاص، بر اساس دستورالعمل مربوطه، اقدام خواهد شد.
ماده 7. در صورتي كه متقاضي، ظرف مدت دو سال، نسبت به تبديل موافقت اصولي به مجوز موقت اقدام ننمايد، موافقت اصولي مؤسسه، باطل خواهد شد.
ماده 8. در صورت تشخيص ضرورت توسط كميته امور واحدهاي آموزشي تخصصي، جهت تبديل موافقت، يك سال ديگر مهلت داده مي‌شود.
ماده 9. پس از گذشت يك دوره يك‌ساله و در صورت عدم حصول شرايط لازم و تبديل موافقت، شوراي گسترش نسبت به ابطال موافقت اصولي مؤسسه، اقدام مي‌نمايد.
ماده 10. شرايط اعطاي مجوز موقت، عبارت است از:
1. تأمين مكان مناسب براي مؤسسه
2. معرفي هيئت امناء، مدير، معاونان و اساتيد مؤسسه
3. تجهيز مؤسسه و تأمين امكانات اوليه آموزشي و اداري
4. تأمين شرايط مندرج در آيين‌نامه و دستورالعمل اجراي رشته‌ها و گرايش‌ها
تبصره 1: تأمين مكان به صورت استيجاري يا در اختيار، در طول دوره مجوز موقت، با تشخيص شوراي گسترش بلامانع است.
تبصره 2: در صورت عدم امكان معرفي رئيس واجد تمامي شرايط، فردي روحاني با توان مديريت مؤسسه، به عنوان سرپرست از طرف هيئت امناء، معرفي و حداكثر براي مدت يك سال، انتخاب مي‌شود.
تبصره 3: در مورد مؤسسات آموزش عالي خواهران، در مواردي كه امكان معرفي رئيس خواهر وجود نداشته باشد، استفاده از رئيس مرد با شرط وجود يك محرم به عنوان رابط، پس از تأييد مركز، براي مدت يك سال بلامانع است.
ماده 11. در صورتي كه متقاضي، در پايان مهلت مجوز موقت، اقدام به تبديل مجوز خود به دائم ننمايد، مؤسسه نمي‌تواند پذيرش مجدد نمايد.
ماده 12. از زمان ابلاغ توقف پذيرش، و پس از گذشت يك سال، در صورت عدم ارائه مدارك مورد نياز، شوراي گسترش نسبت به لغو موافقت اصولي اقدام مي‌كند كه در اين صورت، مراكز مديريت، بايد شرايط ادامه تحصيل طلاب مؤسسه را در ساير واحدهاي آموزشي، فراهم نمايند.
تبصره 1: پس از لغو موافقت اصولي، نسبت به تصفيه بر اساس اين آيين‌نامه و ضوابط مربوط، اقدام خواهد شد.
تبصره 2: پس از تصويب انحلال، در صورت ارائه مدارك مورد نياز، متقاضي بايد جهت صدور مجدد موافقت اصولي و مجوز موقت، تقاضا نمايد.
ماده 13. مجوز دائم مؤسسه، توسط شوراي گسترش، بر اساس تقاضاي مؤسس و نتايج ارزيابي عملكرد مؤسسه كه طبق آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب از سوي مراكز مديريت صورت مي‌گيرد، صادر مي‌شود.
ماده 14. پس از دريافت مجوز دائم، اجراي سطوح ديگر، منوط به موفقيت سطوح در حال اجرا، بر اساس ضوابط ابلاغي و اخذ مجوز از شوراي گسترش است.
تبصره 1: اجراي هم‌زمان سطوح مختلف، در مواردي كه توانايي مؤسسه توسط شوراي گسترش احراز شود، بلامانع است.
تبصره 2: تبديل مركز تخصصي به مؤسسه آموزش عالي، با تأمين شرايط مندرج در آيين‌نامه مربوطه، امكان‌پذير است.

 
فصل سوم: توقف و انحلال مؤسسه
ماده 15. مراكز مديريت، بر اساس ضوابط مصوب، بر مؤسسات نظارت داشته و در صورت بروز شرايط انحلال و پس از اخطار به مسئولين مؤسسه و توقف پذيرش، درخواست توقف فعاليت و يا در صورت لزوم، درخواست انحلال مؤسسه را به شوراي گسترش، جهت تصميم‌گيري ارائه مي‌نمايند.
ماده 16. با توجه به شرايط مندرج در اين آيين‌نامه، انحلال مؤسسات، در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:
1. توقف پذيرش
2. توقف فعاليت
3. انحلال
ماده 17. بروز برخي از شرايط زير، باعث توقف و انحلال مؤسسه مي‌شود:
1. عدم رعايت سياست‌هاي شوراي عالي حوزه
2. عدم تأمين كيفيت مناسب آموزشي و تربيتي
3. عدم تأمين مناسب كادر علمي و اجرايي مؤسسه
4. عدم تأمين مناسب مالي مؤسسه
5. تقاضاي هيئت امناء
ماده 18. مراكز مديريت، در صورت بروز شرايط انحلال، اقدام به توقف يك‌ساله پذيرش مؤسسه در همه گرايش‌ها و سطوح، مي‌نمايند.
تبصره: مراكز مديريت مي‌توانند در صورت تداوم شرايط انحلال، يك سال ديگر نيز توقف پذيرش مؤسسه را تمديد كنند.
ماده 19. در صورت تقاضاي هيئت امناء و موافقت شوراي گسترش، مؤسسه مستقيماً منحل شده و نيازي به طي مراحل توقف پذيرش و فعاليت، نيست.
تبصره: شوراي گسترش مي‌تواند با تغيير مؤسس و يا تغيير نام مؤسسه، شرايط ادامه فعاليت مؤسسه را فراهم نمايد.
ماده 20. هيئت امناء موظف است در طول مدت توقف پذيرش، اقدام به تأمين شرايط ابلاغي نمايد؛ در غير اين صورت، شوراي گسترش نسبت به توقف فعاليت مؤسسه، اقدام مي‌نمايد.
ماده 21. در صورتي كه هيئت امناء پس از گذشت يك سال، شرايط ادامه فعاليت مؤسسه را تأمين ننمايد، مؤسسه بر اساس دستورالعمل مصوب، منحل مي‌گردد.
ماده 22. مراكز مديريت، بايد زمينه ادامه تحصيل طلاب مؤسسه را در صورت انحلال يا توقف فعاليت، در واحدهاي آموزشي ديگر فراهم نمايند.
ماده 23. در صورت انحلال مؤسسه، مؤسس يا هيئت مؤسس، موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
1. كليه تعهدات مربوط به طلاب خود را تا اتمام دوره تحصيلات و امور فارغ‌التحصيلي آنان، به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط، به انجام برساند.
2. كليه امتيازات و اموال منقول و غير منقول را كه از منابع دولتي و غير دولتي در اختيار مؤسسه قرار گرفته است، پس از تصفيه، در اختيار مركز مديريت قرار دهد.
3. كليه تعهدات خود را در برابر نهادهاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقوقي و حقيقي(اعم از اعضاي هيئت علمي و كارمندان خود) انجام دهد.
ماده 24. پس از احراز اجراي تعهدات مذكور در ماده 23 و حل و فصل امور آموزشي و حقوقي مؤسسه، هيئت تصفيه‌اي مركب از افراد زير، تشكيل و با رعايت مقررات قانوني، امر تصفيه مؤسسه را بر عهده خواهد داشت:
1. دو نماينده از مراكز مديريت
2. مؤسس يا نماينده مؤسس، يا نماينده هيئت مؤسس
تبصره: هيئت تصفيه، موظف است در مورد فوق، صورت‌مجلسي كه به امضاي كليه اعضاي هيئت خواهد رسيد، تنظيم و يك نسخه از آن را به مؤسس يا هيئت مؤسس، و نسخه ديگر آن را به مراكز مديريت حوزه علميه، تسليم نمايد.
ماده 25. هر گونه اصلاح يا تغيير در مواد اين آيين‌نامه، با پيشنهاد شوراي گسترش و تصويب شوراي عالي حوزه، به عمل خواهد آمد. دستورالعمل‌هاي مربوطه نيز، در كميته امور واحدهاي آموزشي تخصصي شوراي گسترش، تصويب خواهد شد.
ماده 26. اين آيين‌نامه، در 3 فصل و 2 مبحث و 26 ماده و 14 تبصره، در تاريخ 6/2/1388 و 25/2/1388 به تصويب شوراي عالي حوزه رسيد.

 

پي‌نوشت:

1. اين تبصره(تبصره 2، ماده 2)، طبق مصوبه 629 مورخ 6/6/1388 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، اصلاح گرديده است؛ براي مشاهده عبارت جديد، به مصوبه 629 رجوع كنيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي