شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 616 - آيين‌نامه تأسيس و انحلال مدارس علميه


مقدمه: به منظور اجراي بندهاي 3 و 7 ماده 3 مصوبه 427 شوراي عالي حوزه، موضوع شرح وظايف و اختيارات شوراي گسترش، آيين‌نامه تأسيس و انحلال مدارس علميه، به شرح زير تدوين گرديد.

 
فصل اول: تعاريف
ماده 1.
در اين آيين‌نامه، اصطلاحات با تعاريف مشروح، مورد استفاده است:
ا. مدرسه علميه: واحد آموزشي است كه دروس متداول حوزوي را ارائه مي‌كند.
ب. مؤسس يا هيئت مؤسس: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه متقاضي تأسيس مدرسه علميه باشند.
ج. موافقت اصولي: موافقت با اصل تأسيس مدرسه
د. مجوز موقت: موافقت با راه‌اندازي موقت يك تا سه ساله مدرسه و پذيرش و اجراي دوره تحصيلي
ه. مجوز دائم: موافقت با فعاليت دائم مدرسه
و. توقف پذيرش: توقف پذيرش طلاب جديد تا برطرف شدن نقايص
ز. توقف فعاليت: توقف فعاليتهاي آموزشي مدرسه و فراهم‌كردن امكان ادامه تحصيل طلاب مدرسه در مدارس ديگر، تا حصول شرايط ادامه فعاليت
ح. انحلال: لغو موافقت اصولي و توقف دائم فعاليتهاي مدرسه

 
فصل دوم: تأسيس مدرسه
مبحث اول: متقاضي تأسيس
ماده 2.
متقاضي تأسيس مدرسه، بايد شرايط زير را داشته باشد:
1. اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
2. داراي حسن سابقه و مورد اعتماد مردم بودن
3. توانايي تأمين مكان، تجهيز و تأمين مالي مدرسه
4. توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مدرسه، برابر شرايط و ضوابط مربوطه
5. حوزوي‌بودن با تحصيلات سطح سه
تبصره 1: در صورتي كه متقاضي، مدرك تحصيلي رسمي حوزوي نداشته باشد، بايد مراتب علمي وي، از سوي شوراي گسترش، حداقل معادل با مدرك تحصيلي سطح سه، تشخيص داده شود.
تبصره 2: در صورتي كه مؤسس، از اشخاص حقوقي باشد، واحد حقوقي مورد نظر، علاوه بر دارابودن شرايط فوق به جز بند 5، بايد داراي ماهيت آموزشي، پژوهشي يا تبليغي باشد و در مراجع ذي‌صلاح، به ثبت رسيده و برابر اساس‌نامه يا مصوبات هيئت امناي آن واحد حقوقي، مجاز به تأسيس مدارس حوزوي باشد.(1)
ماده 3. تأسيس مدارس علميه توسط مراكز مديريت حوزه علميه، بايد بر اساس اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوطه باشد.
مبحث دوم: مراحل تأسيس
ماده 4.
با توجه به شرايط مندرج در اين آيين‌نامه، تأسيس مدارس علميه، در سه مرحله به شرح زير، انجام خواهد شد:
1. موافقت اصولي
2. مجوز موقت
3. مجوز دائم
ماده 5. تقاضاهاي رسيده به دبيرخانه شوراي گسترش، بر اساس سياست‌هاي ابلاغي و ضوابط مصوب شورا، در مراكز مديريت و كميته تخصصي بررسي شده و جهت تصويب، به شورا ارسال مي‌گردد.
ماده 6. شرايط اعطاي موافقت اصولي، عبارت است از:
1. احراز ضرورت تأسيس، بر اساس سياست‌هاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
2. وجود شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط، به عنوان مؤسس
3. امكان ساخت مدرسه يا تأمين مكان مناسب وقفي يا ملكي ثبتي، به نام حوزه علميه تحت پوشش شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4. امكان تأمين كليه امكانات و هزينه‌هاي مدرسه از طرف مؤسس، بر اساس دستورالعمل مربوطه
5. توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مدرسه، برابر شرايط و ضوابط مربوطه
تبصره 1: شرايط وقف‌نامه مدرسه، نبايد مغايرتي با مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه داشته باشد.
تبصره 2: در مورد مناطق ويژه و خاص، بر اساس دستورالعمل مربوطه، اقدام خواهد شد.
ماده 7. در صورتي كه متقاضي، ظرف مدت دو سال، نسبت به تبديل موافقت اصولي به مجوز موقت اقدام ننمايد، موافقت اصولي مدرسه، باطل خواهد شد.
ماده 8. در صورت تشخيص ضرورت توسط كميته امور مدارس، جهت تبديل موافقت، يك سال ديگر مهلت داده مي‌شود.
ماده 9. پس از گذشت يك دوره يك‌ساله و در صورت عدم حصول شرايط لازم و تبديل موافقت، شوراي گسترش نسبت به ابطال موافقت اصولي مدرسه، اقدام مي‌نمايد.
ماده 10. شرايط اعطاي مجوز موقت، عبارت است از:
1. تأمين مكان مناسب براي مدرسه
2. معرفي هيئت امناء، مدير، معاونان و اساتيد مدرسه
3. تجهيز مدرسه و تأمين امكانات اوليه آموزشي و اداري
تبصره 1: تأمين مكان به صورت استيجاري يا در اختيار، در طول دوره مجوز موقت، با تشخيص شوراي گسترش بلامانع است.
تبصره 2: در صورت عدم امكان معرفي مدير واجد تمامي شرايط، فردي روحاني با توان مديريت مدرسه، به عنوان سرپرست از طرف هيئت امناء، معرفي و حداكثر براي مدت يك سال، انتخاب مي‌شود.
تبصره 3: در مورد مدارس علميه خواهران، در مواردي كه امكان معرفي مدير خواهر وجود نداشته باشد، استفاده از مدير مرد با شرط وجود يك محرم به عنوان رابط، پس از تأييد مركز، براي مدت يك سال بلامانع است.
ماده 11. در صورتي كه متقاضي، در پايان مهلت مجوز موقت، اقدام به تبديل مجوز خود به دائم ننمايد، مدرسه نمي‌تواند پذيرش مجدد نمايد.
ماده 12. از زمان ابلاغ توقف پذيرش، و پس از گذشت يك سال، در صورت عدم ارائه مدارك مورد نياز، شوراي گسترش نسبت به لغو موافقت اصولي اقدام مي‌كند كه در اين صورت، مراكز مديريت، بايد شرايط ادامه تحصيل طلاب مدرسه را در ساير مدارس، فراهم نمايند.
تبصره 1: پس از لغو موافقت اصولي، نسبت به تصفيه بر اساس اين آيين‌نامه و ضوابط مربوط، اقدام خواهد شد.
تبصره 2: پس از تصويب انحلال، در صورت ارائه مدارك مورد نياز، متقاضي بايد جهت صدور مجدد موافقت اصولي و مجوز موقت، تقاضا نمايد.
ماده 13. مجوز دائم مدرسه، توسط شوراي گسترش، بر اساس تقاضاي مؤسس و نتايج ارزيابي عملكرد مدرسه كه طبق آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب از سوي مراكز مديريت صورت مي‌گيرد، صادر مي‌شود.
ماده 14. پس از دريافت مجوز دائم، اجراي سطوح ديگر، منوط به موفقيت سطوح در حال اجرا، بر اساس ضوابط ابلاغي و اخذ مجوز از شوراي گسترش است.
تبصره: اجراي هم‌زمان سطوح مختلف، در مواردي كه توانايي مدرسه توسط شوراي گسترش احراز شود، بلامانع است.

 
فصل سوم: توقف و انحلال مدرسه
ماده 15.
مراكز مديريت، بر اساس ضوابط مصوب، بر مدارس علميه نظارت داشته و در صورت بروز شرايط انحلال و پس از اخطار به مسئولين مدرسه و توقف پذيرش، درخواست توقف فعاليت و يا در صورت لزوم، درخواست انحلال مدرسه را به شوراي گسترش، جهت تصميم‌گيري ارائه مي‌نمايند.
ماده 16. با توجه به شرايط مندرج در اين آيين‌نامه، مراحل توقف و انحلال مدارس علميه، به شرح زير انجام خواهد شد:
1. توقف پذيرش
2. توقف فعاليت
3. انحلال
ماده 17. بروز برخي از شرايط زير، باعث توقف و انحلال مدرسه مي‌شود:
1. عدم رعايت سياست‌هاي شوراي عالي حوزه
2. عدم تأمين كيفيت مناسب آموزشي و تربيتي
3. عدم تأمين مناسب كادر علمي و اجرايي مدرسه
4. عدم تأمين مناسب مالي مدرسه
5. تقاضاي هيئت امناء
ماده 18. مراكز مديريت، در صورت بروز شرايط انحلال، اقدام به توقف يك‌ساله پذيرش در مدرسه مي‌نمايند.
تبصره: مراكز مديريت مي‌توانند در صورت تداوم شرايط انحلال، يك سال ديگر نيز توقف پذيرش مدرسه را تمديد كنند.
ماده 19. در صورت تقاضاي هيئت امناء و موافقت شوراي گسترش، مدرسه مستقيماً منحل شده و نيازي به طي مراحل توقف پذيرش و فعاليت، نيست.
تبصره: شوراي گسترش مي‌تواند با تغيير مؤسس و يا تغيير نام مدرسه، شرايط ادامه فعاليت مدرسه را فراهم نمايد.
ماده 20. هيئت امناء موظف است در طول مدت توقف پذيرش، اقدام به تأمين شرايط ابلاغي نمايد؛ در غير اين صورت، شوراي گسترش نسبت به توقف فعاليت مدرسه، اقدام مي‌نمايد.
ماده 21. در صورتي كه هيئت امناء پس از گذشت يك سال، شرايط ادامه فعاليت مدرسه را تأمين ننمايد، مدرسه بر اساس دستورالعمل مصوب، منحل مي‌گردد.
ماده 22. مراكز مديريت، بايد زمينه ادامه تحصيل طلاب مدرسه را در صورت انحلال يا توقف فعاليت، در مدارس ديگر فراهم نمايند.
ماده 23. در صورت انحلال مدرسه، مؤسس يا هيئت مؤسس، موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
1. كليه تعهدات مربوط به طلاب خود را تا اتمام دوره تحصيلات و امور فارغ‌التحصيلي آنان، به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط، به انجام برساند.
2. كليه امتيازات و اموال منقول و غير منقول را كه از منابع دولتي و غير دولتي در اختيار مدرسه قرار گرفته است، پس از تصفيه، در اختيار مركز مديريت قرار دهد.
3. كليه تعهدات خود را در برابر نهادهاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقوقي و حقيقي(اعم از اعضاي هيئت علمي و كارمندان خود) انجام دهد.
ماده 24. پس از احراز اجراي تعهدات مذكور در ماده 23 و حل و فصل امور آموزشي و حقوقي مركز، هيئت تصفيه‌اي مركب از افراد زير، تشكيل و با رعايت مقررات قانوني، امر تصفيه مركز را بر عهده خواهد داشت:
1. دو نماينده از مراكز مديريت
2. مؤسس يا نماينده مؤسس، يا نماينده هيئت مؤسس
تبصره: هيئت تصفيه، موظف است در مورد فوق، صورت‌مجلسي كه به امضاي كليه اعضاي هيئت خواهد رسيد، تنظيم و يك نسخه از آن را به مؤسس يا هيئت مؤسس، و نسخه ديگر آن را به مراكز مديريت حوزه علميه، تسليم نمايد.
ماده 25. هر گونه اصلاح يا تغيير در مواد اين آيين‌نامه، با پيشنهاد شوراي گسترش و تصويب شوراي عالي حوزه، به عمل خواهد آمد. دستورالعمل‌هاي مربوطه نيز، در كميته امور مدارس شوراي گسترش، تصويب خواهد شد.
ماده 26. اين آيين‌نامه، در 3 فصل و 2 مبحث و 26 ماده و 13 تبصره، در تاريخ 6/2/1388 و 25/2/1388 به تصويب شوراي عالي حوزه رسيد.

 

پي‌نوشت:

1. اين تبصره(تبصره 2، ماده 2)، طبق مصوبه 627 مورخ 6/6/1388 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، اصلاح گرديده است؛ براي مشاهده عبارت جديد، به مصوبه 627 رجوع كنيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي