شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 640 - آيين‌نامه تصويب و اعطاي مجوز اجراي رشته‌ها و گرايشهاي تخصصي حوزه‌هاي علميه


مقدمه: به منظور اجراي بند 5 از ماده 3، مصوبه 427 شوراي عالي، موضوع شرح وظايف و اختيارات شوراي گسترش، «آيين‌نامه تصويب و اعطاي مجوز اجراي رشته‌ها و گرايشهاي تخصصي حوزه‌هاي علميه» تدوين گرديد. در اين آيين‌نامه براي رعايت اختصار، «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، «شوراي عالي» و «شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه»، «شوراي گسترش» خوانده مي‌شود.

 
ماده 1. در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير با تعاريف مشروح، به كار رفته است:
ا. متقاضي اجراي رشته: واحد آموزشي يا پژوهشي است كه مجوز فعاليت خود را از شوراي گسترش، كسب كرده و در چارچوب ضوابط و مقررات اين شورا، فعاليت مي‌كند و يا در ديگر مراجع قانوني، به ثبت رسيده و مجوز ارائه آموزشهاي حوزوي را از شوراي گسترش، دريافت كرده باشد.
ب. تصويب رشته: تصويب كليات، جدول دروس و سرفصل دروس يك رشته يا گرايش، تصويب رشته يا گرايش است.
ج. رشته: يكي از شعب علوم و معارف اسلامي و يا دانشهاي مورد نياز حوزه است كه در موضوعي متمايز از ديگر موضوعات است و به يك كارآيي مشخص مي‌انجامد.
د. گرايش: جهت‌گيري تخصصي در يك رشته تحصيلي است.
هـ . اجرا: فرايند پذيرش طلاب تا اعطاي مدرك
و. تعليق اجراي رشته: عدم پذيرش در رشته يا گرايش مورد نظر، در مدت معين‌شده
ز. لغو اجراي رشته: عدم پذيرش در رشته يا گرايش مورد نظر كه از آن پس، براي پذيرش در همان رشته يا گرايش، بايد مجدداً تمام مراحل دريافت مجوز اجرا، طي شود.

 
ماده 2. تقاضاهاي تصويب و اجراي رشته، ابتدا به دبيرخانه شوراي گسترش ارسال مي‌شود؛ سپس جهت بررسي كارشناسي بر اساس سياستها و ضوابط مصوب شوراي گسترش، به مراكز مديريت ارجاع مي‌گردد و نتايج، پس از بررسي در كميته‌هاي تخصصي شوراي گسترش و جمع‌بندي نهايي، جهت تصويب به شوراي گسترش، ارائه خواهد شد.

 
ماده 3. اختلاف تعداد واحدهاي دو گرايش از يك رشته، بايد به شرح ذيل ‌باشد:
1. حداقل 20 درصد و حداكثر 40 درصد واحدهاي دروس تخصصي(بدون احتساب پايان‌نامه) در سطح سه
2. حداقل 30 درصد و حداكثر 50 درصد واحدهاي دروس تخصصي(بدون احتساب پايان‌نامه) در سطح چهار

 
ماده 4. تصويب رشته يا گرايش، در دو مرحله انجام خواهد شد كه عبارت‌اند از:
1. تصويب كليات و جدول دروس رشته يا گرايش
2. تصويب طرح تفصيلي، سرفصل‌ها و منابع رشته يا گرايش مورد نظر

 
ماده 5. كليات و جدول دروس رشته يا گرايش مورد نظر، پس از تصويب در شوراي گسترش، بايد به تصويب شوراي عالي برسد.

 
ماده 6. پس از تصويب كليات و جدول دروس رشته يا گرايش، طرح تفصيلي، سرفصل‌ها و منابع رشته يا گرايش مورد نظر، بايد به تصويب شوراي گسترش يا نهاد تعيين‌شده از سوي آن، برسد.

 
ماده 7. متقاضي اجرا، بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1. در اختيار داشتن هيئت علمي متناسب و كافي
2. داشتن امكانات و فضاي كالبدي مورد نياز
3. داشتن توان مالي و پشتيباني لازم

 
ماده 8. شوراي گسترش، در صورت حصول شرايط، مجوز يك بار پذيرش در رشته يا گرايش مورد نظر را صادر مي‌كند.
تبصره 1: سال اول تأسيس، در مراكز تخصصي، حداكثر با اجراي يك رشته و يك گرايش(1)، و در مؤسسات آموزش عالي حوزوي، حداكثر با اجراي دو رشته و دو گرايش(2) موافقت مي‌شود.
تبصره 2: در صورت تشخيص ضرورت و احراز شرايط توسط شوراي گسترش، در سال اول تأسيس، مراكز تخصصي مي‌توانند علاوه بر موضوع تبصره 1، يك گرايش ديگر(3)، و مؤسسات آموزش عالي، يك رشته و يك گرايش ديگر(4)، اجرا كنند.
تبصره 3: در طول مدت مجوز موقت تأسيس واحد آموزشي، مجوز دائم اجراي رشته، ارائه نشده و در صورت حصول شرايط، مجوز يك بار پذيرش، تمديد مي‌شود.

 
ماده 9. متقاضي براي دو سال بعد، بايد تقاضاي خود مبني بر دريافت مجوز پذيرش دائم يا محدود رشته يا گرايش مورد نظر را به شوراي گسترش ارائه نمايد.

 
ماده 10. شوراي گسترش، پس از گذشت دو سال و در صورت حصول شرايط، با پذيرش دائم يا محدود اجراي رشته، موافقت مي‌نمايد.
تبصره: موافقت با اجراي سطح چهار، فقط به صورت محدود بوده و تقاضاي اجراي سطح چهار، بايد هر ساله جهت تأييد به شوراي گسترش، ارائه شود و تنها در صورت موافقت شورا، قابل انجام است.

 
ماده 11. نظارت بر اجراي رشته‌ها و گرايشهاي تخصصي و ارزيابي آن، بايد بر اساس آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط، به طور مستمر از سوي مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه انجام شود؛ شوراي گسترش، پس از بررسي نتايج ارزيابي، نسبت به تمديد مجوز، تبديل مجوز محدود به دائم و يا لغو مجوز، تصميم‌گيري مي‌كند.

 
ماده 12. شرايط لغو اجراي رشته يا گرايش، عبارت است از:
1. عدم رعايت مصوبات شوراي عالي و شوراي گسترش
2. عدم برخورداري از كيفيت مناسب ارائه رشته يا گرايش مورد نظر
3. تشخيص عدم نياز به ادامه پذيرش در رشته مورد نظر، توسط شوراي گسترش
4. عدم مطابقت ادامه پذيرش، با سياستهاي شوراي عالي يا شوراي گسترش

 
ماده 13. در صورت بروز شرايط لغو اجراي رشته، شوراي گسترش تا برطرف شدن موانع، اقدام به تعليق پذيرش رشته مي‌نمايد.
تبصره: پذيرش مجدد در رشته يا گرايش مورد نظر، منوط به مجوز شوراي گسترش است.

 
ماده 14. در صورت برطرف نشدن موانع پذيرش، شوراي گسترش، اقدام به لغو مجوز اجراي رشته مي‌نمايد.
تبصره: در صورت لغو اجراي رشته يا گرايش، واحد آموزشي مورد نظر تا دو سال، حق تقاضاي اجراي رشته يا گرايش مورد نظر را ندارد.

 
ماده 15. در صورت مخالفت شوراي گسترش با ادامه اجراي رشته يا گرايش، مراكز مديريت بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه طلاب، در ساير مراكز و مؤسسات، بدون گذراندن آزمون ورودي مجدد، در همان رشته و در صورتي كه رشته مورد نظر وجود نداشت، در رشته‌هاي مشابه، ادامه تحصيل دهند.

 
ماده 16. هر گونه تغيير در اين آيين‌نامه، با پيشنهاد شوراي گسترش و تصويب شوراي عالي، امكان‌پذير است.
تبصره: دستورالعمل‌هاي مربوطه، در كميته‌هاي تخصصي شوراي گسترش، تصويب خواهد شد.

 
ماده 17. اين آيين‌نامه، در 17 ماده و 7 تبصره، در تاريخ 26/7/1388 به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

پي‌نوشت‌ها:

1. يعني حداكثر، با اجراي دو برنامه درسي موافقت مي‌شود.
2. يعني حداكثر، با اجراي چهار برنامه درسي موافقت مي‌شود.
3. بنابراين، مراكز تخصصي در سال اول تأسيس، حداكثر مي‌توانند سه برنامه درسي اجرا كنند.
4. بنابراين، مؤسسات آموزش عالي در سال اول تأسيس، حداكثر مي‌توانند شش برنامه درسي اجرا كنند.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي