شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 617 - آيين‌نامه تأسيس و انحلال مراكز تخصصي حوزوي


مقدمه: به منظور اجراي بندهاي 3 و 7 ماده 3 مصوبه 427 شوراي عالي حوزه، موضوع شرح وظايف و اختيارات شوراي گسترش، آيين‌نامه تأسيس و انحلال مراكز تخصصي، به شرح زير تدوين گرديد.

 
فصل اول: تعاريف
ماده 1.
در اين آيين‌نامه، اصطلاحات با تعاريف مشروح، مورد استفاده است:
ا. مركز تخصصي: واحد آموزشي است كه يكي از رشته‌هاي تخصصي مورد نياز را با گرايش‌هاي مربوطه، ارائه مي‌كند.
ب. مؤسس يا هيئت مؤسس: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه متقاضي تأسيس مركز تخصصي باشند.
ج. موافقت اصولي: موافقت با اصل تأسيس مركز
د. مجوز موقت: موافقت با راه‌اندازي موقت يك تا سه ساله مركز و پذيرش و اجراي دوره تحصيلي
ه. مجوز دائم: موافقت با فعاليت دائم مركز
و. توقف پذيرش: توقف پذيرش طلاب جديد تا برطرف شدن نقايص
ز. توقف فعاليت: توقف فعاليتهاي آموزشي مركز و فراهم‌كردن امكان ادامه تحصيل طلاب مركز در واحدهاي آموزشي ديگر، تا حصول شرايط ادامه فعاليت
ح. انحلال: لغو موافقت اصولي و توقف دائم فعاليتهاي مركز

 
فصل دوم: تأسيس مركز
مبحث اول: متقاضي تأسيس
ماده 2.
متقاضي تأسيس مركز تخصصي، بايد شرايط زير را داشته باشد:
1. اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
2. داراي حسن سابقه و مورد اعتماد مردم بودن
3. توانايي تأمين مكان، تجهيز و تأمين مالي مركز
4. توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مركز، برابر شرايط و ضوابط مربوطه
5. حوزوي‌بودن با تحصيلات سطح چهار
تبصره 1: در صورتي كه متقاضي، مدرك تحصيلي رسمي حوزوي نداشته باشد، بايد مراتب علمي وي، از سوي شوراي گسترش، حداقل معادل با مدرك تحصيلي سطح چهار، تشخيص داده شود.
تبصره 2: در صورتي كه مؤسس، از اشخاص حقوقي باشد، واحد حقوقي مورد نظر، علاوه بر دارابودن شرايط فوق به جز بند 5، بايد داراي ماهيت آموزشي، پژوهشي يا تبليغي باشد و در مراجع ذي‌صلاح، به ثبت رسيده و برابر اساس‌نامه يا مصوبات هيئت امناي آن واحد حقوقي، مجاز به تأسيس مراكز حوزوي باشد.(1)
ماده 3. تأسيس مراكز تخصصي توسط مراكز مديريت حوزه علميه، بايد بر اساس اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوطه باشد.
مبحث دوم: مراحل تأسيس
ماده 4.
با توجه به شرايط مندرج در اين آيين‌نامه، تأسيس مركز تخصصي، در سه مرحله به شرح زير، انجام خواهد شد:
1. موافقت اصولي
2. مجوز موقت
3. مجوز دائم
ماده 5. تقاضاهاي رسيده به دبيرخانه شوراي گسترش، بر اساس سياست‌هاي ابلاغي و ضوابط مصوب شورا، در مراكز مديريت و كميته تخصصي بررسي شده و جهت تصويب، به شورا ارسال مي‌گردد.
ماده 6. شرايط اعطاي موافقت اصولي، عبارت است از:
1. احراز ضرورت تأسيس، بر اساس سياست‌هاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
2. وجود شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط، به عنوان مؤسس
3. امكان ساخت مركز يا تأمين مكان مناسب وقفي يا ملكي ثبتي، به نام حوزه علميه تحت پوشش شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4. امكان تأمين كليه امكانات و هزينه‌هاي مركز از طرف مؤسس، بر اساس دستورالعمل مربوطه
5. توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مركز، برابر شرايط و ضوابط مربوطه
تبصره 1: شرايط وقف‌نامه مركز، نبايد مغايرتي با مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه داشته باشد.
تبصره 2: در مورد مناطق ويژه و خاص، بر اساس دستورالعمل مربوطه، اقدام خواهد شد.
ماده 7. در صورتي كه متقاضي، ظرف مدت دو سال، نسبت به تبديل موافقت اصولي به مجوز موقت اقدام ننمايد، موافقت اصولي مركز، باطل خواهد شد.
ماده 8. در صورت تشخيص ضرورت توسط كميته امور واحدهاي آموزشي تخصصي، جهت تبديل موافقت، يك سال ديگر مهلت داده مي‌شود.
ماده 9. پس از گذشت يك دوره يك‌ساله و در صورت عدم حصول شرايط لازم و تبديل موافقت، شوراي گسترش نسبت به ابطال موافقت اصولي مركز، اقدام مي‌نمايد.
ماده 10. شرايط اعطاي مجوز موقت، عبارت است از:
1. تأمين مكان مناسب براي مركز
2. معرفي هيئت امناء، مدير، معاونان و اساتيد مركز
3. تجهيز مركز و تأمين امكانات اوليه آموزشي و اداري
4. تأمين شرايط مندرج در آيين‌نامه و دستورالعمل اجراي رشته‌ها و گرايش‌ها
تبصره 1: تأمين مكان به صورت استيجاري يا در اختيار، در طول دوره مجوز موقت، با تشخيص شوراي گسترش بلامانع است.
تبصره 2: در صورت عدم امكان معرفي رئيس واجد تمامي شرايط، فردي روحاني با توان مديريت مركز، به عنوان سرپرست از طرف هيئت امناء، معرفي و حداكثر براي مدت يك سال، انتخاب مي‌شود.
تبصره 3: در مورد مراكز تخصصي خواهران، در مواردي كه امكان معرفي رئيس خواهر وجود نداشته باشد، استفاده از رئيس مرد با شرط وجود يك محرم به عنوان رابط، پس از تأييد مركز، براي مدت يك سال بلامانع است.
ماده 11. در صورتي كه متقاضي، در پايان مهلت مجوز موقت، اقدام به تبديل مجوز خود به دائم ننمايد، مركز نمي‌تواند پذيرش مجدد نمايد.
ماده 12. از زمان ابلاغ توقف پذيرش، و پس از گذشت يك سال، در صورت عدم ارائه مدارك مورد نياز، شوراي گسترش نسبت به لغو موافقت اصولي اقدام مي‌كند كه در اين صورت، مراكز مديريت، بايد شرايط ادامه تحصيل طلاب مركز را در ساير واحدهاي آموزشي، فراهم نمايند.
تبصره 1: پس از لغو موافقت اصولي، نسبت به تصفيه بر اساس اين آيين‌نامه و ضوابط مربوط، اقدام خواهد شد.
تبصره 2: پس از تصويب انحلال، در صورت ارائه مدارك مورد نياز، متقاضي بايد جهت صدور مجدد موافقت اصولي و مجوز موقت، تقاضا نمايد.
ماده 13. مجوز دائم مركز، توسط شوراي گسترش، بر اساس تقاضاي مؤسس و نتايج ارزيابي عملكرد مركز كه طبق آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب از سوي مراكز مديريت صورت مي‌گيرد، صادر مي‌شود.
ماده 14. پس از دريافت مجوز دائم، اجراي سطوح ديگر، منوط به موفقيت سطوح در حال اجرا، بر اساس ضوابط ابلاغي و اخذ مجوز از شوراي گسترش است.
تبصره: اجراي هم‌زمان سطوح مختلف، در مواردي كه توانايي مركز توسط شوراي گسترش احراز شود، بلامانع است.

 
فصل سوم: توقف و انحلال مركز
ماده 15.
مراكز مديريت، بر اساس ضوابط مصوب، بر مراكز تخصصي نظارت داشته و در صورت بروز شرايط انحلال و پس از اخطار به مسئولين مركز و توقف پذيرش، درخواست توقف فعاليت و يا در صورت لزوم، درخواست انحلال مركز را به شوراي گسترش، جهت تصميم‌گيري ارائه مي‌نمايند.
ماده 16. با توجه به شرايط مندرج در اين آيين‌نامه، انحلال مراكز تخصصي، در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:
1. توقف پذيرش
2. توقف فعاليت
3. انحلال
ماده 17. بروز برخي از شرايط زير، باعث توقف و انحلال مركز مي‌شود:
1. عدم رعايت سياست‌هاي شوراي عالي حوزه
2. عدم تأمين كيفيت مناسب آموزشي و تربيتي
3. عدم تأمين مناسب كادر علمي و اجرايي مركز
4. عدم تأمين مناسب مالي مركز
5. تقاضاي هيئت امناء
ماده 18. مراكز مديريت، در صورت بروز شرايط انحلال، اقدام به توقف يك‌ساله پذيرش مركز در همه گرايش‌ها و سطوح، مي‌نمايند.
تبصره: مراكز مديريت مي‌توانند در صورت تداوم شرايط انحلال، يك سال ديگر نيز توقف پذيرش مركز را تمديد كنند.
ماده 19. در صورت تقاضاي هيئت امناء و موافقت شوراي گسترش، مركز مستقيماً منحل شده و نيازي به طي مراحل توقف پذيرش و فعاليت، نيست.
تبصره: شوراي گسترش مي‌تواند با تغيير مؤسس و يا تغيير نام مركز، شرايط ادامه فعاليت مركز را فراهم نمايد.
ماده 20. هيئت امناء موظف است در طول مدت توقف پذيرش، اقدام به تأمين شرايط ابلاغي نمايد؛ در غير اين صورت، شوراي گسترش نسبت به توقف فعاليت مركز، اقدام مي‌نمايد.
ماده 21. در صورتي كه هيئت امناء پس از گذشت يك سال، شرايط ادامه فعاليت مركز را تأمين ننمايد، مركز بر اساس دستورالعمل مصوب، منحل مي‌گردد.
ماده 22. مراكز مديريت، بايد زمينه ادامه تحصيل طلاب مركز را در صورت انحلال يا توقف فعاليت، در واحدهاي آموزشي ديگر فراهم نمايند.
ماده 23. در صورت انحلال مركز، مؤسس يا هيئت مؤسس، موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
1. كليه تعهدات مربوط به طلاب خود را تا اتمام دوره تحصيلات و امور فارغ‌التحصيلي آنان، به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط، به انجام برساند.
2. كليه امتيازات و اموال منقول و غير منقول را كه از منابع دولتي و غير دولتي در اختيار مركز قرار گرفته است، پس از تصفيه، در اختيار مركز مديريت قرار دهد.
3. كليه تعهدات خود را در برابر نهادهاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقوقي و حقيقي(اعم از اعضاي هيئت علمي و كارمندان خود) انجام دهد.
ماده 24. پس از احراز اجراي تعهدات مذكور در ماده 23 و حل و فصل امور آموزشي و حقوقي مركز، هيئت تصفيه‌اي مركب از افراد زير، تشكيل و با رعايت مقررات قانوني، امر تصفيه مركز را بر عهده خواهد داشت:
1. دو نماينده از مراكز مديريت
2. مؤسس يا نماينده مؤسس، يا نماينده هيئت مؤسس
تبصره: هيئت تصفيه، موظف است در مورد فوق، صورت‌مجلسي كه به امضاي كليه اعضاي هيئت خواهد رسيد، تنظيم و يك نسخه از آن را به مؤسس يا هيئت مؤسس، و نسخه ديگر آن را به مراكز مديريت حوزه علميه، تسليم نمايد.
ماده 25. هر گونه اصلاح يا تغيير در مواد اين آيين‌نامه، با پيشنهاد شوراي گسترش و تصويب شوراي عالي حوزه، به عمل خواهد آمد. دستورالعمل‌هاي مربوطه نيز، در كميته امور واحدهاي آموزشي تخصصي شوراي گسترش، تصويب خواهد شد.
ماده 26. اين آيين‌نامه، در 3 فصل و 2 مبحث و 26 ماده و 13 تبصره، در تاريخ 6/2/1388 و 25/2/1388 در جلسه شوراي عالي حوزه، به تصويب رسيد.

 

 

پي‌نوشت:

1. اين تبصره(تبصره 2، ماده 2)، طبق مصوبه 628 مورخ 6/6/1388 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، اصلاح گرديده است؛ براي مشاهده عبارت جديد، به مصوبه 628 رجوع كنيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي